Klage over manglende mikroskopisk undersøgelse af fjernet knude i låret

Speciallæge i ortopædkirurgi <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 9. marts 1999 i sin klinik.

Sagsnummer:

0122829

Offentliggørelsesdato:

31. oktober 2005

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Speciallæge i ortopædkirurgi <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 9. marts 1999 i sin klinik.

<***> havde i januar 1999 opdaget en knude i sit højre lår. Efter at have konsulteret sin praktiserende læge blev det aftalt, at knuden skulle fjernes operativt hos speciallæge .

Den 9. marts 1999 blev <***> opereret af speciallæge. Efter operationen, som foregik i lokalbedøvelse, fik hun af speciallæge at vide, at knuden lignede et lipom (fedtknude), men at endelig besked om diagnosen ville blive sendt til hendes praktiserende læge. I forbindelse med fjernelsen af stingene fik <***> senere af egen læge at vide, at den fjernede knude var et lipom, hvilket var blevet ham meddelt af speciallæge.

I efteråret 1999 bemærkede <***> igen en udfyldning i sit højre lår på det samme sted som tidligere.

Af journalmaterialet fra og fremgår det, at den gendannede fyldning i låret af egen læge blev betragtet som et recidiv. På fik <***> den 28. januar 2000 foretaget en ultralydundersøgelse som gav mistanke om sarkom, hvorfor hun den 11. februar 2000 fik foretaget en MR-scanning. Da resultatet af denne forelå, blev <***> henvist til tumorfjernelse på .

Den 13. marts 2000 fik <***> foretaget prøver, som viste, at det drejede sig om et myxoidt liposarcom Myhre-Jensen grad II, Trojani grad I (middelaggressiv kræftknude, der udgik fra fedtceller).

Den 28. marts 2000 fik <***> fjernet knuden og næsten hele den nærliggende muskel. Diagnosen blev efterfølgende bekræftet ved en mikroskopi. Hun blev efterfølgende behandlet på forskellig vis med stråler.

Der er klaget over, at speciallæge ikke foranledigede en nærmere mikroskopisk undersøgelse af den knude, som han den 9. marts 1999 fjernede ved en operation.

Patientklagenævnet finder, at der er grundlag for kritik af den behandling, som <***> modtog af speciallæge på det omtalte tidspunkt.

Patientklagenævnet har herved lagt vægt på, at speciallæge i journalen har beskrevet knuden som et lipom, og at det er anført, at knuden blev frilagt og ekstirperet inklusiv kapsel. Dette er foreneligt med, at speciallæge skønnede, at knuden var godartet og velafgrænset, samt at den kunne fjernes og blev fjernet helt.

Imidlertid fremgår det hverken af journalen eller af speciallæges udtalelser til sagen, hvad der i øvrigt indgik i hans beslutningsgrundlag for at vurdere, at der ikke var indikation for efterfølgende at undersøge den fjernede knude nærmere ved en mikroskopisk undersøgelse.

Patientklagenævnet finder således, at der i vurderingen af, om den fjernede knude nærmere skulle undersøges, tillige skulle være indgået en bedømmelse af, om knudens beliggenhed var profund for fascien, om dens størrelse var over 5 cm i diameter samt af knudens væksthastighed.

Ud fra journalen og det i øvrigt til sagen oplyste har Patientklagenævnet således lagt til grund, at speciallæge ikke har overvejet, om et eller flere af ovennævnte kriterier var tilstede på tidspunktet for operationen. I den forbindelse har nævnet bemærket, at <***> egen læge i sin journal den 19. januar 1999 har noteret, at knuden i låret var ?mandarinstor?.

På denne baggrund finder Patientklagenævnet, at speciallæge har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved ikke at have foretaget en korrekt vurdering af den fjernede knude, idet han ikke foranledigede en mikroskopisk undersøgelse af den.