Klage over behandling af snitsår i finger

Afdelingslæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 1. februar 2000 på skadestuen, <***>.Administrerende overlæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 1. februar 2000 på skadestuen, <***>.

Sagsnummer:

0021028

Offentliggørelsesdato:

19. december 2000

Juridisk tema:

Ansvarsfordeling

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Afdelingslæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 1. februar 2000 på skadestuen, <***>.

Administrerende overlæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 1. februar 2000 på skadestuen, <***>.

 

1. februar 2000 skar <***> sig på et termometer, hvorved han pådrog sig et snitsår i højre 2. finger.

Ledsaget af faderen henvendte <***> sig i skadestuen, <***>, hvor han blev undersøgt og behandlet af en studentervikar. Af skadestuejournalen fremgår det, at der var tale om et ca. 1 cm langt snitsår, der gik som en halvcirkel hen over højre 2. fingers mellemled på tommelfingersiden af denne finger. Der blev ikke undersøgt for følesans, før lokalbedøvelsen var blevet anlagt, hvorfor <***>s fader blev anmodet om at bede egen læge undersøge herfor i forbindelse med fjernelse af stingene. Faderen blev endvidere informeret om symptomer på infektion i såret og instrueret om i så tilfælde at kontakte egen læge. Efter at såret var blevet renset, blev det syet med fire sting. Stingene skulle fjernes hos egen læge 8 dage senere.

Skadejournalen blev, i overensstemmelse med afdelingens instruks herfor, den efterfølgende dag gennemgået af afdelingslæge <***>.

På grund af fortsat manglende bøjeevne af højre 2. fingers yderled blev <***> den 28. februar 2000 henvist til ambulant undersøgelse i ortopædkirurgisk ambulatorium. Ved denne undersøgelse fandtes nedsat bøjeevne i den højre 2. fingers yderled, ligesom der tydeligt føltes et fremmedlegeme, som lå tværs hen over fingerens bredde på håndfladesiden.

Den 1. marts 2000 blev <***> under indlæggelse opereret af overlæge <***>, som fandt tre fremmedlegemer i form af glasskår fra termometeret. Disse blev fjernet. Endvidere fandtes begge bøjesener beskadiget. Den overfladiske bøjesene var ved at vokse spontant sammen igen, medens det var nødvendigt at sy den dybe bøjesene.

Der er klaget over den behandling <***> modtog af lægerne ved skadestuen på <***> den 1. februar 2000.

Patientklagenævnet kan oplyse, at klager over studentervikarer ikke er omfattet af nævnets kompetence. Nævnet kan således i sin bedømmelse af sagen alene tage stilling til, om den læge, der havde ansvaret for behandlingen af <***>, har udvist tilstrækkelig omhu ved delegationen af opgaver til studentervikaren og ved udarbejdelsen af sin instruks.

Patientklagenævnet finder, at administrerende overlæge <***>har udvist omhu og samvittighedsfuldhed i forbindelse med hans anvendelse- og instruktion af medhjælp. Nævnet kan oplyse, at der foreligger en instruks dateret den 30. september 1999 udarbejdet af overlæge <***>, og denne omhandler studentervikarer ansat ved ortopædkirurgisk afdeling, <***>.

Nævnet finder denne instruks anvendelig, idet den specifikt omhandler den aktuelle problemstilling med vurdering af penetrerende håndlæsioner.

Patientklagenævnet finder, at afdelingslæge <***>ikke har udvist omhu og samvittighedsfuldhed i forbindelse med gennemgangen af skadesedler fra den 1. februar 2000.

Nævnet har lagt vægt på, at det tydeligt fremgår af skadesedlen, at det drejer sig om en penetrerende håndlæsion, hvor der ikke er undersøgt for bevægelighed af fingeren, ligesom det fremgår, at der, i strid med instruksen, ikke har været konfereret med mellemvagt.

Nævnet finder, at uanset om det var en studentervikar eller færdiguddannet læge, der behandlede <***>, burde afdelingslæge <***>ved sin gennemgang af skadesedlen have foranlediget, at patienten var blevet indkaldt til fornyet undersøgelse med henblik på vurdering af eventuelle senelæsioner.