Klage over manglende stillingtagen til røntgenundersøgelse.

Overlæge B<***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***>fra oktober til november 1996 på<***>.Det skal desuden indskærpes overfor overlæge B <***>, at han viser større omhu i sit fremtidige virke.Overlæge A<***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***>fra oktober til november 1996 på<***>.

Sagsnummer:

0122711

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2001

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi), Kirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Overlæge B<***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***>fra oktober til november 1996 på<***>.

Det skal desuden indskærpes overfor overlæge B <***>, at han viser større omhu i sit fremtidige virke.

Overlæge A<***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***>fra oktober til november 1996 på<***>.

 

<***> blev den 29. oktober 1996 indlagt på <***>, på grund af trykken øverst i maven samt opkastninger straks efter fødeindtagelse. Det viste sig efterfølgende, at være forårsaget af forsnævringer som følge af en tidligere operation for mavesår.

Ved indlæggelsen blev der taget røntgenbillede over maven, og i forbindelse hermed anførte røntgenafdelingen, at man på en sideoptagelse fik mistanke om en fortætning i venstre lunge, hvorfor man foreslog røntgenundersøgelse af lungerne.

Efterfølgende blev der foretaget røntgenundersøgelse af lungerne den 30. oktober 1996, hvor der på sideoptagelserne opadtil bag luftrøret fandtes en oval fortætning, der målte 1½ x 1 cm i diameter, men ikke kunne identificeres på forfraoptagelserne. Derudover fandtes der intet påfaldende i lungerne. Røntgenafdelingen foreslog kontrolundersøgelse af lungerne ved udskrivelsen, eventuelt suppleret med skråoptagelser og eventuel CT-scanning.

Samtidig med røntgenundersøgelse af lungerne blev der i røntgenafdelingen foretaget undersøgelse med kontrast af mavesæk og tolvfingertarm, hvor man konstaterede, at der ikke var passage. Dette blev anført i journalen af overlæge A <***>, som også den følgende dag foretog operation for dette. Der er ikke notater i journalen om forandringerne i lungerne bortset fra røntgenbeskrivelserne.

Den 12. november 1996 blev <***> udskrevet af overlægeB <***>til efterfølgende ambulant kontrol hos overlæge A<***>. Der er hverken i udskrivningsnotatet eller ved den senere ambulante kontrol anført noget om forandringerne på lungerne.

I oktober 1999 blev der foretaget røntgenoptagelse af lungerne, efter at der igennem 1 år havde været tiltagende hoste. Der blev konstateret lungekræft med fjernmetastaser. Røntgenafdelingen beskrev, at der havde været tale om vækst af de tidligere fundne forandringer.

Der er klaget over, at hverken <***>eller hans praktiserende læge blev informeret om, at der ved de røntgenbilleder, der blev taget i 1996, var fundet mistanke om kræft. Desuden er der klaget over, at <***> ikke blev indkaldt til kontrolundersøgelse i 1996 som planlagt.

Patientklagenævnet finder anledning til kritik af den behandling, <***>har modtaget af overlæge B<***>fra oktober til november 1996 på<***>.

Det skal desuden indskærpes overfor overlæge B<***>, at han viser større omhu i sit fremtidige virke.

Nævnet har lagt vægt på, at røntgenbilledet af brysthulen fra den 30. oktober 1996 ifølge beskrivelsen viste, at der på sideoptagelsen opadtil bag luftrøret fandtes en oval fortætning på 1½ x 1 cm, der ikke kunne identificeres på forfraoptagelserne, og at røntgenafdelingen foreslog en kontrolrøntgenundersøgelse af lungerne eventuelt suppleret med skråoptagelser og eventuelt herefter en CT-scanning. Et sådant røntgenfund og forslag til videre udredning bør følges op af den kliniske afdeling med journalført stillingtagen til, hvorledes den videre udredning skal iværksættes.

Derudover har nævnet lagt vægt på, at sygeplejekardex den 30. oktober 1996 må forstås således, at overlæge B<***>er blevet orienteret om røntgenfundet af en sygeplejerske.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at overlæge B<***>som udskrivende læge havde ansvaret for, at der ikke forelå svar på undersøgelser, der burde tages speciel stilling til, og at overlæge B <***>skrev udskrivningsbrevet til egen læge uden at anføre noget om fundene ved røntgenundersøgelsen og uden at sikre sig, at <***>blev orienteret derom.

Nævnet kan oplyse, at det er almindelig praksis, at den læge der skriver udskrivningsbrevet gennemser svarene på de foretagne undersøgelser og meddeler de relevante fund til patientens egen læge.

Patientklagenævnet finder grundlag for kritik af overlæge A <***>behandling af <***>fra oktober til november 1996 på<***>.

Nævnet har lagt vægt på, at overlæge A<***>havde set <***>og hans røntgenbilleder med beskrivelse både før og efter operationen, mens han var indlagt. Overlæge A <***>burde derfor have været opmærksom på, at yderligere undersøgelse blev iværksat.