Moders klage over mangelfuld aktindsigt i hele den afdøde søns journal

<***> var berettiget til at få aktindsigt i hele <***>s journal på <***>.Denne afgørelse meddeles administrerende overlæge <***>, ortopædkirurgisk afdeling, <***>.

Sagsnummer:

0020217

Offentliggørelsesdato:

19. november 2000

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

<***> var berettiget til at få aktindsigt i hele <***>s journal på <***>.

Denne afgørelse meddeles administrerende overlæge <***>, ortopædkirurgisk afdeling, <***>.

 

<***> faldt den 18. april 1998 på sin cykel, hvorved han pådrog sig et brud på højre underarm. Bruddet blev sat sammen på ortopædkirurgisk afdeling, <***>.

<***> fik efterfølgende stærke smerter, og allerede natten efter henvendte han sig i skadestuen, <***>. Der var opstået hurtigt fremadskridende vævsdød i armen, og det fandtes under en ny operation nødvendigt at amputere armen. <***> døde under denne operation.

Den 21. september 1998 anmodede <***>s moder, <***>, skriftligt <***>, om aktindsigt i <***>s journal, idet hun anførte, at hun ønskede aktindsigt i ?ALLE akter, journaler og papirer? vedrørende <***>. Hun fik herefter tilsendt journalens kontinuationer. Da hun var i tvivl om, hvorvidt hun havde modtaget kopi af samtlige akter, kontaktede hun chefsygeplejersken på <***>, og hun fik herefter tilsendt en række yderligere akter.

Der er klaget over, at <***> i første omgang kun tilsendte <***> en del af journalen, selv om hun i sin anmodning om aktindsigt af 21. september 1998 bad om alle akter, journaler og papirer vedrørende <***>.

Administrerende overlæge <***> har i sin udtalelse oplyst, at det er afdelingens praksis i en situation som den foreliggende kun at udlevere kopi af kontinuationerne, idet der i en journal findes en mængde andre papirer og oplysninger, som ikke har direkte relevans, udover ved specielle omstændigheder.

Patientklagenævnet skal oplyse, at det af § 2, stk. 1, i dagældende lov om aktindsigt i helbredsoplysninger fremgår, at aktindsigten tilkommer den, om hvis helbredsforhold journalen er udarbejdet.

Efter en almindelig ulovbestemt retsgrundsætning antages det imidlertid, at en nær pårørende vil kunne opnå aktindsigt i afdødes helbredsoplysninger, såfremt den pågældende kan godtgøre en væsentlig retlig interesse heri, medmindre den pårørendes interesse i at se journalen findes at måtte vige af hensynet til afdøde eller andre private interesser.

Administrerende overlæge <***> har i sin udtalelse oplyst, at man på afdelingen ikke var i tvivl om forældrenes ret til at få aktindsigt.

Patientklagenævnet finder, at man på ortopædkirurgisk afdeling, <***>, burde have givet <***> aktindsigt i samtlige journalens dokumenter, umiddelbart efter at hun havde fremsat sin anmodning herom, idet der efter nævnets opfattelse ikke kunne være tvivl om, at <***> ønskede aktindsigt i hele journalen og ikke kun i kontinuationerne.

Nævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at <***> i sin anmodning om aktindsigt af 21. september 1998 anførte, at hun begærede aktindsigt i ?ALLE akter, journaler og papirer? vedrørende <***>.

Denne afgørelse meddeles administrerende overlæge <***>, ortopædkirurgisk afdeling, <***>.