Klage over beskadigelse af nerve ved operation

Overlæge har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af den 1. oktober 1996 på kirurgisk afdeling, .Overlæge har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2, fordi han ikke i tilstrækkeligt omfang har journalført behandlingen af den 1. oktober 1996 på kirurgisk afdeling, .Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 6. juni 2000 på patologisk afdeling, .Overlægerne , kirurgisk afdeling, og , onkologisk afdeling, har ikke overtrådt lægeloven ved deres behandling af den 12. juni 2000 på .

Sagsnummer:

0123804

Offentliggørelsesdato:

20. september 2001

Speciale:

Kræftsygdomme (onkologi), Kirurgi, Vævs- og celleundersøgelser (patologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Overlæge <****> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <****> den 1. oktober 1996 på kirurgisk afdeling, <****>.

Overlæge <****> har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2, fordi han ikke i tilstrækkeligt omfang har journalført behandlingen af <****> den 1. oktober 1996 på kirurgisk afdeling, <****>.

Overlæge <****> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <****> den 6. juni 2000 på patologisk afdeling, <****>.

Overlægerne <****>, kirurgisk afdeling, og <****>, onkologisk afdeling, har ikke overtrådt lægeloven ved deres behandling af <****> den 12. juni 2000 på <****>.

Den 1. oktober 1996 fik i universel anæstesi fjernet en tumor i venstre bryst og lymfeknuder i venstre armhule. Operationen blev foretaget af overlæge , kirurgisk afdeling, . Ifølge fik hun ved operationen beskadiget en nerve, således at hun pådrog sig vingedannelse af skulderblad (scapulae alatae). blev udskrevet af overlæge til fortsat behandling i onkologisk afdeling.

Den 17. maj 2000 var til 3 års kontrol. Hun var fuldstændig velbefindende og havde ingen nytilkomne klager. Objektivt blev der imidlertid fundet fire 1 cm. store hårde lymfeknuder (glandler) i højre armhule (aksil), og der blev derfor foretaget ultralydsundersøgelse af og celleprøver (finnålsbiopsi) fra lymfeknuderne. Mikroskopisvaret den 2. juni 2000 blev vurderet til at vise spredning (metastase) af den tidligere brystkræft (mammakarcinom).

Den 9. juni 2000 blev orienteret om svaret, og hun blev herefter den 11. juli 2000 indlagt med henblik på fjernelse af lymfeknuderne i højre side. Operationen blev foretaget den 12. juli 2000 af 1. reservelæge , idet det forud på en konference af overlægerne og var blevet besluttet, hvilken type operation der skulle foretages. Den 19. juli 2000 forelå der mikroskopisvar af de fjernede lymfeknuder, som alle viste normalt væv.

Der er klaget over, at overlæge ved operationen den 1. oktober 1996 beskadigede en nerve, hvilket medførte vingedannelse af skulderblad, samt at ved efterfølgende kontroller blev vurderet, at vingedannelsen ikke kunne behandles, hvorfor først i foråret 1999 blev henvist til behandling heraf ved egen læge.

Der er videre klaget over, at en patolog den 6. juni 2000 fejlvurderede en finnålsbiopsi, idet det blev konkluderet, at der var tale om kræft, hvilket imidlertid blev afkræftet ved en efterfølgende operation.

Endelig er der klaget over, at overlægerne og besluttede at der skulle foretages en så omfattende fjernelse af lymfeknuder som sket ved operationen den 12. juli 2000. I stedet burde de have foranlediget en større biopsi, et keglesnit eller alene fjernelse af én kirtel.

For så vidt angår operationen den 1. oktober 1996 og opfølgningen herpå kan Patientklagenævnet oplyse, at det af retningslinierne for brystkirurgi (Danish Breast Cancer Co-operative Group) fremgår, at de to vigtigste motoriske nerver (nervus thoracalis longus og nervus thoracodorsalis) skal identificeres, så de kan skånes.

Nævnet har lagt vægt på, at det ikke af operationsbeskrivelsen fremgår, at overlæge identificerede de to nerver. Han har til sagen oplyst, at det meget vel kunne tænkes, at der har ligget lymfeknuder langs nerven (thoracalis longus), hvorfor nerven er blevet beskadiget ved fjernelsen af disse. Det fremgår ikke af overlæge s udskrivningsbrev den 10. oktober 1996, at der var sket skade på den ene nerve med vingedannelse af skulderbladet til følge.

