Klage over praktiserende læges brud på tavshedspligt

Praktiserende læge <***> har brudt sin tavshedspligt ved at videregive fortrolige oplysninger om <***> den 3. august 1999.Efter straffelovens § 152b jf. § 152 henhører den endelige vurdering af brud på tavshedspligten under domstolene.

Sagsnummer:

0016901

Offentliggørelsesdato:

19. maj 2000

Juridisk tema:

Tavshedspligt

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Praktiserende læge <***> har brudt sin tavshedspligt ved at videregive fortrolige oplysninger om <***> den 3. august 1999.

Efter straffelovens § 152b jf. § 152 henhører den endelige vurdering af brud på tavshedspligten under domstolene.

 

<***> blev i juni 1998 opereret på <***> for en svulst i baghovedet. Efter operationen gennemgik hun adskillige strålebehandlinger.

Et år senere følte <***>, at det ville være godt for hende at tale med en udenforstående om sit sygdoms- og behandlingsforløb. Da hun ved kontrol på <***> den 8. juli 1999 nævnte det for den læge, der havde opereret hende, tilsluttede han sig dette og lovede at orientere <***>s praktiserende læge.

Praktiserende læge <***> fandt således i lægebrevet fra sygehuset en anmodning om, at egen læge burde henvise <***> til en psykolog i <***> Amt.

Læge <***> afventede <***>s henvendelse, men da dette ikke skete, ringede hun til <***>. Imidlertid traf læge <***> <***>s mor og bad denne give datteren besked om at ringe tilbage. På moderens forespørgsel svarede læge <***>, at <***> ønskede henvisning til en psykolog. Moderen lovede at videregive denne besked til datteren.

Der er klaget over, at læge <***> har brudt sin tavshedspligt ved telefonisk at oplyse <***>s mor om, at hun havde ønsket henvisning til en psykolog. Det er i klagen påpeget, at det er <***>s opfattelse, at der er begået en grov fejl og brud på læge <***>s tavshedspligt.

Læge <***> har i sin udtalelse til sagen anført, at hun ønskede at få klarhed for, om <***> ville have en henvisning til en psykolog, og at hun finder det beklageligt, at hun derved gjorde sig skyld i en form for brud på tavshedspligten.

Patientklagenævnet kan oplyse, at det følger af lov om patienters retsstilling § 23, stk. 1, at en patient har krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen af deres erhverv erfarer eller får formodning om angående helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger.

Det kan i denne sammenhæng oplyses, at der ved helbredsoplysninger forstås oplysninger om en patients tidligere, nuværende og fremtidige fysiske og psykiske tilstand, herunder om en persons kontakt med sundhedsvæsenet, for eksempel at en person har været indlagt til behandling eller er indlagt samt oplysninger om medicinmisbrug og misbrug af narkotika, alkohol og lignende. Andre oplysninger end helbredsoplysninger kan for eksempel være oplysninger om patientens familiære forhold, sociale problemer, strafbare forhold, gæld, indkomst- og skatteforhold.

Nævnet har lagt vægt på, at det af et notat i journalen af 3. august 1999 samt af læge <***>s udtalelse fremgår, at hun på forespørgsel orienterede <***>s mor om henvisningen til en psykolog.

Da der er tale om en helbredsoplysning, finder nævnet, at læge <***> har brudt sin tavshedspligt, jf. lægelovens § 9, ved at videregive oplysningen til <***>s mor i forbindelse med telefonsamtalen den 3. august 1999.