Klage over mangelfuld information i forbindelse med galdestensoperation

1. reservelæge <***> har ikke overtrådt læge-loven ved sin behandling af <***> i forbindelse med kikkertrørsoperationen den 29. juli 1998 på parenkymkirurgisk afdeling, <***>.De læger, som var involveret i informationen af <***> på parenkymkirurgisk afdeling, <***>, før og efter operationen den 29. april 1998 har ikke overtrådt lægeloven.

Sagsnummer:

0016909

Offentliggørelsesdato:

19. maj 2000

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Kirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

1. reservelæge <***> har ikke overtrådt læge-loven ved sin behandling af <***> i forbindelse med kikkertrørsoperationen den 29. juli 1998 på parenkymkirurgisk afdeling, <***>.

De læger, som var involveret i informationen af <***> på parenkymkirurgisk afdeling, <***>, før og efter operationen den 29. april 1998 har ikke overtrådt lægeloven.

Da <***> i foråret 1998 havde talrige galdestensanfald, som tiltog i hyppighed og varighed, blev hun henvist til parenkymkirurgisk ambulatorium på <***>, hvor hun blev undersøgt den 30. juni 1998, efter at en ultralydsundersøgelse den 16. juni 1998 havde vist galdesten i galdeblæren.

Da det den 6. juli 1998 ikke var muligt at gennemføre en supplerende tarmundersøgelse, fordi <***> havde svært ved at synke mavekikkertapparaturet, fik hun i stedet den 17. juli 1998 foretaget en røntgenundersøgelse af mave / tarm. Undersøgelsen viste normale forhold.

<***> blev derefter den 28. juli 1998 indlagt kirurgisk afdeling, <***>, med henblik på en kikkertrørsbaseret galdestensoperation (laparoskopisk kolecystektomi.)

Operationen blev foretaget den 29. juli 1998 af 1.reservelæge <***> , parenkymkirurgisk afdeling, <***>.

Galdeblæren var under indgrebet svær at få fri fra leveren på grund af en kronisk betændelse, og der kom under fjernelsen et mindre hul, som medførte lidt udsivning af galde og galdegrus i bughulen. 1. reservelæge <***> foretog derfor, for at forhindre yderligere spild, en speciel procedure, hvor galdeblæren blev placeret i en lille plasticpose, før den blev trukket ud gennem hullet i bugvæggen. Derefter blev operationsstedet skyllet, og der blev fjernet galdevæske og grus.

Efterforløbet for operationen var ukompliceret, og 1. reservelæge <***> havde ikke yderligere kontakt med <***>, som den 30. juli 1998 blev udskrevet af <***>.

Ifølge journalnotat af 30. juli 1998 var <***> ved udskrivelsen velbefindende, og ved objektiv undersøgelse fandtes hendes mave fuldstændig blød uden særlig ømhed. Vedrørende informationen af <***> i forbindelse med udskrivelsen anfører <***> i sin udtalelse til sagen, at han ikke fandt anledning til at informere <***> om risikoen for komplikationer, da galdeudsivning med efterfølgende sufficient skylning og sugning sædvanligvis ikke giver komplikationer på længere sigt.

I tiden efter udskrivelsen fik <***> symptomer i form af tendens til udspilet mave og smerter ved trykken på maven, og hun blev derfor den 22. september 1998 undersøgt af overlæge <***> , parenkymkirurgisk ambulatorium, <***>, hvor det af journalnotat fra undersøgelsen fremgår, at det drejede sig om en ny type smerter, som var lokaliseret først og fremmest nedadtil i maven.

Overlæge <***> konkluderede udfra undersøgelsesresultaterne, at der muligvis var tale om følgevirkninger efter operationen. Blodprøver viste normale resultater, bortset fra et let forhøjet CRP (laboratorieprøve der uspecifikt kan påvise en mulig infektion).

Efterfølgende fik <***> den 6. oktober 1998 foretaget en ultralydscanning, der ikke gav nogen forklaring på hendes nye symptomer i forhold til de symptomer, som hun havde haft før operationen.

Den 13. og den 20. oktober 1998 fik <***> foretaget røntgenundersøgelse af tyktarmen og kikkertundersøgelse af endetarmen. Begge undersøgelser viste normale resultater.

I journalnotatet fra <***> den 13. oktober 1998 er det anført, at <***> fortsat havde det dårligt og fortsat var sygemeldt fra sit arbejde.

