Klage over for tidlig udskrivelse og manglende information efter kikkertundersøgelse

De involverede læger, kirurgisk afdeling, , har ikke overtrådt lægeloven og lov om patienters retsstilling ved deres observation, orientering og instruktion af i perioden fra den 16. til den 18. juni 1999.De involverede læger, medicinsk afdeling, , har ikke overtrådt lægeloven ved deres undersøgelse og behandling af i perioden fra den 7. til den 10. december 1999.

Sagsnummer:

0122113

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2001

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Mavetarmsygdomme, medicinske (medicinsk gastroenterologi), Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

De involverede læger, kirurgisk afdeling, <****>, har ikke overtrådt lægeloven og lov om patienters retsstilling ved deres observation, orientering og instruktion af <****> i perioden fra den 16. til den 18. juni 1999.

De involverede læger, medicinsk afdeling, <****>, har ikke overtrådt lægeloven ved deres undersøgelse og behandling af <****> i perioden fra den 7. til den 10. december 1999.

 

Efter et langt og kompliceret smerteforløb med mange undersøgelser for mavesmerter, blev den 26. marts 1999 undersøgt af overlæge , gynækologisk afdeling, . var henvist hertil fra , fordi overlæge anses for særligt sagkyndig i endometriose, det vil sige områder af livmoderslimhinde på organer i bughulen.

Overlæge foretog yderligere undersøgelse af den 22. april 1999, og han viderehenviste hende til kikkertundersøgelse af tyktarmen (koloskopi). Denne blev foretaget den 20. maj 1999 på kirurgisk afdeling, . Der fandtes ingen endometriose, men en lille polyp, som blev fjernet.

Ved en undersøgelse den 27. maj 1999 henviste overlæge hende til kikkertundersøgelse af organerne i bughulen (laparoskopi). Undersøgelsen blev foretaget den 16. juni 1999 på kirurgisk afdeling, , og blev udført af overlæge i samarbejde med overlæge .

Gynækologisk afdeling, , og kirurgisk afdeling, , har en aftale om samarbejde om denne type lidelser, da endometriose på bughinden ofte sidder på den nederste del af tarmsystemet.

Ved undersøgelsen fandtes ingen endometriose, og overlæge syede et par sting i huden, som han i journalen gav besked om at skifte næste dag til steristrips. Han noterede også, at hvis patienten var velbefindende, kunne hun udskrives næste dag og samme dag komme til samtale hos ham. Da imidlertid var klagende, sløv af medicin og skuffet over, at man ikke havde fundet nogen årsag til hendes smerter, blev hun i stedet flyttet til patienthotellet for rekreation.

Den 17. juni 1999 blev stingene fjernet og steristrips sat på. Ifølge udtalelse til sagen fra overlæge blev dette udført af en erfaren sygeplejerske, som vejledte om, at hun selv kunne fjerne steristripsene på 10. dagen. Der er ingen anden særlig instruktion. Samme dag var til endvidere til samtale med overlæge for at blive orienteret om, hvad der var fundet ved undersøgelsen og om den videre plan. Efter aftale med blev udskrevet den 18. juni 1999.

Overlæge henviste ved samme lejlighed til gastroenterologisk vurdering på medicinsk afdeling, . var den 24. november 1999 til forundersøgelse, hvor hendes sygehistorie blev nøje gennemgået. Den gastroenterologiske vurdering blev foretaget i perioden fra den 7. til den 10. december 1999. Det tidligere foretagne undersøgelsesprogram blev i den forbindelse gennemgået og vurderet. Der blev endvidere foretaget klinisk vurdering og afføringsobservation. Blodprøver til vurdering for særlige tarmlidelser blev taget, ligesom s egen symptomlogbog blev gennemgået. Forholdene blev ved flere lejligheder diskuteret på afdelingskonference. Der fandtes imidlertid ikke lægelig indikation for at gentage eller supplere undersøgelserne, og den samlede vurdering var, at muligvis led af et kronisk somatiseringssyndrom. Man undersøgte endelig, om der var mulighed for at henvise til undersøgelse eller behandling herfor, men måtte konstatere, at der på dette tidspunkt ikke var nogen behandlingsinstitution indenfor dette område i . Dette blev ifølge journalen informeret om ved udskrivelsen.

