Klage over afslag på fuld aktindsigt

var berettiget til at få aktindsigt i hele s journal hos praktiserende læge i henhold til § 20, stk. 1, i lov om patienters retsstilling.

Sagsnummer:

0019217

Offentliggørelsesdato:

1. december 2001

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

<****> var berettiget til at få aktindsigt i hele <****>s journal hos praktiserende læge <****> i henhold til § 20, stk. 1, i lov om patienters retsstilling.

 

havde som nytilmeldt patient første gang en tid hos praktiserende læge den 19. november 1999. Indtil da havde været tilmeldt en anden praktiserende læge.

Den 20. september 1999 havde s mor efter anmodning og med fuldmagt fra fået aktindsigt i s journal hos hendes tidligere praktiserende læge. Det fremgår i øvrigt af sagen, at lægen også sendte en kopi af s journal til s advokat. var imidlertid af den opfattelse, at lægen ikke havde udleveret kopi af hele journalen, men bevidst havde tilbageholdt oplysninger.

Ved brev af 12. marts 2000 anmodede læge om aktindsigt i s journal, idet hun vedlagde en fuldmagt fra . Læge sendte den 16. marts 2000 en udskrift til af journalnotaterne fra den periode, havde været tilmeldt hans praksis. Han sendte ikke kopi af de journalnotater, han havde modtaget fra s tidligere praktiserende læge.

Den 10. maj 2000, efter at havde klaget til Patientklagenævnet over, at læge ikke havde givet hende aktindsigt i det journalmateriale, han havde modtaget fra s tidligere praktiserende læge, sendte læge en kopi af dette materiale til .

Ved brev af 12. maj 2000 gjorde opmærksom på, at det var hendes opfattelse, at hun stadig ikke havde fået fuld aktindsigt i s journal, idet hun anførte, at der manglede journalark fra den 14. januar 1999 og oplysninger om den tidligere praktiserende læges samarbejde med kommunen.

Der er klaget over, at læge ikke gav aktindsigt i den fulde journal vedrørende , herunder det journalmateriale han havde modtaget fra s tidligere praktiserende læge.

Patientklagenævnet har lagt vægt på, at ved sin anmodning om aktindsigt af 12. marts 1999 bad læge om en udskrift af s journal. Læge tog på denne baggrund kontakt til embedslægen, der oplyste, at journalen kunne udleveres, hvis det måtte antages at være i s interesse. Læge har i sin udtalelse anført, at han fra s tidligere praktiserende læge fik oplyst, at denne allerede to gange tidligere havde givet aktindsigt i sin journal vedrørende , og at han på denne baggrund skønnede det unødvendigt at udlevere dette materiale igen.

Nævnet kan oplyse, at der ifølge Sundhedsministeriets vejledning nr. 155 af 14. september 1998 om aktindsigt i helbredsoplysninger efter anmodning skal gives aktindsigt i hele journalen. Retten til aktindsigt omfatter også ikke-optegnelsespligtige oplysninger, som måtte indgå i journalen, samt eventuel brevveksling med eksempelvis andre myndigheder eller pårørende, som er tilført journalen som bilag.

På denne baggrund finder nævnet, at læge ved sit svar af 16. marts 2000 på s anmodning om aktindsigt i s journal burde have tilsendt en kopi, ikke alene af den journal han selv havde ført, men også af de journalnotater m.v., han havde modtaget fra s tidligere praktiserende læge.

Det forhold, at s tidligere praktiserende læge to gange tidligere havde udleveret kopi af journalen, findes ikke at ændre herved.

Nævnet kan hertil oplyse, at en praktiserende læge ifølge Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 664 af 14. september 1998 om betaling for afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier, der udleveres efter kapitel 4 om aktindsigt i lov om patienters retsstilling er berettiget til at opkræve et gebyr for hver side, han udleverer.

Nævnet finder imidlertid, at der ikke er grund til at antage, at læge den 10. maj 2000 ikke tilsendte en fuldstændig kopi af det journalmateriale, han havde modtaget fra s tidligere praktiserende læge.

Herved har nævnet lagt vægt på, at læge i sit brev af 18. maj 2000 til nævnet anførte, at han fremsendte kopi af samtlige journalakter, som ligeledes var fremsendt til . Dette materiale omfatter blandt andet journalkontinuation fra s tidligere praktiserende læge, og der findes heri to journalnotater fra den 14. januar 1999. Der findes i øvrigt i materialet udskrift et brev af 14. januar 1999 fra lægen til Kommune.

På denne baggrund er det nævnets opfattelse, at læge den 10. maj 2000 imødekom s anmodning om aktindsigt i s journal i overensstemmelse med lov om patienters retsstilling.