Klage over operativt indgreb og manglende information ved udskrivelsen

Overlæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, jf. lov om patienters retsstilling § 7, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin information af <***> i forbindelse med behandlingen den 17. november 1999 på ortopædkirurgisk afdeling, <***>.Reservelæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 17. november 1999 på ortopædkirurgisk afdeling, <***>.

Sagsnummer:

0020705

Offentliggørelsesdato:

19. december 2000

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Overlæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, jf. lov om patienters retsstilling § 7, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin information af <***> i forbindelse med behandlingen den 17. november 1999 på ortopædkirurgisk afdeling, <***>.

Reservelæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 17. november 1999 på ortopædkirurgisk afdeling, <***>.

 

<***> blev den 17. november 1999 indlagt på ortopædkirurgisk afdeling, <***>, efter at have slået højre hofte i forbindelse med et fald på sin knallert. Ved indlæggelsen viste det sig, at han havde pådraget sig et brud på højre lårbenshals med moderat forskydning.

Reservelæge <***> foretog samme dag en operativ sammensætning af bruddet med to Olmed-skruer.

<***> blev efter operationen den 23. november 1999 overflyttet til medicinsk afdeling på grund af nyopdaget sukkersyge og har ikke efter operationen haft kontakt med ortopædkirurgisk afdeling.

Der er klaget over, at operationen den 17. november 1999 blev udført forkert, idet den ifølge <***> medførte, at hans højre ben er blev 4,8 cm kortere.

Patientklagenævnet finder ikke, at reservelæge <***> har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved operationen den 17. november 1999.

Nævnet har lagt vægt på, at operationen gennemførtes ved, at der i gennemlysning blev indboret to parallelle ledetråde, hvorefter en kanal til skruerne blev skåret med en gevindskærer. Herefter blev de to Olmed skruer indført og stillingen efterfølgende kontrolleret ved gennemlysning.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at de røntgenbilleder, der blev taget efter gennemført påpladssætning og fiksering af bruddet med de to skruer, viste korrekt placeret osteosyntesemateriale (skruer) og et pænt sammensat brud.

Nævnet kan oplyse, at der ved operationen blev anvendt en anerkendt standardmetode.

På denne baggrund finder Patientklagenævnet ikke anledning til at kritisere reservelæge <***> for udførelsen af operationen den 17. november 1999.

Nævnet kan oplyse, at det er ikke er unormalt, at der sker en vis forkortning af benet efter denne form for operation. En forkortning vil dog normalt være i størrelsesordenen 1-2 cm og ikke de af klager angivne 4,8 cm.

Patientklagenævnet er ikke på det foreliggende grundlag i stand til at vurdere årsagen til den store ændring af benlængden på <***>s højre ben, idet <***> ikke efter operationen har været til kontrol på en ortopædkirurgisk afdeling.

Patientklagenævnet finder imidlertid anledning til at udtale kritik af overlæge <***> i forbindelse med informationen af <***>.

Patientklagenævnet finder, at pligten til at informere patienten som udgangspunkt påhviler den afdeling, der har behandlet patienten vedrørende det pågældende forhold. I de tilfælde, hvor patienten under behandlingsforløbet overflyttes til en anden afdeling, overføres pligten til at yde den relevante information således ikke automatisk til den afdeling, der i sidste ende udskriver patienten.

Nævnet har lagt vægt på, at overlæge <***> har oplyst, at den udskrivende læge når patienter udskrives fra ortopædkirurgisk afdeling, informerer patienten om det forventede fremtidige forløb samt om, hvad patienten skal gøre, såfremt forløbet afviger fra det forventede, og at det normalt er ham, der udskriver patienter fra ortopædkirurgisk afdeling.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at det ikke af journalnotaterne fra medicinsk eller ortopædkirurgisk afdeling eller af epikrisen fremgår, at <***> har modtaget den fornødne information.

Nævnet har derfor lagt til grund, at <***> ikke blev informeret om muligheden for tilstødende komplikationer og om, hvilke forholdsregler han skulle tage i tilfælde heraf, inden hans behandling på ortopædkirurgisk afdeling blev afsluttet.