For sent svar på anmodning om aktindsigt, fuldmagt

Lov om patienters retsstilling blev overtrådt i forbindelse med <***>s anmodning om aktindsigt i <***>s hjemmeplejejournal hos <***>.Denne afgørelse meddeles til sygeplejefaglig leder <***>, <***>.

Sagsnummer:

0020630

Offentliggørelsesdato:

19. december 2000

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Faggruppe:

Sygeplejersker

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Lov om patienters retsstilling blev overtrådt i forbindelse med <***>s anmodning om aktindsigt i <***>s hjemmeplejejournal hos <***>.

Denne afgørelse meddeles til sygeplejefaglig leder <***>, <***>.

 

<***> klagede ved brev af 12. januar 2000 til <***> Kommunes borgmester over <***>, idet hendes moder, <***>, havde modtaget et brev fra <***>, hvori det blev meddelt, at <***> ikke længere kunne tilbydes behandling ved hjemmeplejen. I samme brev skrev <***>, at hun ønskede aktindsigt i <***>s sag vedrørende hjemmeplejen. Hun vedlagde ikke fuldmagt fra <***>.

Direktør for ældreområdet i <***> Kommune <***> har i sin udtalelse oplyst, at kommunen ikke har modtaget <***>s brev af 12. januar 2000.

Da <***> den 1. februar 2000 ikke havde fået noget svar fra <***> Kommune, skrev hun til Det Sociale Nævn i <***> Amt. Hun vedlagde kopi af sit brev af 12. januar 2000 til <***> Kommune. Amtet meddelte ved brev af 3. februar 2000, at man samme dag videresendte <***>s klage til <***> Kommune.

Ved brev af 29. februar 2000 meddelte <***> <***>, at <***> igen kunne tilbydes sygepleje i sit hjem. Der blev i brevet ikke taget stilling til <***>s anmodning om aktindsigt.

Ved brev af 6. marts 2000 rykkede <***> <***>, idet hun stadig ikke havde fået svar på sin anmodning om aktindsigt. Hun anførte, at hun forventede hurtigst muligt at få tilsendt alle sagsakter, herunder journaludskrift.

<***> beklagede i brev af 9. marts 2000 til <***>, at man ikke tidligere havde forholdt sig til hendes anmodning om aktindsigt. Samtidig meddeltes det, at <***> kunne få aktindsigt i sagsakterne ved personligt fremmøde, hvis hun medbragte en fuldmagt fra <***>.

Direktør <***> har i sin udtalelse anført, at <***> den 4. maj 2000 mødte i <***> med en fuldmagt fra <***>, og at hun ved denne lejlighed fik aktindsigt i <***>s journal.

Der er klaget over, at <***> først den 9. marts 2000 fik svar på sin anmodning om aktindsigt i <***>s hjemmeplejejournal, når hun havde anmodet herom første gang den 12. januar 2000.

Direktør <***> har i sin udtalelse anført, at <***> Kommune beklager, at svarfristen på 10 dage ved ansøgning om aktindsigt, jf. offentlighedslovens § 16, stk. 2, blev overskredet.

Det er Patientklagenævnets vurdering, at det må have stået klart for <***> Kommune, at <***> ved sin anmodning om aktindsigt i brev af 12. januar 2000 varetog sin moders interesser, og at det forhold, at <***> ikke medsendte en fuldmagt fra sin moder, beroede på, at <***> ikke vidste, at hun skulle medsende en fuldmagt, eller glemte dette. På denne baggrund er det nævnets opfattelse, at <***>s anmodning om aktindsigt kan sidestilles med en anmodning om aktindsigt fra patienten selv og således skulle behandles efter reglerne herom i lov om patienters retsstilling.

Nævnet kan oplyse, at hvis en anmodning om aktindsigt i journalmateriale m.v. ikke er imødekommet eller afslået inden 10 dage efter, at den er modtaget af vedkommende myndighed, institution eller sundhedsperson, skal myndigheden, institutionen eller sundhedspersonen underrette patienten om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge. Dette følger af lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3.

<***> burde indenfor 10 dage efter, at <***>s anmodning om aktindsigt var modtaget, have meddelt <***>, at hun skulle forevise en fuldmagt, for at hun kunne gives aktindsigt i <***>s hjemmeplejejournal.

Nævnet har ved sin afgørelse lagt til grund, at direktør <***> i sin udtalelse har anført, at <***> Kommune ikke har modtaget <***>s brev af 12. januar 2000.

Endvidere har nævnet lagt til grund, at det fremgår af brev af 3. februar 2000 fra Det Sociale Nævn i <***> Amt til <***>, at hendes brev af 12. januar 2000, hvori hun anmodede <***> Kommune om aktindsigt, samme dag blev videresendt til <***> Kommune.

Nævnet har på denne baggrund lagt til grund, at <***> Kommune senest den 4. februar 2000 modtog <***>s anmodning om aktindsigt i <***>s hjemmeplejejournal.

Endelig har nævnet lagt vægt på, at <***> først ved brev af 9. marts 2000 svarede <***> på hendes anmodning om aktindsigt.

Der gik således mere end 10 dage fra den 4. februar 2000 til <***> svarede på <***>s anmodning om aktindsigt i <***>s hjemmeplejejournal, og nævnet finder på denne baggrund, at 10-dages fristen i lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3, ikke er overholdt.

Denne afgørelse meddeles til sygeplejefaglig leder <***>, <***>.