Nævnet har videre lagt vægt på, at overlæge ved udskrivelsen den 10. oktober 1996 ikke diagnosticerede den kirurgiske komplikation i form af vingedannelse af skulderbladet, uanset at tilstanden gerne viser sig straks efter operationen og er let at se.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at den 27. august 1998 ifølge overlæge blev undersøgt på ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus, for vingedannelse af skulderbladet, og at undersøgelsen viste en ændret stilling samt bevægelse af venstre skulderblad, som var forenelig med vingedannelse. Praktiserende læge fandt ved en undersøgelse af den 18. februar 1999 en typisk venstresidig vingedannelse af skulderbladet, som, efter hvad til ham havde oplyst, var opstået kort efter operationen den 1. oktober 1996.

Endelig har nævnet lagt vægt på, at den 13. april 1999 af læge , kirurgisk dagklinik, , blev undersøgt for vingedannelse af skulderbladet med henblik på kirurgisk behandling heraf, og at ifølge afdelingsfysioterapeut siden den 18. august 1999 er blevet behandlet for vingedannelse af skulderbladet af betydelig sværhedsgrad, og at de har vurderet hende alvorligt ramt (4 på en skala på 5).

Nævnet har således lagt til grund, at overlæge ved operationen den 1. oktober 1996 har læderet nerven thoracalis longus, og nævnet finder det således godtgjort, at udviklede vingedannelse af skulderbladet i forbindelse med denne operationen. Det er endvidere nævnets opfattelse, at behandlingen for vingedannelse kunne have været fremskyndet, hvis diagnosen var blevet stillet umiddelbart efter operationen.

Nævnet finder således, at overlæge ikke har handlet i overensstemmelse med almindeligt anerkendt faglig standard, idet han har overset en kirurgisk komplikation i form af venstresidig vingedannelse af skulderbladet.

Nævnet finder endvidere grundlag for at kritisere overlæge s journalføring, idet operationsbeskrivelsen er mangelfuld, da det ikke af den fremgår, om de to nerver blev identificeret.

For så vidt angår de efterfølgende kontroller, har nævnet lagt vægt på, at det ikke af journalen fremgår, at har nævnt problemerne med venstre skulder, og at det således heller ikke fremgår, at lægerne ved disse kontroller har vurderet, at vingedannelse ikke kunne behandles.

Nævnet finder det således ikke godtgjort, at lægerne på onkologisk afdeling har vurderet, at s venstre skulder ikke kunne behandles. På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at kritisere lægerne på onkologisk afdeling, , herfor.

For så vidt angår den patologiske vurdering den 6. juni 2000, har nævnet lagt vægt på, at det af den mikroskopiske beskrivelse fremgår, at materialet var blodigt med talrige lymfatiske celler, og at der var spredte grupper af celler, som syntes epiteliale, med noget forstørrede grove kerner. Cellerne var atypiske med store hyperkromatiske kerner og uregelmæssig kerneform. Mængden af cytoplasma var sparsom. En gruppe var anordnet i en kirtel (glandulært). Der var ingen tydelige cellekerner (nukleoler).

Det er herefter nævnets vurdering, at der var celleforandringer, der morfologisk kunne være forenelige med spredning af den tidligere brystkræft, og nævnet finder derfor, at overlæge har handlet i overensstemmelse med almindeligt anerkendt faglig standard ved sin vurdering af præparatet.

For så vidt angår beslutningen om operationstype den 12. juni 2000, har nævnet lagt vægt på, at den 2. juni 2000 havde fået påvist spredning af den tidligere brystkræft i en lymfekirtel.

Nævnet kan oplyse, at det såfremt der er påvist spredning til en lymfekirtel i armhulen, og der ved et mindre indgreb ikke bliver fundet kræftspredning til en af de udtagne lymfekirtler, altid medfører en ny operation for at finde den angrebne lymfekirtel. Såfremt der bliver fundet spredning til en af de udtagne lymfekirtler medfører dette tillige en ny operation for at fjerne alt kræftvæv i armhulen. Et mindre indgreb vil således i denne situation altid blive fulgt op af et mere omfattende indgreb.

Nævnet finder på denne baggrund, at overlægerne og har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard ved at beslutte, at der skulle foretages en regelret operation af s højre armhule med en omfattende udtagning af lymfekirtler.