Den 3. november 1998 blev <***> på ny undersøgt af overlæge <***> i parenkymkirurgisk ambulatorium, <***>.

Der er klaget over, at <***> inden operationen den 29. juli 1998 ikke var blevet informeret om, at der kunne tilstøde komplikationer af den pågældende art, at hun i forbindelse med udskrivelsen den 30. juli 1998 ikke blev informeret om, at udsivning af galdeindhold i bughulen kunne give visse former for symptomer og komplikationer, og at hun i forbindelse med de efterfølgende kontroller i kirurgisk ambulatorium på <***> i perioden fra den 23. september til 3. november 1998 ikke fik nogen nærmere forklaring og information om sin tilstand.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for kritik af 1. reservelæge <***> i forbindelse med den af hende udførte galdeblæreoperation af <***> den 29. juli 1998.

Nævnet har lagt vægt på, at der ved en ultralydsundersøgelsen den 6. juni 2000 var konstateret talrige galdesten, at der ved forundersøgelsen den 30. juni 1998 var fundet normale forhold i de dybe galdeveje og normale leverfunktionsprøver. Ligeledes har nævnet lagt vægt på, at <***> ud over galdestenslig-nende smerter dagligt havde sure opstød samt at en røntgenundersøgelse af mavesæk og tolv-fingertarm ikke gav mistanke om sygelige tilstande i spiserør, mavesæk eller tolv-fingertarm. På denne baggrund finder Patientklagenævnet det velbegrundet, at <***> blev foreslået en operativ fjernelse af galdeblæren.

Nævnet finder desuden, at den benyttede operationsprocedure - kikkertrørsoperation - , er en lægefagligt veletableret operationsmetode, og at indgrebet efter operationsbeskrivelsen blev udført i overensstemmelse med almindelig accepterede lægefaglige principper. Det forhold, at der i forbindelse med indgrebet opstod hul på galdeblæren, må betegnes som hæn-deligt, og kan således ikke tilskrives manglende omhu fra 1. reservelæge <***> s side.

Nævnet finder yderligere, at 1. reservelæge <***> handlede lægefagligt relevant i den opståede situation ved at placere galdeblæren i plastikpose og derefter foretage skylning og opsugning af galde og eventuelle småsten. Ligeledes var det relevant af 1. reservelæge <***> at ordinere <***> antibiotisk behandling.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for kritik af de læger, som var involveret i informationen af <***> før og efter operationen den 29. juli 1998.

Nævnet har lagt vægt på, at det af udtalelsen fra overlæge <***> , af sygeplejekardex, samt af journalnotat af 28. juli 1998 fremgår, at <***> var informeret i henhold til afdelingens gældende praksis, gående ud på en information om operationens gennemførelse, om risiko for blødning og infektion samt om risiko for problemer undervejs i operationen, der kunne nødvendiggjorde en eventuel ændring til åben operation.

Patientklagenævnet finder imidlertid, at det havde været hensigtsmæssigt, om det af journalen var fremgået, at <***>s materiale "Patientvejledningen til galdeblæreoperation" af februar 1992 eller informationsmaterialet "Patientinformationer om operationer" af april 1997 direkte var blevet udleveret til og gennemgået med <***>

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for kritik af omfanget af informationen af <***> efter operationen.

Nævnet finder således ikke grundlag for kritik af, at overlæge <***> ved udskrivelsen ikke orienterede <***>, om at der i forbindelse med operationen kom hul på galdeblæren med galdespild i bughulen. Nævnet har herved lagt vægt på, at det passerede ikke kan betegnes som en komplikation, men som hændeligt og ofte forekommende i forbindelse med fjernelse af galdeblæren, og som relevant behandlet kun yderst sjældent giver komplikationer, som i forhold til galdestenssygdommen, kan betegnes som alvorlige.

Nævnet finder ligeledes ikke grundlag for kritik af overlæge <***> s information af <***> ved den seneste undersøgelse den 3. november 1998. Nævnet har herved lagt vægt på, at overlæge <***> talte med <***> om, at der var nogle patienter, som ikke fik det helt så godt efter kikkertrørsbaserede galdestensoperationer, specielt ikke, hvis der havde været hul på galdeblæren, så der kunne være løbet nogle galdesten ud i bughulen. Samtalen var desuden relevant afsluttet med, at der på et senere tidspunkt kunne tages stilling til, om <***> skulle have foretaget en egentlig maveoperation.