Klage over, at en alment praktiserende læge havde forhalet afgivelse af en helbredserklæring i over 4 måneder

Praktiserende læge har overtrådt lægelovens § 6, jf. § 8, stk. 1, ved at have forhalet afgivelsen af sin statusbedømmelse om .

Sagsnummer:

0017407

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2003

Juridisk tema:

Lægeerklæringer

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Praktiserende læge <****> har overtrådt lægelovens § 6, jf. § 8, stk. 1, ved at have forhalet afgivelsen af sin statusbedømmelse om <****>.

Kommune anmodede den 16. oktober 1998 praktiserende læge om en statusattest vedrørende til brug for behandlingen af en ansøgning om invaliditetsydelse samt dagpengeopfølgning.

Kommune har oplyst, at de rykkede læge skriftligt 9 gange frem til den 8. marts 1999, hvorefter statusattesten blev indhentet andetsteds fra.

Læge har oplyst, at så vidt han er orienteret, var der rekvireret speciallægeerklæring i anledning af invaliditetsydelsesansøgningen. Lægen har ifølge egne oplysninger flere gange telefonisk orienteret forvaltningen om forløbet.

Sundhedsstyrelsen indberettede sagen til Patientklagenævnet.

Patientklagenævnet finder, at læge snarest belejligt efter anmodningen burde have udarbejdet en statuserklæring indeholdende lægelige oplysninger, som var nødvendige for kommunens beslutning, og som han havde på det pågældende tidspunkt. I tilfælde af at lægen på tidspunktet for erklæringsudstedelsen var bekendt med, at der forelå en ændring i helbredstilstanden, som lægen ikke havde tilstrækkelige oplysninger om, og som burde indgå i kommunens vurdering, kunne lægen have gjort opmærksom herpå i statuserklæringen.

Nævnet kan oplyse, at en læges forpligtelse i henhold til lægelovens § 8, stk. 3, alene omfatter de lægelige iagttagelser, som lægen umiddelbart er i stand til at meddele oplysning om vedrørende en af ham undersøgt eller behandlet person.

Nævnet kan videre oplyse, at en erklærings udfærdigelse ikke unødigt må forhales.

Nævnet har lagt vægt på, at lægen den 16. oktober 1998 blev bedt om at udfærdige en statusattest. Kommune har oplyst, at læge blev rykket skriftligt den 24. november 1998, den 14. og 25. januar, den 1.8., 15., 22. februar samt den 2. og den 8. marts 1999. Herefter valgte kommunen til sidst valgte at indhente oplysningerne andetsteds fra, da man ikke modtog erklæringen fra læge .

Nævnet finder herefter, at læge unødigt har forhalet sin afgivelse af statusattesten vedrørende , idet erklæringen endnu ikke var udfærdiget 4½ måned efter anmodningen blev sendt.