Indberetning vedrørende praktiserende læges manglende udfærdigelse af erklæring

Praktiserende læge <***> har overtrådt lægelovens § 6, jf. § 8, stk. 1, ved at have forhalet afgivelsen af sin helbredserklæring vedrørende <***>

Sagsnummer:

0017406

Offentliggørelsesdato:

19. juni 2000

Juridisk tema:

Lægeerklæringer

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Praktiserende læge <***> har overtrådt lægelovens § 6, jf. § 8, stk. 1, ved at have forhalet afgivelsen af sin helbredserklæring vedrørende <***>

 

<***> Kommune anmodede den 28. august 1998 praktiserende læge <***> om en generel helbredsattest vedrørende <***> til brug for afklaring af revalidering/pension. Kommunen valgte den 24. marts 1999 at annullere anmodningen efter at have rykket lægen i hvert fald 9 gange for svar fra den 24. september 1998 til den 8. marts 1999.

Lægen har i sin udtalelse oplyst, at der var tale om en patient, der var ny for ham, og som han i første omgang havde svært ved at fremskaffe gamle papirer på, da han manglede oplysning om tidligere læge. Lægen har ifølge egne oplysninger undersøgt <***>, der henvendte sig dels med alkoholproblemer, dels med problemer med blodomløbet i benene den 11. september 1998 og flere gange følgende. Lægen begrunder den manglende attestudstedelse med, at <***> havde meddelt ham, at hun skulle til yderligere undersøgelser, og at hun havde oplyst, at hun fortsat gik til kontrol i <***>.

Det fremgår ikke af sagens materiale, præcis hvornår læge <***> har modtaget de nødvendige oplysninger fra <***> vedrørende <***>. <***> har til <***> Kommune den 21. december 1998 oplyst, at hun havde meddelt lægen, at hun var afsluttet på <***>. Lægen skulle ifølge patientens oplysninger have givet udtryk for, at han ville kontakte sygehuset og sende den generelle helbredserklæring til <***> Kommune primo januar 1999.

Læge <***> har endvidere oplyst, at han i rimelig omfang telefonisk har orienteret forvaltningen om forløbet.

Sundhedsstyrelsen indberettede sagen til Patientklagenævnet.

Nævnet kan oplyse, at det af lægelovens § 8, stk. 3, fremgår, at en læge er forpligtet til på begæring af en offentlig myndighed i det efter øjemedet fornødne omfang at afgive attest til offentlig brug om de lægelige iagttagelser, som han er i stand til at meddele oplysning om, vedrørende en af ham undersøgt eller behandlet person, der søger eller oppebærer pension eller anden offentlig hjælp.

Den forpligtelse omfatter ikke anmodninger fra sociale myndigheder vedrørende generelle helbredserklæringer, såfremt udfærdigelsen heraf ikke kan ske på baggrund af de oplysninger, som lægen allerede har om den pågældende. Lægen må imidlertid, i tilfælde af at lægen ikke ønsker eller har mulighed for fremskaffe de fornødne supplerende oplysninger om sin patient og afgive attest herom, meddele den rekvirerende offentlige myndighed dette snarest muligt efter at have modtaget anmodningen.

Nævnet kan videre oplyse, at en erklærings udfærdigelse ikke unødigt må forhales.

Nævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at praktiserende læge <***> accepterede at udfærdige helbredserklæringen.

Nævnet har videre lagt vægt på, at <***> Kommune har oplyst, at de rykkede skriftligt for svar den 25. september, den 12. oktober, den 2. november 1998, den 25. januar, den 1., 8, 15. og 22. februar samt den 2. og 8. marts 1999.

Nævnet finder herefter, at læge <***> unødigt har forhalet sin erklæringsudstedelse, idet lægen efter over 6 måneder fortsat ikke havde afgivet helbredserklæringen.