Klage over sen imødekommelse af anmodning om aktindsigt

Praktiserende læge har overtrådt lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3 i forbindelse med s anmodning om aktindsigt af 18. juni 1999.Overlæge , neurologisk afdeling, , har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling i forbindelse med s anmodning om aktindsigt af 10. juni 1999.

Sagsnummer:

0016118

Offentliggørelsesdato:

31. december 2000

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Praktiserende læge <****> har overtrådt lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3 i forbindelse med <****>s anmodning om aktindsigt af 18. juni 1999.

Overlæge <****>, neurologisk afdeling, <****>, har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling i forbindelse med <****>s anmodning om aktindsigt af 10. juni 1999.

Den 2. juni 1999 blev af egen læge henvist til ambulant undersøgelse på neurologisk afdeling, , på grund af voldsom svimmelhed.

Med brev af 10. juni 1999 til neurologisk afdeling, anmodede om kopi af lægehenvisningen fra praktiserende læge , da der var noget, hun ikke rigtig kunne forstå.

Overlæge , neurologisk afdeling, kontaktede telefonisk læge , og det blev i denne forbindelse aftalt, at overlæge skulle bede om at rette henvendelse til læge .

Med brev af 16. juni 1999 opfordrede overlæge således til at henvende sig til læge , hvilket gjorde med brev af 18. juni 1999.

Den 21. juni 1999 bekræftede en socialrådgiver fra lægehuset skriftligt overfor , at hendes brev var modtaget, men at læge var på ferie de næste 3 uger, og at han ville se brevet når han kom tilbage.

Imidlertid blev s brev af 18. juni 1998 ved fejl ikke lagt i læge s post, og han blev først opmærksom på brevet i september måned 1999, da han under en orlov blev ringet op af overlæge . havde med brev af 12. september 1999 gjort administrerende overlæge på neurologisk afdeling, , opmærksom på, at hun ikke havde fået aktindsigt, som hun havde anmodet om. Læge traf derfor ved telefonsamtalen aftale med overlæge om, at overlægen sendte en kopi af henvisningen til . Kopien blev sendt den 16. september 1999.

Der er klaget over, at læge ikke har imødekommet s anmodning om aktindsigt af 18. juni 1999, samt at overlæge ikke tidligere end den 16. september 1999 imødekom s anmodning om aktindsigt af 10. juni 1999.

Vedrørende klagen over overlæge har nævnet lagt vægt på, at overlægen ved modtagelsen af s anmodning om aktindsigt af 10. juni 1999 kontaktede praktiserende læge med henblik på at foranledige, at anmodningen blev imødekommet.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at overlæge den 16. juni 1999 skriftligt opfordrede til at rette henvendelse til læge ,

Overlæge har i sin udtalelse anført, at årsagen til at han kontaktede praktiserende læge var, at han ikke kendte og derfor ikke kunne besvare eventuelle spørgsmål i forbindelse med henvisningen.

På denne baggrund finder nævnet ikke at kunne statuere, at overlæge har overtrådt lov om patienters retsstilling i forbindelse med s anmodning om aktindsigt af 10. juni 1999.

Vedrørende klagen over læge har nævnet lagt vægt på, at s anmodning af 18. juni 1999 til læge om aktindsigt, den 21. juni 1999 blev besvaret af en socialrådgiver fra lægehuset, der oplyste, at anmodningen ville ligge til læge kom tilbage 3 uger senere.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at s anmodning først blev imødekommet den 16. september 1999, da læge via overlæge blev gjort opmærksom på anmodningen.

Nævnet kan oplyse, at hvis en anmodning om aktindsigt ikke er imødekommet eller afslået inden 10 dage efter, at den er modtaget af vedkommende myndighed, institution eller sundhedsperson, skal myndigheden, institutionen eller sundhedspersonen underrette patienten om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

På denne baggrund finder nævnet, at læge i hvert fald burde have besvaret s anmodning af 18. juni 1999 om aktindsigt straks efter at han var vendt tilbage fra ferie, og nævnet finder således, at 10-dages fristen i lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3 ikke er overholdt.