Klage over dannelse af en kunstig forbindelse mellem blære og tarm

Overlæge <***> parenkymkirurgisk afdeling, har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 26. august 1999 på <***>.

Sagsnummer:

0016610

Offentliggørelsesdato:

19. april 2000

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Overlæge <***> parenkymkirurgisk afdeling, har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 26. august 1999 på <***>.

 

<***> blev den <***> på parenkymkirurgisk afdeling, <***>, opereret for en kræftsvulst i den nederste del af tyktarmen. I forbindelse med indgrebet blev der anlagt en kunstig tarmåbning. Det blev efterfølgende vurderet, at der var mulighed for at tilbagelægge den kunstige tarmåbning og gendanne forbindelsen til endetarmen. Den 26. august 1999 foretog overlæge <***> dette indgreb.

I forbindelse med indgrebet viste det sig nødvendigt at frigøre tarmen højere oppe for at sammensyning var mulig. Ved frigørelsen af tarmen opstod der en blødning fra milten, som derfor blev fjernet. Tarmenderne blev herefter forenet ved hjælp af et særligt apparatur (Autosutur Premium Plus CEEA, 28 cm), som blev indført via endetarmen.

Efterfølgende viste det sig imidlertid, at der ved sammensyningen af tarmen var blevet inddraget en del af blæren, således at der opstod en kunstig forbindelse (fistel) mellem blære og tarm. Med henblik på behandling af denne komplikation blev <***> overflyttet til organkirurgisk afdeling på <***>, hvor det konstateredes, at sammensyningsapparaturet måtte være trængt gennem endetarmens sidevæg og have medinddraget en flig af blæren, hvorved den kunstige forbindelse (fistel) var opstået. Det viste sig ikke muligt på ny at foretage sammensyning af tarmen, hvorfor endetarmen blev fjernet og der blev anlagt en permanent tarmåbning.

Der er klaget over, at der ved operationen den 26. august 1999 blev begået en fejl, idet der blev klipset tværs gennem blæren i forbindelse med tilbagelægning af en kunstig tarmåbning.

Patientklagenævnet kan oplyse, at efter akut fjernelse af en forsnævring i venstre side af tyktarmen er det almindelig praksis at anlægge en kunstig tarmåbning og blindlukke den nedre del af tyk- og endetarm et stykke ovenfor bughindebegrænsningen. Dette stykke er som regel 20-25 cm langt fra blindlukningen til endetarmsåbningen. Ved tilbagelægningen af tarmen skal sammensyningsapparaturet opføres igennem endetarmsåbningen og op til et område tæt på blindlukningen (4-5 cm), for derefter at gennembryde tarmen på forsiden med sammenføringsspidsen. Det er i denne forbindelse vigtigt, at man sikrer sig, at området hvor gennembrydningen sker er fridissikeret og sikkert identificeret, samt at der ved sammenlukningen af sammensyningsapparaturet er sikret mod at fremmed væv kommer i klemme. Endvidere skal man sikre sig, at der ikke er stramning på sammensyningen.

Nævnet finder, at overlæge <***> foretog en utilstrækkelig frilægning af endetarmsstumpen ved operationen den 26. august 1999. Nævnet finder det ligeledes kritisabelt, at sammensyningen af endetarmen skete 7-8 cm fra endetarmsåbningen på trods af, at det ved en kikkertundersøgelse den 11. maj 1999 var fastslået, at endetarmsstumpen havde en længde på mindst 25 cm.

Nævnet finder således at overlæge <***> ikke har udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved operationen.

Nævnet har herved lagt vægt på, at såfremt der var sikret en tilstrækkelig frilægning af endetarmsstumpen med sikker identifikation, ville en senere opstået komplikation med kunstig forbindelse (fistel) mellem blæren og endetarmen være undgået. Nævnet har ved sin vurdering endvidere taget i betragtning, at overlæge <***> i forbindelse med operationen var opmærksom på, at der kunne være sket en beskadigelse af blæren, idet han ved operationens afslutning foretog en kikkertundersøgelse af blæren, idet urinen havde været blodig under den sidste del af indgrebet. Ved denne undersøgelse blev der fundet normale forhold i blæren, hvilket nævnet finder, taler imod, at sammensyningsapparaturet har været stukket direkte igennem blæren. Derimod har der sandsynligvis været tale om, at en del af blærevæggen har været sammenklemt af sammensyningsapparaturet og dermed efterfølgende har forårsaget en kunstig forbindelse (fistel).

Patientklagenævnet finder, at det var et hændeligt uheld, at milten blev beskadiget i forbindelse med frilægningen af venstre side af tyktarmen forud for reetablering af dens kontinuitet. Nævnet har herved lagt vægt på, at det er velkendt, at de anatomiske forhold kan vanskeliggøre denne fridissektion fra milten således, at der i det sprøde miltvæv kan opstå blødning. Nævnet finder, at overlæge <***> handlede relevant ved at fjerne milten, da der opstod en blødning.