Klage over afslag på aktindsigt i afdød søsters journal

Patientklagenævnet kan tiltræde overlæge <***>s afgørelse af 16. december 1999, hvori han gav <***> afslag på yderligere aktindsigt i afdøde <***>s journal.Patientklagenævnet kan tiltræde praktiserende læge <***>s afgørelse af 16. december 1999, hvori han gav <***> afslag på aktindsigt i afdøde <***>s journal.

Sagsnummer:

0019204

Offentliggørelsesdato:

19. oktober 2000

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Speciale:

Psykiatri, Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet kan tiltræde overlæge <***>s afgørelse af 16. december 1999, hvori han gav <***> afslag på yderligere aktindsigt i afdøde <***>s journal.

Patientklagenævnet kan tiltræde praktiserende læge <***>s afgørelse af 16. december 1999, hvori han gav <***> afslag på aktindsigt i afdøde <***>s journal.

 

<***>, der led af paranoid skizofreni, havde gennem mange år været indlagt adskillige gange på <***>. Endvidere havde hun tæt kontakt med distriktspsykiatrien, ligesom hendes praktiserende <***> jævnligt havde kontakt med hende.

Den 15. marts 1998 blev <***> fundet død i sit hjem. Dødsårsagen formodedes at være nyresvigt, idet der ved obduktion var blevet fundet nogle forsnævringer i urinvejene.

Det fremgår af et notat i journalen, at der den 3. juni 1998 blev fremsendt kopi af journalkontinuationerne 25-75, idet <***>, som er søster til afdøde <***>, havde fremsat anmodning om aktindsigt i journalen. Overlæge <***> har i brev af 10. april 2000 oplyst, at <***> fremsatte anmodningen den 27. maj 1998, samt at hun ønskede aktindsigt i hele journalen.

Foranlediget af endnu en anmodning om aktindsigt fra <***>, afslog overlæge <***> ved brev af 16. december 1999, at give <***> yderligere aktindsigt. Nævnet er ikke i besiddelse af det pågældende brev fra <***> og er derfor ikke bekendt med det nærmere indhold. På baggrund af brevet fra overlægen har Patientklagenævnet imidlertid forstået det således, at der var tale om en anmodning om aktindsigt i journalen.

Ved brev af 11. februar 2000 oplyste <***> til overlæge <***>, at hun fortsat manglede kopi af en del journalkontinuationer samt laboratoriesvar.

Overlæge <***> har ved brev af 7. marts 2000 oplyst, at hans afslag på yderligere aktindsigt var begrundet i diskretionære årsager for at beskytte <***> mod yderligere indsigt i hendes journal. Ved brev af 10. april 2000 har overlæge <***> endvidere oplyst, at <***> overfor en distriktssygeplejerske havde givet udtryk for, at hun ikke ønskede, at hendes søster <***> havde indsigt i hendes journal eller blev fortalt om hendes liv og levned. Dette ønske er ikke blevet journalført, idet der på daværende tidspunkt ikke var forventning om, at <***> ville dø.

<***> havde endvidere ved brev af 10. december 1999 fremsat anmodning om aktindsigt i <***> journal overfor hendes praktiserende læge <***>. Der ønskedes tillige aktindsigt i laboratoriesvar.

Ved brev af 16. december 1999 meddelte læge <***> <***>, at hendes anmodning om aktindsigt ikke kunne imødekommes, idet han ikke kunne se det juridiske grundlag for anmodningen.

Læge <***> har ved brev af 9. marts 2000 oplyst, at <***> flere gange gav udtryk for, at hun ikke ønskede, at hendes familie fik indsigt i hendes liv og i hendes journal. Dette ønske er imidlertid ikke blevet journalført.

Der er klaget over, at overlæge <***> ved brev af 16. december 1999 afslog at give <***> yderligere aktindsigt i hendes afdøde søster <***> journal, herunder i de optegnelser der er ført af læge <***>.

Der er endvidere klaget over, at læge <***> ved brev af 16. december 1999 har afslået <***>s anmodning om aktindsigt i hendes afdøde søster <***> journal.

Patientklagenævnet kan oplyse, at det følger af lov om patienters retsstilling § 28, stk. 1, 1. pkt., at en sundhedsperson kan videregive oplysninger om en afdød patients sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde til afdødes nærmeste pårørende, såfremt dette ikke må antages at stride mod afdødes ønske og hensynet til afdøde eller andre private interesser ikke taler afgørende herimod.

Nævnet har lagt vægt på, at såvel overlæge <***> som læge <***> uafhængigt af hinanden har oplyst, at <***> havde modsat sig, at hendes familie fik indsigt i hendes patientjournal. Nævnet finder udtalelserne fra de to læger bestyrket af et journalnotat af 23. marts 1993, hvoraf fremgår, at <***> anførte, at hun var irriteret over familiens indblanding.

Nævnet finder herefter ikke grundlag for kritik af, at overlæge <***> afslog at give <***> yderligere aktindsigt i <***> journal, samt at læge <***> ligeledes afslog at give aktindsigt i den journal, som han var i besiddelse af vedrørende <***>.

Nævnet finder imidlertid, at det ville have været hensigtsmæssigt, om overlæge <***> og praktiserende <***> havde journalført <***> ønske om, at hendes familie ikke fik indsigt i hendes journal.