Der er klaget over, at efter kikkertoperationen på kirurgisk afdeling, , den 16. juni 1999 blev udskrevet for tidligt. Der er videre klaget over, at lægerne på kirurgisk afdeling, , ikke informerede om efterbehandlingen af sårene. Der er endelig klaget over, at efter indlæggelse den 24. november 1999 på medicinsk afdeling, , blev udskrevet uden at være blevet undersøgt eller behandlet.

Der er under sagens behandling endvidere klaget over, at af lægerne på medicinsk afdeling, , nægtede skånekost på trods af hendes mave- tarmproblemer. Der er endelig klaget over, at lægerne på medicinsk afdeling, , ikke orienterede om fundene ved operationen den 16. juni 1999 på kirurgisk afdeling, , og betydningen heraf samt den videre behandling.

Patientklagenævnet finder, at de involverede læger, kirurgisk afdeling, , ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved deres observation, orientering og instruktion af efter laparoskopien den 16. juni 1999.

Patientklagenævnet kan oplyse, at en kikkertundersøgelse af maven anses for at være et meget skånsomt indgreb, og at det er normen, at patienter udskrives til hjemmet allerede samme dag.

Nævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at efter kikkertundersøgelsen relevant blev observeret på kirurgisk afdeling, for siden at blive observeret i yderligere l døgn på patienthotellet på grund af smerter og medicinpåvirkning.

Under hensyn til, at en kikkertundersøgelse af bughulen kun efterlader ganske små snit, finder nævnet ikke, at kunne kritisere, at man valgte at behandle med steristrips. Nævnet har herved lagt vægt på, at steristrips falder af af sig selv indenfor 1-2 uger, og at der ikke i journalen er yderligere oplysninger om gener i forbindelse med sårene efter kikkertundersøgelsen, hvorfor nævnet ikke kan kritisere, at der ikke blev givet nærmere oplysninger om fjernelsestidspunkt eller efterbehandling.

Videre har nævnet lagt vægt på, at den 17. juni 1999 var til samtale og kontrol hos overlæge , der forestod kikkertundersøgelsen, og at det af journalen fremgår, at hun blev oplyst om fundene ved kikkertundersøgelsen. havde således ved denne lejlighed mulighed for at få yderligere spørgsmål besvaret.

Sammenfattende finder nævnet, at må anses for at være blevet relevant og tilstrækkeligt informeret, og nævnet finder således heller ikke at kunne kritisere, at lægerne på medicinsk afdeling, , ikke informerede hende om fundene ved operationen den 16. juni 1999 på kirurgisk afdeling, , betydningen heraf samt den videre behandling.

Patientklagenævnet finder, at de involverede læger, medicinsk afdeling, , ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved deres vurdering af s helbredstilstand i perioden fra den 7. til den 10. december 1999.

Nævnet har ved sin afgørelse heraf lagt vægt på, at det af journalen fra forundersøgelsen den 24. november og journalen fra perioden fra den 7. til den 10. december 1999 fremgår, at lægerne på medicinsk afdeling foretog relevante objektive og kliniske undersøgelser suppleret med en række blodprøver foruden observation i afdelingen. Der var imidlertid ikke tegn på akut behandlingskrævende sygdom.

Videre har nævnet lagt vægt på, at blev drøftet på afdelingskonference, hvor man under hensyn til, at tidligere var velundersøgt såvel somatisk som psykiatrisk, ikke fandt indikation for at iværksætte et udredningsprogram. Man overvejede endvidere tilsyn med henblik på undersøgelse for en funktionel lidelse, men tilsynet kunne ikke gennemføres, hvilket ifølge journalen blev informeret om ved udskrivelsen.

Nævnet kan oplyse, at det er velkendt, at man ikke altid kan stille en diagnose, når en patient undersøges for mavesmerter.

For så vidt angår klagen over, at blev nægtet skånekost, har nævnet lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at oplyste, at hun ikke kunne tåle fede, røgede og krydrede spiser, og at hun kunne tåle kalkun, kød, fisk og grøntsager generelt. Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at den normale hospitalskost ikke er særligt fedtbegrænset, men heller ikke særlig fedtrig, ligesom den ej heller er meget krydret.

Nævnet finder på denne baggrund ikke at kunne kritisere, at man ikke fandt grundlag for at fravige den normale hospitalskost.

Sammenfattende finder nævnet det ikke godtgjort, at efter undersøgelse den 24. november 1999 og indlæggelse i perioden fra den 7. til den 10. december 1999 på medicinsk afdeling, , blev udskrevet uden at være blevet undersøgt eller behandlet.