Fremstilling af delprotese og rodbehandling

Tandlæge <***> har overtrådt tand-lægelovens § 12 og § 15, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 404 af 25. juli 1977, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 23. maj og den 2. juni 1995 og ved sin journalføring af behandlingen af <***> i perioden fra den 11. oktober 1991 til den 31. juli 1995.

Sagsnummer:

0016514

Offentliggørelsesdato:

19. april 2000

Juridisk tema:

Journalføring

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Tandlæge <***> har overtrådt tand-lægelovens § 12 og § 15, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 404 af 25. juli 1977, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 23. maj og den 2. juni 1995 og ved sin journalføring af behandlingen af <***> i perioden fra den 11. oktober 1991 til den 31. juli 1995.

 

<***> modtog behandling i klinikken hos tandlæge <***> i perioden fra den 11. oktober 1991 til den 31. juli 1995.

Tandlæge <***> konstaterede fremskreden parodontose på alle <***>s tænder. Nogle tænder blev fjernet på grund af rodspidsbetændelse og den 19. august 1993 blev der indsat delvis protese til underkæben til erstatning for de manglende tænder.

Den 15. marts 1994 henvendte <***> sig til tandlæge <***> på grund af isnen i –4 (første lille kindtand i venstre side af underkæben) og -5 (anden lille kindtand i venstre side af underkæben). Samme dag blev der foretaget en røntgenundersøgelse, som viste fremskreden parodontitis og store fyldninger.

Ved behandlinger den 23. maj og den 2. juni 1995 blev der rodbehandlet –4 og –5, da protesen generede omkring disse tænder.

Tandlæge <***> justerede den 31. juli 1995 sammenbiddet med pænt resultat.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere tandlæge <***> for hans fremstilling af den delprotese, <***> den 19. august 1993 fik indsat som erstatning for de manglende tænder i underkæben.

Nævnet har lagt vægt på, at tandlæge <***> ifølge journalen den 19. august 1993 indsatte delprotese af typen PU-unitor og sikrede sig, at denne sad tilfredsstillende både ved sammenbid (occlusion) og ved sidebevægelse af underkæben (artikulation).

Videre har nævnet lagt vægt på, at tandlæge <***> ifølge journalen den 14. september og den 11. november 1993 foretog justeringer af delprotesen.

Endelig har nævnet lagt vægt på, at delprotesen ifølge besigtigelsesrapport af 11. december 1995, ikke gik på plads, men stødte på ved –4 og –5, og at dette forhold ifølge rapporten kunne være opstået ved de fyldninger, der den 2. juni 1995 blev foretaget som en konsekvens af rodbehandlingerne og den efterfølgende restaurering af disse tænder.

På denne baggrund finder nævnet ikke at kunne kritisere tandlæge <***> for fremstillingen af delprotesen til <***> i 1993, idet det ikke findes godtgjort, at protesen ikke blev fremstillet, så den passede til <***>s underkæbe, og at den ikke efter fremstillingen kunne justeres således, at den ikke ville give <***> gener.

Nævnet kan oplyse, at det ikke er ualmindeligt, at der efter indsættelse af en delprotese må foretages forskellige justeringer heraf, især når den fremstilles i forbindelse med flere tandudtrækninger.

Patientklagenævnet finder imidlertid, at tandlæge <***> har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af <***> den 23. maj og den 2. juni 1995 i forbindelse med rodbehandlinger af –4 og –5.

Nævnet har lagt vægt på, at det af journalen den 23. maj 1995 fremgår, at delprotesen generede omkring –4 og –5.

Videre har nævnet lagt vægt på, at journalen ikke indeholder yderligere oplysninger om undersøgelse af og diagnose vedrørende –4 og –5.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at røntgenbilleder fra besigtigelsen den 7. december 1995 viser mangelfuldt udførte rodfyldninger på –4 og –5.

Endelig har nævnet lagt vægt på, at det af besigtigelsesrapporten af 11. december 1995 fremgår, at delprotesen ikke kunne gå på plads på grund af fyldningerne i –4 og –5. Disse fyldninger var lavet som en konsekvens af rodbehandlingerne.

Nævnet finder på denne baggrund, at tandlæge <***> har overtrådt tandlægeloven ved de rodbehandlinger, han udførte den 2. juni 1995, idet der ikke fandtes tilstrækkelig indikation for at foretage rodbehandling af –4 og –5, idet han ikke udførte korrekte rodfyldninger på tænderne, og idet han ikke sørgede for, at de efterfølgende fyldninger muliggjorde genetablering af delprotesens funktion.

Patientklagenævnet finder endvidere, at tandlæge <***> har overtrådt tandlægeloven, idet hans journalføring i forbindelse med behandlingen af <***> var utilstrækkelig og mangelfuld.

Nævnet har lagt vægt på, at journalen ikke indeholder oplysninger om forundersøgelse af generelle sygdomme og medicinforbrug, at den foreliggende parodontitis ikke er tilstrækkeligt beskrevet, og at der ikke er anført diagnose i forbindelse med rodbehandlingerne den 23. maj og den 2. juni 1995.