Klage over operationen og fortsatte smerter

1. reservelæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af i forbindelse med operationen den 23. september 1998 på plastikkirurgisk afdeling, .

Sagsnummer:

0021310

Offentliggørelsesdato:

1. maj 2004

Speciale:

Plastikkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

1. reservelæge <****> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <****> i forbindelse med operationen den 23. september 1998 på plastikkirurgisk afdeling, <****>.

havde efter en kostomlægning opnået et vægttab fra 160 kg til 90 kg, men da hun fortsat havde meget store bryster, havde hun stadig kraftige smerter i skuldre og nakke og måtte derfor tage store mængder smertestillende medicin.

Den 17. september 1998 blev indlagt på plastikkirurgisk afdeling, med henblik på en brystreducerende operation.

Inden operation blev informeret om operationen og mulige komplikationer, og hun blev derefter i fuld bedøvelse den 23. september 1998 opereret af 1. reservelæge .

Udfra operationsbeskrivelsen forløb operationen uden komplikationer, men det fremgår af journalen, at der ved den efterfølgende optælling af instrumenter viste sig at mangle en pincet, uden at dette umiddelbart kunne forklares.

Tiden efter operationens forløb uden komplikationer, og blev udskrevet den 26. september 1998.

Da der senere opstod betændelse i operationsarrene, og havde smerter i højre bryst med udstråling til begge arme og sovende fornemmelser i fingrene, blev hun genhenvist til plastikkirurgisk afdeling, , hvor hun den 12. oktober 1999 blev undersøgt, uden at der derved kunne påvises noget tegn til betændelse i operationsarrene, som imidlertid var breddeforøgede med ardannelse især på højre side. Blodprøver viste lette forandringer som ved infektion, mens en akut røntgenundersøgelse af brystkassen ikke gav mistanke om tilstedeværelsen af fremmedlegemer.

blev derefter den 13. oktober 1999 afsluttet fra plastikkirurgisk afdeling, idet hun blev informeret om, at der hos egen læge skulle tages blodprøver 2 gange ugentlig for at følge de let forhøjede blodværdier. I tilfælde af øgning af værdierne skulle behandles med antibiotika.

Den 11. januar 2000 blev ambulant undersøgt på plastikkirurgisk afdeling, på grund af vedvarende smerter i brysterne og nakken, som medførte, at hun fortsat måtte tage meget smertestillende medicin.

Undersøgelsen, som blev foretaget med mammografi og ultralyd, viste normale forhold bortset fra, at der i venstre bryst var en oliecyste, som blev punkteret og materialet sendt til undersøgelse for eventuel tilstedeværelse af bakterier og abnorme celler, hvilket ikke kunne påvises.

blev efter endt undersøgelse orienteret om, at man ville undersøge, hvorvidt hun kunne tilbydes yderligere operative indgreb. Ved efterfølgende brev af 7. februar 2000 fra plastikkirurgisk afdeling, blev det imidlertid oplyst, at afdelingen ikke kunne tilbyde yderligere behandling, men at , hvis der igen kom problemer, kunne blive genhenvist til en ny vurdering.

De af rejste klagepunkter drejer sig om operationsforløbet den 23. september 1999 og hendes fortsatte smertegener.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for kritik af 1. reservelæge i forbindelse med den af ham udførte brystoperation af den 23. september 2000.

Patientklagenævnet finder således, at grundlaget for at gennemføre operationen var korrekt, da - trods stort vægttab - fortsat var overvægtig og havde så store bryster, at hun måtte tage store mængder smertestillende medicin på grund af kraftige smerter i skulder- og nakkeregion.

Patientklagenævnet finder desuden, at operationen udfra operationsbeskrivelsen og journalnoter i øvrigt blev udført i overensstemmelse med sædvanlig anerkendt faglig praksis, efter at forinden var relevant informeret om indgrebet og risiko for komplikationer og havde accepteret indgrebet.

At efterforløbet for operationen blev kompliceret af helingsproblemer / infektion og smerteproblemer finder Patientklagenævnet ikke kan tilskrives manglende omhu fra 1. reservelæge s side.

Patientklagenævnet har således ved afgørelsen lagt vægt på, at en brystformindskende operation for ekstrem brystforstørrelse kan gennemføres på flere forskellige måder, hvor en af de mest almindeligt anerkendte metoder - Orlando metoden - , som også blev anvendt i s tilfælde, går ud på, at der fjernes hud- fedt- og brystvæv fra brysternes nedre pol (nedre mediale og laterale kvadranter), samt en vævskile midtfor i området, hvor brystvorten skal flyttes. Brystvortens blodforsyning sikres ved, at der bevares en vævsbro mellem denne og den øvre del af brystet, mens det ved operationen ikke vil kunne undgås, at en del kar og nerver må overskæres, når vævsoverskuddet skal fjernes.

Nævnet har ligeledes lagt vægt på, at det er velkendt, at der i tilknytning til brystreducerende operationer kan komme føleforstyrrelser omkring arrene, som kan blive breddeøgede, ligesom der kan opstå sårinfektion og helingsproblemer i særlig grad, hvis der på operationstidspunktet er tale om overvægtige patienter.

Yderligere har nævnet lagt vægt på, at selvom en brystreducerende operation kan ændre på smerteoplevelsen hos patienter med smerter i skulderåg, nakke og brystparti på grund af brystforstørrelse, er det ligeledes velkendt, at smertetilstanden sommetider kan blive ved efter operationen, og endda i nogen tilfælde forværres som følge af amputationssmerter / fantomsmerter.

Patientklagenævnet finder, udfra de i sagen foreliggende fotografier af operationsresultatet dateret den 13. oktober 1999, at form og størrelse af s bryster efter operationen stort set synes at passe til hendes krop. Arrene er breddeøgede, hvilket nævnet finder, må anses som en naturlig følge, når det tages i betragtning, at der har været helingsproblemer samt at der som udgangspunkt var og stadig er tale om en betydelig overvægt.

Nævnet skal i øvrigt udtale, at det er et kendt fænomen, at der med tiden - over år - sker en modning af ardannelser, hvorfor det ikke kan udelukkes, at der vil kunne opstå en spontan bedring af s tilstand.

Vedrørende det forhold, som omtales i operationsbeskrivelsen om, at der i forbindelse med optælling af instrumenter manglede en pincet, har Patientklagenævnet ved sin afgørelse lagt vægt på, at røntgenoptagelsen af brystkassen ved undersøgelsen den 12. oktober 1999 på plastikkirurgisk afdeling, , ikke gav mistanke om noget fremmedlegeme. Det findes således ikke godtgjort, det var et efterladt kirurgisk instrument, som var årsag til den senere indtrådte infektionstilstand.