Klage over manglende aktindsigt og for sen besvarelse af anmodning om aktindsigt

Lov om patienters retsstilling blev ikke overholdt i forbindelse med <***>s anmodninger af 13. og 20 december 1999 om aktindsigt i sin journal på neurokirurgisk afdeling, <***>.Denne afgørelse meddeles til administrerende overlæge <***>.

Sagsnummer:

0018214

Offentliggørelsesdato:

19. juli 2000

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Lov om patienters retsstilling blev ikke overholdt i forbindelse med <***>s anmodninger af 13. og 20 december 1999 om aktindsigt i sin journal på neurokirurgisk afdeling, <***>.

Denne afgørelse meddeles til administrerende overlæge <***>.

Den 10. december 1999 blev <***> udskrevet fra neurokirurgisk afdeling, <***>, hvor han havde været indlagt siden den 23. november 1999 i forbindelse med en stabiliserende operation i lænderyggen.

Ifølge det oplyste, blev det i forbindelse med stuegang den 7. december 1999 aftalt, at <***> skulle have en kopi af sin journal ved udskrivelsen. Ved udskrivelsen fik <***> imidlertid oplyst, at der på det tidspunkt ikke var en læge på afdelingen, der kunne attestere frigivelsen af en kopi af journalen.

Herefter anmodede <***> i brev af 13. december 1999 om aktindsigt i sin journal på <***>. I anmodningen præciserede <***>, at han ønskede fuld kopi af operationsjournal, almindelig journal, røntgendiagnoser, undersøgelsesresultater og medicinering for perioden fra den 23. november til den 10. december 1999.

<***> modtog herefter diverse journalkopier, og i brev af 20. december rettede han på ny henvendelse til neurokirurgisk afdeling, <***>, idet han ikke mente, at have modtaget aktindsigt i overensstemmelse med sin anmodning herom af 13. december 1999.

Den 6. januar 2000 modtog <***> det ønskede materiale.

Der er klaget over, at <***> efter sin anmodning om aktindsigt af 13. december 1999 ikke modtog en komplet kopi af journalen.

Der er endvidere klaget over, at <***>s anmodning om aktindsigt af 20. december 1999 ikke blev besvaret inden 10 dage efter modtagelsen.

Administrerende overlæge <***> har i udtalelse af 28. februar 2000 anført, at det er korrekt, at <***> ikke som ønsket i brev af 13. december 1999 modtog komplet journalkopi. Endvidere har overlægen anført, at årsagen til, at den fuldstændige journalkopi først nåede frem den 6. januar 2000 var, at <***> blev set i neurokirurgisk ambulatorium den 22. december 1999. Herved blev proceduren forsinket, idet journalen blev flyttet til ambulatoriets sekretariat, og dermed blev flyttet fra det sekretariat, som skulle stå for kopieringen. Endvidere var der en kraftig neddrosling af aktiviteter, herunder også sekretæraktiviteten i dagene mellem jul og nytår.

Nævnet har lagt vægt på, at <***> efter sin anmodning af 13. december 1999 om aktindsigt ikke modtog en komplet kopi af journalen, men alene modtog kopi af journalnotater af 23. november, 1. december og 10. december 1999.

Nævnet finder på denne baggrund at kunne lægge til grund, at <***> ikke modtog fuld aktindsigt efter sin anmodning herom af 13. december 1999, således som han er berettiget til efter lov om patienters retssikkerhed.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at <***> først den 6. januar 2000 modtog svar på sin anmodning om aktindsigt af 20. december 1999.

Patientklagenævnet kan oplyse, at hvis en anmodning om aktindsigt ikke er imødekommet eller afslået inden 10 dage efter, at den er modtaget af vedkommende myndighed, institution eller sundhedsperson, skal myndigheden, institutionen eller sundhedspersonen underrette patienten om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

Nævnet finder herefter at kunne lægge til grund, at <***> først har fået aktindsigt i sin journal mere end 10 dage efter, at anmodningen herom blev fremsat den 22. december 1999, og at <***> ikke inden 10 dage blev orienteret om grunden til, at aktindsigten ikke kunne gennemføres indenfor 10 dage.

Sammenfattende finder nævnet herefter, at lov om patienters retsstilling ikke blev overholdt i forbindelse med <***>s anmodninger af 13. og 20. december 1999 om aktindsigt i sin journal på neurokirurgisk afdeling, <***>.