Klage over den iværksatte behandlingsplan

Klinikchef, tandlæge har overtrådt tandlægelovens § 12, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld i forbindelse med sin behandling af i perioden fra den 19. juni 1998 til den 14. oktober 1999.

Sagsnummer:

0123307

Offentliggørelsesdato:

12. december 2002

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Klinikchef, tandlæge <****> har overtrådt tandlægelovens § 12, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld i forbindelse med sin behandling af <****> i perioden fra den 19. juni 1998 til den 14. oktober 1999.

blev den 19. juni 1998 visiteret af klinikchef i Kommunale Tandpleje med henblik på vurdering af, om hun skulle have foretaget tandreguleringsbehandling. Klinikchef fandt ved undersøgelsen pladsmangel svarende til 2+2 (højre og venstre lille fortand i overkæben) og foreslog s moder, at eventuel behandling skulle afvente yderligere tandskifte.

blev igen set af klinikchef den 13. november 1998 og den 19. marts 1999, hvor han vurderede, at hendes tilstand fortsat skulle ses an.

Ved en konsultation den 14. oktober 1999 foreslog klinikchef , at mælketanden +03 (venstre hjørnetand i overkæben) blev trukket ud for at genoprette kæbens midtlinie. Derefter skulle der senere trækkes to små blivende kindtænder ud 4+4 (første lille kindtand i højre og venstre side af overkæben) og monteres fast tandreguleringsapparatur.

Den 1. december 1999 henvendte s moder sig til tandplejen, idet hun spurgte om hensigtsmæssigheden i at trække mælketanden +03 ud nu. Klinikchef forklarede, at hensigten med at trække tanden ud nu, var at genoprette kæbens midtlinie.

Den 6. december 1999 henvendte s moder sig telefonisk til tandplejen og gjorde opmærksom på, at hun havde ladet en privatpraktiserende specialtandlæge se på , og at hun på denne baggrund ønskede behandlet hos denne.

Der er klaget over, at klinikchef vurderede, at det var nødvendigt at trække tænder ud for at skabe plads i overkæben.

Patientklagenævnet har lagt vægt på, at studiemodeller, ansigtsfoto samt profil- og ortopantomografisk røntgen viser, at s overkæbe især i bredden var for smal med deraf følgende pladsmangel til blivende tænder og skævt bid.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at klinikchef frem til den 14. oktober 1999 kun observerede udviklingen i denne tilstand.

Nævnet finder, at klinikchef allerede umiddelbart efter sin diagnosticering den 19. juni 1998 burde have iværksat behandling med en tandbøjle (fastsiddende eller aftagelig) med henblik på tidlig udvidelse af overkæben, således at der kunne genskabes normale forhold i kæben samt et normalt sammenbid. Det er nævnets opfattelse, at denne undladelse er udtryk for manglende omhu og samvittighedsfuldhed fra klinikchef .

Nævnet kan oplyse, at en sådan tidlig udvidelse af kæben hindrer yderligere udvikling af asymetri af kæben, der senere vil nødvendiggøre iværksættelse af mere komplicerede behandlingstiltag.

Nævnet finder ikke grundlag for kritik af klinikchef , fordi han den 14. oktober 1999 foreslog en behandlingsplan med udtrækning af mælketanden +03.

Herved har nævnet lagt vægt på, at en sådan behandling ville være i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, for så vidt der samtidig blev foretaget udvidelse af kæben.

Nævnet finder imidlertid, at klinikchef har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved den del af behandlingsplanen, som vedrørte anbefaling af udtrækning af de blivende tænder 4+4, idet det er nævnets opfattelse, at udtrækning af disse tænder ville mindske bredden af den i forvejen for smalle overkæbe.