Videregivelse af journaloplysninger til et inkassobureau

Tandlæge <***> har overtrådt § 23 i lov om patienters retsstilling, fordi han ikke iagttog tavshed i forbindelse med sin videregivelse af oplysninger om <***> den 24. november 1999.Efter straffelovens § 152b jf. § 152 henhører den endelige vurdering af brud på tavshedspligten under domstolene.

Sagsnummer:

0019107

Offentliggørelsesdato:

19. oktober 2000

Juridisk tema:

Tavshedspligt

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Tandlæge <***> har overtrådt § 23 i lov om patienters retsstilling, fordi han ikke iagttog tavshed i forbindelse med sin videregivelse af oplysninger om <***> den 24. november 1999.

Efter straffelovens § 152b jf. § 152 henhører den endelige vurdering af brud på tavshedspligten under domstolene.

 

Ifølge tandlæge <***> udeblev <***> fra aftalt tandbehandling den 18. december 1998, den 10. juni 1999 og den 6. juli 1999. Idet tandlæge <***> henholdt sig til § 44 i overenskomst med sygesikringen, sendte han den 6. juli 1999 en regning til <***> på kr. 346 svarende til betaling for tre udeblivelser.

<***> henvendte sig den 8. juli 1999 i klinikken hos tandlæge <***>, hvor hun gjorde opmærksom på, at hun ikke ville betale det opkrævede beløb.

Ifølge tandlæge <***> ringede <***>s fader senere samme dag og meddelte, at beløbet ikke ville blive betalt, og at hele familien ville skifte tandlæge.

Da regningen fortsat ikke blev betalt bad tandlæge <***> et inkassobureau om at indkræve beløbet fra <***>, og den 19. november 1999 sendte inkassobureauet et krav til <***> på kr. 865,20.

Som svar på dette krav skrev <***>s fader den 22. november 1999 et brev til inkassobureauet, hvori han gjorde gældende, at familien ikke ville betale beløbet, da både <***> og hans hustru havde meldt afbud til de konsultationer, hvor <***> ifølge tandlæge <***> var udeblevet. Tandlæge <***> blev efterfølgende gjort opmærksom herpå af inkassoburaeuet.

Sammen med brev af 24. november 1999 fremsendte tandlæge <***> oplysninger fra <***>s og hendes faders journaler til inkassobureauet som dokumentation for forløbet.

Der er klaget over, at tandlæge <***> den 24. november 1999 uden <***>s samtykke sendte en kopi af hendes journal til inkassobureauet.

Patientklagenævnet finder, at tandlæge <***> har brudt sin tavshedspligt, jf. § 23 i lov om patienters retsstilling, ved at fremsende oplysninger fra <***>s journal til inkassobureauet.

Nævnet har herved lagt vægt på, at tandlæge <***> har oplyst, at han til inkassobureauet sendte kopi af journalens forside med angivelse af <***>s navn, adresse og cpr-nummer, ligesom der i telegramstil blev sendt oplysninger om to behandlingsseancer og tre på hinanden følgende udeblivelser. Endelig blev der sendt et referat af den samtale tandlæge <***>s sekretær havde haft med <***>. Tandlæge <***> har oplyst, at han ikke sendte optegnelser vedrørende anamnese og diagnoser.

På denne baggrund kan nævnet ikke fastslå, at tandlæge <***> sendte en kopi af <***>s journal i sin helhed. Nævnet finder dog at kunne lægge til grund, at tandlæge <***> videregav oplysninger om behandlingen af <***> ved de to konsultationer henholdsvis den 8. juni og den 14. december 1998.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at <***> ikke havde givet samtykke til, at tandlæge <***> kunne videregive oplysninger fra hendes journal til et inkassobureau.

Nævnet kan oplyse, at videregivelse af oplysninger om en patients helbredsoplysninger ifølge § 26, stk. 2, nr. 2, i lov om patienters retsstilling kan ske uden patientens samtykke, når videregivelsen er nødvendig til berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre.

Det er nævnets opfattelse, at videregivelse af journaloplysninger til et inkassobureau med henblik på inddrivelse af et skyldigt beløb ikke er en sådan videregivelse, som kan finde sted uden patientens samtykke, når der er tale om oplysninger om patientens helbredstilstand eller andre personlige forhold.

Nævnet finder således, at tandlæge <***> har brudt sin tavshedspligt, idet de oplysninger, han videregav til inkassobureauet rakte ud over, hvad der var nødvendigt, for at inkassobureauet kunne inddrive det skyldige beløb.