Klager inden for neurokirurgi.

Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af ved operationen den 12. juli 1999 på Overlæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af i forbindelse med operationen den 12. juli 1999 på .

Sagsnummer:

0017908

Offentliggørelsesdato:

1. december 2004

Speciale:

Neurokirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Overlæge <****> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <****> ved operationen den 12. juli 1999 på <****>

Overlæge <****> har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af <****> i forbindelse med operationen den 12. juli 1999 på <****>.

henvendte sig den 6. juli 1999 i overlæge s konsultation på . Årsagen til hendes henvendelse var, at hun i nogle år havde haft tendens til lændesmerter efter rygbelastning, og at hun 14 dage forinden - uden nogen kendt provokation – havde fået akut indsættende smerter i lænden og navnlig venstre ben.

havde forinden på fået foretaget CT-scanning, hvorved der var påvist en lille prolaps formentlig gående fra 5. lumbaldiscus (bruskskiven mellem 5. lændehvirvel og korsbenet). Overlæge vurderede, at en operation var begrundet, og denne blev udført den 12. juli 1999 på .

Det fremgår af operationsbeskrivelsen, at indgrebet blev udført med mikroteknik, og at underkanten af 5. hvirvelsøjleplade (lamina) blev frilagt og afbidt. Der blev fundet en diskusprolaps, som blev fjernet, og diskusrummet blev tømt for sparsomme mængder af degenereret væv. Operationen forløb ukompliceret, og blev udskrevet den 15. juli 1999 til aftalt kontrol den 18. august 1999.

Den 16. juli 1999 ringede til og klagede over, at hun var blevet lam efter operationen. Ved nærmere udspørgen viste det sig, at var i stand til bevæge sig rundt i hjemmet, og overlæge anbefalede hende derfor at hvile nogle dage i hjemmet og afvente, at generne blev bedre. var utilfreds med dette og krævede akut operation.

Ved den aftalte kontrol den 18. august 1999 fandt overlæge , at de udstrålende smerter ikke længere var til stede, men at havde muskelsmerter i sædemuskulaturen og i læggen, hvorfor hun blev henvist til fysiurgisk efterbehandling.

Den 8. september 1999 henvendte sig på ny telefonisk til overlæge og klagede over smerter af samme karakter som før operationen.

blev derefter af overlæge henvist til fornyet CT-scanning. Da denne viste følger efter operationen og tegn på recidivprolaps, vurderede overlæge , ved senere undersøgelse på den 13. september 1999, at der muligvis var tale om en restprolaps, og at en reoperation derfor kunne overvejes.

Da forlangte 100% garanti for en bedring, blev spørgsmålet om en eventuel reoperation opgivet. Overlæge foreslog i stedet , at hun fik foretaget en MR-scanning til afklaring af spørgsmålet om eventuel restprolaps. Da der som anført ikke kunne gives 100% garanti for total smertefrihed efter en eventuel reoperation, ønskede imidlertid ikke MR-scanningen foretaget.

Vedrørende informationen forud for operationen oplyser overlæge , at han ikke lovede 100% sikker smertefrihed. Han oplyste derimod om selve operationen, herunder at der ville blive anvendt såkaldt mikroskopteknik, men han forklarede ikke alle tekniske detaljer ved proceduren i forbindelse med indgrebet.

Der er klaget over, at overlæge i forbindelse med s operation den 11. juli 1999 ikke fjernede diskusprolapsen, men i stedet fjernede nogle rygknogler, samt at ikke blev orienteret om ovenstående, men først blev bekendt hermed, da hun angiveligt selv bad om at blive scannet igen.

Patientklagenævnet finder, at overlæge ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin operation af den 12. juli 1999, herunder i forbindelse informationen om indgrebet.

Nævnet har lagt vægt på, at ved operationen den 12. juli 1999 udfra operationsbeskrivelsen fik bortopereret en diskusprolaps fra 5. lændebruskskive (bruskskiven imellem 5. lændehvirvel og korsbenet).

Nævnet har ligeledes lagt vægt på, at indgrebet udfra operationsbeskrivelsen blev udført i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig praksis. Ved anvendelse af mikrokirurgisk teknik blev underkanten af hvirvelbuen på 5. lændehvirvel således afbidt og ligamentum flavum - som er en gul bindevævsmembran, som hæfter på underkanten af en hvirvelbue og overkanten af den underliggende hvirvelbue - blev fjernet.

Patientklagenævnet har lagt vægt på, at der var tale om en normal procedure, som er nødvendig for at kunne blotlægge nerveroden og den foranliggende diskusprolaps, og at denne ikke medfører nogen form for instabilitet i rygsøjlen. Ligeledes var der tale om en teknisk detalje i operationen, som det ikke er sædvanlig praksis at informere om, da den som anført ikke har nogen betydning for efterforløbet. Nævnet finder på denne baggrund ikke grundlag for kritik af, at overlæge ikke informerede om de nærmere tekniske detaljer i forbindelse med operationsproceduren.

har i sin klage anført, at overlæge i stedet for at fjerne diskusprolapsen fjernede nogle rygknogler. Patientklagenævnet skal i den forbindelse henvise til det i operationsbeskrivelsen anførte, hvoraf det fremgår, at der ved operationen den 12. juli 1999 blev fjernet en diskusprolaps og ikke kun nogen af rygknogler.

I det senere af fremsendte journalmateriale foreligger der en beskrivelse af 30. juni 1999 fra røntgenafdelingen ved omhandlende en CT-scanning af lænderyggen (columna lumbalis) svarende til 4. og 5. lændebruskskive. Ifølge beskrivelsen var der tale om en stor venstresidig median/paramedian prolaps, som strakte sig dybt ned bag første korsbenssegment. Af beskrivelsen fremgik det yderligere, at der var normale forhold ud for 4. diskus uden tegn på prolaps eller fremskydning (protrusion). Røntgendiagnosen var herefter ”diskusprolaps fra 5. bruskskive på venstre side - beliggende lidt til venstre for midtlinien trykkende på første korsbensrod”.

Ligeledes foreligger der en beskrivelse af 7. marts 2000 fra MR-afsnittet ved omhandlende en MR-scanning af lænderyggen (columna lumbalis), hvorunder der ikke er fundet nogen prolaps, men små fremskydninger (diskusprotrusioner). Første korsbensrod er omskedet af arvæv.

Patientklagenævnet skal i forbindelse med det af fremsendte supplerende materiale udtale, at der ved CT-skanningen på den 30. juni 1999 blev konstateret en diskusprolaps fra 5. lændebruskskive, som trykkede på den venstre nerverod fra l. korsbenssegment. Denne prolaps ses senere fjernet ved operationen den 12. juli 1999 på .

Ved MR-scanning af lændehvirvelsøjlen den 7. marts 2000 på blev der ikke konstateret nogen prolaps, hvilket således bekræftede, at den tidligere konstaterede prolaps var blevet fjernet ved operationen af .

Det forhold, at nerveroden ved MR-scanningen den 7. marts 2000 var beskrevet som omskedet af arvæv, finder Patientklagenævnet uundgåeligt efter en operation for diskusprolaps, og nævnet finder således ikke, at der er tale om forhold, som kan tilskrives manglende omhu og samvittighedsfuldhed fra overlæge s side.