Klage over mangelfuld undersøgelse i skadestue og mangelfuld journalføring

Reservelæge <***> og reservelæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved deres behandling af <***> den 17. december 1999 på skadestuen, <***>.

Sagsnummer:

0021008

Offentliggørelsesdato:

19. januar 2001

Juridisk tema:

Journalføring

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Reservelæge <***> og reservelæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved deres behandling af <***> den 17. december 1999 på skadestuen, <***>.

 

Den 17. december 1999 henvendte <***> sig på skadestuen, <***>, fordi hun under et ildebefindende var faldet og havde slået højre side af kæben samt fået en mindre flænge under læben.

<***> blev på skadestuen først undersøgt af <***>, medicinsk afdeling, som fandt, at hun var vågen, klar, og at hun ingen hovedpine, svimmelhed eller synsforstyrrelser havde. <***> fandt desuden normale forhold ved måling af <***>s blodtryk og puls, ligesom en stetoskopi af lunger og hjerte viste normale forhold. Et foretaget elektrokardiogram viste tillige en regelmæssig sinusrytme uden tegn på iskæmi. <***> fandt på denne baggrund ikke grundlag for yderligere medicinsk undersøgelse eller behandling, men henviste herefter til den ortopædkirurgiske vagthavende, <***>, med henblik på en afklaring af, om der var brud eller ledskred.

Reservelæge <***> fandt, at <***> havde moderate højresidige kæbesmerter og smerter i højre side af hovedet, men ingen tegn på løse tænder, brud eller ledskred. Reservelæge <***> aftalte herefter med <***>, at hun ved fortsatte symptomer skulle henvende sig til en tandlæge.

På baggrund heraf vurderede reservelæge <***> , at det ikke var relevant at foretage en røntgenundersøgelse af <***>, som i øvrigt på skadestuen fik vaccination mod difteri og stivkrampe.

På grund af smerter i kæberegionen fik <***> den 19. december 1999 i den kommunale tandpleje foretaget en røntgenundersøgelse af underkæben, hvorved man fandt et brud i den højre kæbevinkel.

Den 20. december 1999 henvendte <***> sig til kæbekirurgisk afdeling, <***>, hvor hun blev undersøgt af en overtandlæge, der fandt, at underlæben var fast og midtansigtet fast. Ved en røntgenundersøgelse viste der sig imidlertid at være et brud i højre kæbevinkel uden forskydninger, og <***> blev herefter sat i konservativ behandling, hvilket indebar skånekost i form af flydende kost.

Ved en undersøgelse fire uger senere viste en kontrolrøntgenundersøgelse, at bruddet helede fint.

Der er klaget over, at <***> ikke blev tilstrækkeligt undersøgt, herunder at hun ikke fik foretaget en røntgenundersøgelse af kæben, samt at det ikke blev noteret i journalen, at hun blev vaccineret mod stivkrampe.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere den behandling, som <***> modtog af reservelæge <***> og reservelæge <***> den 17. december 1999.

Patientklagenævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at <***> havde fået et ildebefindende og derfor først og fremmest blev undersøgt med henblik på at finde en medicinsk årsag hertil. Nævnet her videre lagt vægt på, at <***> således foretog en almindelig klinisk undersøgelse af <***>, hvorunder hun fik optaget et elektrokardiogram, og at hun derved fandt normale forhold.

Patientklagenævnet har endvidere lagt vægt på, at reservelæge<***> efter sin undersøgelse henviste <***> til reservelæge <***> med henblik på en ortopædkirurgisk vurdering af, om der var brud eller ledskred, og at denne ved sin undersøgelse ikke fandt tegn herpå.

Endvidere har Patientklagenævnet lagt vægt på, at reservelæge <***> anbefalede <***> at søge tandlæge, hvis hendes gener varede ved.

På den baggrund finder Patientklagenævnet ikke grundlag for kritisere, at <***> ikke fik foretaget en røntgenundersøgelse den 17. december 1999.

Patientklagenævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om reservelæge <***> havde journalført sin undersøgelse af <***>.

For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt der er sket fornøden journalføring af vaccinationen mod stivkrampe, har Patientklagenævnet ikke grundlag for kritik. Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at det af skadejournalen fremgår, at <***> blev vaccineret mod stivkrampe.