Klage over utilstrækkeligt behandling af blodprop i hjernen

Den læge, der har været involveret i behandlingen af <***> på <***>, den 1. maj 1995 har ikke overtrådt lægeloven.De sygeplejersker, der har været involveret i behandlingen af <***> på <***> den 1. maj 1995 har ikke overtrådt lov om sygeplejersker.

Sagsnummer:

0019613

Offentliggørelsesdato:

20. september 2000

Faggruppe:

Sygeplejersker, Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Den læge, der har været involveret i behandlingen af <***> på <***>, den 1. maj 1995 har ikke overtrådt lægeloven.

De sygeplejersker, der har været involveret i behandlingen af <***> på <***> den 1. maj 1995 har ikke overtrådt lov om sygeplejersker.

 

<***> blev den 15. november 1994 overflyttet til <***>, <***>, fra neurologisk afdeling på <***>, efter en blodprop i hjerne og hjernestammen i oktober 1994. Overflytningen skete med henblik på genoptræning.

Under opholdet blev <***> ifølge dagsrapporten den 1. maj 1995 fra <***> utilpas med talebesvær og svimmelhed kl. ca. 22. <***> var da fjern og klamtsvedende med blodtryk 226/123 puls 75. På baggrund af dette kontaktede sygeplejerskerne på <***> telefonisk en læge, da der ikke var læger i vagt på <***>.

Lægen foranledigede herefter straks overflytning af <***> til nærmeste akut modtagende sygehus, <***> Sygehus.

Af journalen fra <***> den 2. maj 1995 fremgår, at <***> blev fundet på gulvet kl. ca. 1. Det blev vurderet, at <***> havde symptomer på nyt apoplektisk tilfælde i form af talebesvær og lammelser af højre side.

Der er klaget over, at man den 1.-2. maj 1995 på <***>, <***>, ikke omgående påbegyndte behandling af apopleksi, subsidiært at man ikke sørgede for en omgående overførsel til et egnet hospital sammen med en tilstrækkelig og ajourført journal.

Patientklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for at kritisere den behandling, <***> fik af læge og sygeplejersker på <***>, <***> den 1-2. maj 1995, da han udviklede symptomer på et nyt apoplektisk tilfælde. Behandlingen var i overensstemmelse med almindelig anerkendt praksis.

Nævnet kan oplyse, at plejepersonalet har ansvaret for at observere patienternes tilstand samt evt. udviklingen heri og for at videreformidle oplysninger, der er væsentlige for behandlingen, til den ansvarlige læge.

Nævnet kan videre oplyse, at man i en situation med akut opstået sygdom med cerebral påvirkning primært må sikre ventilation og cirkulation, hvorfor overflytning primært må ske til nærmeste sygehus med akut vagtberedskab.

Nævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at <***> blev fundet klamtsvedende med højt blodtryk og derfor akut medtaget. Det blev vurderet, at der var behov for akut lægehjælp, hvorfor den vagthavende læge blev kontaktet. Lægen vurderede, at akut lægehjælp hurtigst kunne opnås ved henvisning til <***> Sygehus, hvorfor han foranstaltede en akut henvisning dertil.

Patientklagenævnet finder, at sygeplejerskerne korrekt foretog kliniske kontroller af blodtryk og puls, da <***> blev fundet liggende på gulvet, og at de relevant kontaktede den vagthavende læge, da der ikke var læger til stede på <***> på dette tidspunkt. Lægen foranstaltede relevant en akut henvisning til <***> Sygehus.

Nævnet skal bemærke, at sygeplejecardex blev sendt med <***> fra <***>, til <***> Sygehus. Nævnet finder, at der ikke er grundlag for at kritisere, at der ikke blev medsendt yderligere journaloplysninger. I cardex var de seneste sundhedsfaglige observationer noteret, da der ikke var en læge i vagt, da overflytningen skete.