Klage over behandling samt manglende information om forsøg

Læge har overtrådt lægel-ovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin information af i forbindelse med behandlingen den 26. juli 1996 på .Patientklagenævnet skal desuden indskærpe overfor læge , at han udviser større omhu i sit fremtidige virke.

Sagsnummer:

0123808

Offentliggørelsesdato:

20. september 2001

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Neurokirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Læge <****> har overtrådt lægel-ovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin information af <****> i forbindelse med behandlingen den 26. juli 1996 på <****>.

Patientklagenævnet skal desuden indskærpe overfor læge <****>, at han udviser større omhu i sit fremtidige virke.

 

Den 26. juli 1996 blev behandlet af læge på grund af gener i form af ringen for venstre øre og let spænding i venstre side af hovedet. Behandlingen blev ifølge læge gennemført på den måde, at der blev sendt en strøm på 0,1 milliampére og en spænding på 4,5 volt gennem en elektrode, der var lagt ind i en blodåre i venstre arm. En anden elektrode var anbragt på hovedet, hvor der var lagt noget vådt vat dækket af en badehætte.

Behandlingen varede i 30 minutter, og til stede under behandlingen var læge s medhjælper.

Der er klaget over, at ikke forud for behandlingen blev informeret om, at han indgik i et forsøg, samt at behandlingen blev iværksat uden s forudgående skriftlige samtykke.

Der er tillige klaget over, at behandlingen medførte, at efterfølgende fik gener i form af fortsatte smerter i hovedet og prikken i fingrene på venstre hånd, samt at han efterfølgende fik tinnitus på højre øre og forsat oplever smerter fra hovedet. Endvidere, at der er tilkommet øget træthed og koncentrations- og hukommelsesbesvær, ligesom han i visse tilfælde udtaler ord forkert, og at tilstanden forværres ved læsning og rystelser og fysisk anstrengelse.

Endelig er der klaget over, at forud for behandlingen ikke blev informeret om de nævnte gener. har i denne forbindelse anført, at han forud for behandlingen blev oplyst om, at der ikke var nogen risiko ved behandlingen, og at der ingen bivirkninger var.

Der er intet anført i journalen vedrørende den givne information.

opfattede, at det var en gennemprøvet behandling, men fik senere oplyst, at kun 1 patient havde fået samme behandling, hvorfor han mener, at han var udsat for et forsøg. Læge har oplyst, at der alene var tale om en pludselig intuitiv indskydelse for at prøve om den behandling, der havde hjulpet en patient med brystkræft og hjernemetastaser samt trykken i hovedet, også kunne afhjælpe s symptomer.

Nævnet har lagt vægt på, at det af sagens akter fremgår, at den anvendte behandlingsmetode med tilførelse af jævnstrøm til blodbanen og afledning over kraniet var relativt ukendt for læge , idet han kun én gang tidligere havde anvendt metoden på en patient. Patienten havde modtaget 4 behandlinger.

Nævnet finder på den baggrund, at læge iværksatte et individuelt behandlingsforsøg med en ny og uprøvet behandlingsmetode.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at læge forud for behandlingen ikke informerede om, at behandlingsmetoden var ny og uprøvet for den type symptomer, han havde, at der ikke fandtes videnskabelige erfaringer med hensyn til metodens effekt eller bivirkninger, samt at lægens egne erfaringer med metoden var begrænset til et enkelt tilfælde 4 uger tidligere.

Nævnet kan oplyse, at læger kan anvende nye og uprøvede behandlinger, såfremt formålet er at give patienten den efter lægens vurdering bedste behandling i den konkrete situation. Denne vurdering udøves under lægens ansvar efter lægelovens bestemmelser om omhu og samvittighedsfuldhed og forudsætter informeret samtykke. Et sådant individuelt behandlingsforsøg kan således også omfatte behandlinger, hvor det faglige og videnskabelige erfaringsgrundlag er spinkelt.

Nævnet kan endvidere oplyse, at et individuelt behandlingsforsøg ikke kræver patientens skriftlige samtykke, samt at der for individuelle behandlingsforsøg ikke gælder en anmeldelsespligt til den videnskabsetiske komité.

Nævnet kan endelig oplyse, at den anvendte behandlingsopstilling ikke gør det muligt at fastslå, hvilken strømvej behandlingen vil resultere i, ligesom det ikke kan beregnes, hvilke energimængder der afsættes i de enkelte vævsstrukturer. Tilførelse af strøm til blodbanen kan indebære en risiko for vævsskader, såfremt der ikke er fuldstændig kontrol med, at strømstyrken holdes på det planlagte lave niveau. Nævnet skal samtidig bemærke, at behandling med elektrisk strøm med strømstyrke på 0,1 milliampére og spænding på 4,5 volt udfra erfaringer i andre sammenhænge må anses for at være uskadelig og uden biologisk effekt. Det har ikke været muligt for nævnet at få oplyst, hvilken strømstyrke der rent faktisk blev anvendt.

På denne baggrund finder nævnet, at læge har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin information i forbindelse med behandlingen af den 26. juli 1996, idet han ikke i tilstrækkeligt omfang informerede om den planlagte behandling.

Nævnet finder endvidere, at det havde været hensigtsmæssigt, om læge selv havde været til stede under hele behandlingen, idet han alene havde begrænset erfaring med den anvendte metode.

Patientklagenævnet skal desuden indskærpe overfor læge , at han udviser større omhu i sit fremtidige virke.