Klage over manglende information og behandling af 2-årig pige

Speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme A har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 26. januar 2000 på klinikken i <***>.Speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme A har overtrådt lægelovens § 6, jf. lov om patienters retsstilling §7, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin information af <***> og <***> i forbindelse med behandlingen af deres datter <***> den 26. og 28. januar 2000 på klinikken i <***>.Det skal desuden indskærpes overfor speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme A, at han viser større omhu i sit fremtidige virke.Speciallæge i anæstesiologi B har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 28. januar 2000 på klinikken i <***>.

Sagsnummer:

0020209

Offentliggørelsesdato:

19. november 2000

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Øre-næse-halssygdomme (oto-rhino- laryngologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme A har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 26. januar 2000 på klinikken i <***>.

Speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme A har overtrådt lægelovens § 6, jf. lov om patienters retsstilling §7, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin information af <***> og <***> i forbindelse med behandlingen af deres datter <***> den 26. og 28. januar 2000 på klinikken i <***>.

Det skal desuden indskærpes overfor speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme A, at han viser større omhu i sit fremtidige virke.

Speciallæge i anæstesiologi B har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 28. januar 2000 på klinikken i <***>.

 

Forældrene til <***> kontaktede i januar 2000 en øre-, næse- og halsklinik i <***> med henblik på at få hendes ører undersøgt og eventuelt indlagt dræn. Klinikken havde imidlertid 4 ugers ventetid på en eventuel operation og <***> forældre kontaktede derfor den 25. januar 2000 speciallæge A?s klinik i <***>.

Den 26. januar 2000 blev <***>undersøgt af speciallæge A på klinikken i <***>, og det blev besluttet, at hun skulle have indlagt dræn.

Den 28. januar 2000 blev <***>opereret af speciallæge A og bedøvelsen blev foretaget af speciallæge B.

Der er klaget over, at speciallæge A ved undersøgelsen den 26. januar 2000 ikke undersøgte <***> tilstrækkeligt grundigt. Der er endvidere klaget over, at speciallæge A ved undersøgelsen den 26. og ved operationen den 28. januar 2000 ikke informerede om behandlingen m.v. Der er yderligere klaget over, at <***> forud for bedøvelsen ikke havde fået beroligende medicin, samt at speciallæge B foretog bedøvelsen i hastværk. Endvidere er der klaget over, at <***> ikke blev overvåget af personale efter operationen. Endeligt er der klaget over, at operationen ikke blev fulgt op med kontrolundersøgelser.

Med hensyn til klagen over at speciallæge A ikke undersøgte <***> tilstrækkeligt grundigt, finder Patientklagenævnet grundlag for kritik.

Det fremgår af speciallæge A?s udtalelse, at det var hans indtryk, at <***> var blevet undersøgt af andre øre-, næse- og halsspecialister, og at der var truffet beslutning om, at der skulle indlægges dræn. Det fremgår endvidere, at speciallæge A kun undersøgte ørerne gennem den udvendige øregang (otoskopi) og ikke målte trykket i mellemøret.

Nævnet har lagt vægt på, at speciallæge A kun foretog otoskopi uden mellemøretrykmåling, inden han foretog det operative indgreb, og at hans konklusioner byggede på indtryk fremfor selvstændige undersøgelser eller oplysninger fra journalmateriale.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at speciallæge A ikke i tilstrækkeligt omfang søgte <***>s sygehistorie oplyst.

Endelig har nævnet lagt vægt på, at speciallæge A i journalen for den 26. januar 2000 alene har noteret diagnosen.

Nævnet finder at det er speciallægens pligt at foretage selvstændige undersøgelser og på baggrund af disse herefter at vurdere, om der er indikation for behandling, og i det omfang tidligere undersøgelser skal indgå i vurderingen, skal journalmateriale indhentes.

Med hensyn til klagen over, at speciallæge A ikke informerede om behandlingen m.v., finder Patientklagenævnet grundlag for kritik.

Nævnet har lagt vægt på, at det fremgår af speciallæge A? s udtalelse, at han formodede, at andre havde givet indformation om indgrebet.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at der i journalen intet er noteret om information.

Nævnet har herefter lagt til grund, at speciallæge A ikke informerede <***>s forældre om behandlingen mv.

På denne baggrund finder nævnet, at speciallæge A ikke har været tilstrækkelig omhyggelig ved sin undersøgelse af <***> den 26. januar 2000 samt ved sin information.

Som følge af karakteren af speciallæge A?s handlemåde, finder nævnet, at det skal indskærpes, at han udviser større omhu i sit fremtidige virke.


Med hensyn til klagen over at <***> ikke forud for bedøvelsen havde fået beroligende medicin, finder Patientklagenævnet ikke grundlag for kritik.

Nævnet har lagt vægt på, at det ikke er almindeligt at anvende beroligende medicin forud for operative indgreb i ørerne.

På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for kritik af, at <***> ikke forud for operationen havde fået beroligende medicin.

Med hensyn til klagen over, at speciallæge B foretog bedøvelsen i hastværk, finder Patientklagenævnet ikke grundlag for kritik.

Nævnet har lagt vægt på, at det ikke altid er muligt at få børn, især små børn til at acceptere bedøvelsesmasken, og at det derfor kan være nødvendigt at påbegynde bedøvelsen selvom barnet modsætter sig dette.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at den anvendte bedøvelse ilt, lattergas og Sevofluran hurtigt får barnet til at sove.

På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for kritik af speciallæge B?s behandling af <***> i forbindelse med bedøvelsen.

Med hensyn til klagen over, at <***> ikke blev overvåget af personale efter operationen, finder Patientklagenævnet ikke grundlag for kritik.

Nævnet kan oplyse, at observationen efter operationen begynder på operationsstuen, hvor anæstesiologen sikre sig, at reflekser, muskelspændingerne (tonus), vejrtrækning samt iltning af vævene er i orden.

Nævnet kan endvidere oplyse, at ved bedøvelse med ilt, lattergas og Sevofluran ophører bedøvelsen hurtigt.

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at <***> blev placeret i et lokale sammen med hendes forældre således, at de var hos hende da hun vågnede.

På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for kritik af, at <***> ikke blev overvåget af personale, efter at hun var bragt ud af operationsstuen.

Med hensyn til klagen over at <***> ikke blev indkaldt til kontrol efter operationen, finder Patientklagenævnet ikke grundlag for kritik.

Ifølge klagen blev der som anført i journalen ikke aftalt kontroltid efter 10 dage, og hvis dette blev aftalt, har klager ikke fået besked herom.

Nævnet har lagt vægt på, at det fremgår af journalmaterialet at <***> fik en tid til kontrol 10 dage efter operationen.