Klage over manglende sygebesøg

Praktiserende læge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> ved telefonisk konsultation.

Sagsnummer:

0017807

Offentliggørelsesdato:

27. september 2005

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Praktiserende læge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> ved telefonisk konsultation.

<***> havde været patient hos praktiserende læge <***> siden 1988, og hun havde siden da været i medicinsk behandling for en psykisk sygdom. I løbet af det sidste halve år havde hun dog selv givet udtryk for, at hun havde det godt, hvilket også var læge <***>s vurdering. Igennem de senere år havde <***> kun lidt af mindre gynækologiske lidelser og havde i perioder haft hovedpine af migrænelignende karakter.

Den 20. januar 2000 ringede <***> til læge <***> og klagede over smerter i kroppen, feber og tør hoste uden andre klager. <***> var vågen og klar og kunne sagtens tale. <***> bad om sygebesøg, hvilket læge <***> skønnede ikke var nødvendigt, idet hun vurderede, at der var tale om influenza. Læge <***> ordinerede pectyl hostesaft og anbefalede, at <***> ringede igen ved problemer.

Siden har <***> ikke haft kontakt til læge <***>.

Den 22. januar 2000 blev <***> fundet død på bopælen.

Den 25. januar 2000 viste den retsmedicinske obduktion, at <***> var død som følge af en lungebetændelse i højre lunge.

Der er klaget over, at læge <***> ikke tilså <***>, da hun den 20. januar 2000 telefonisk anmodede derom.

Patientklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for at kritisere den behandling, som <***> modtog af læge<***>.

Patientklagenævnet har herved lagt vægt på, at læge <***> ud fra de oplyste symptomer i form af høj feber, ondt i kroppen og tør hoste fandt, at det drejede sig om influenza, og at et sygebesøg derfor ikke var nødvendigt.

Patientklagenævnet kan oplyse, at enhver praktiserende læge dagligt får henvendelser fra patienter, der har symptomer forenelige med influenza, og hvis de ikke oplyser om andre symptomer, eller hvis de ikke må anses for at være svækkede i øvrigt, finder nævnet, at der ikke er behov for iværksættelse af anden behandling end den, som læge <***> iværksatte i det foreliggende tilfælde.

Patientklagenævnet finder således, at de af <***> oplyste symptomer ikke havde en sådan karakter, at det med rimelighed kunne antages, at der ville tilstøde alvorlige komplikationer.

På denne baggrund finder Patientklagenævnet ikke anledning til at kritisere, at læge <***> ikke aflagde <***> et sygebesøg.