Klage over brystløftoperation

Speciallæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 23. juni 2000 i forbindelse med sygebesøget i hjemmet, efter operationen tidligere samme dag på <***>.Speciallæge <***> har ikke overtrådt læge-loven ved gennemførelsen af operationen af <***> den 23. juni 2000 på <***>.

Sagsnummer:

0123911

Offentliggørelsesdato:

20. september 2001

Speciale:

Plastikkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Speciallæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 23. juni 2000 i forbindelse med sygebesøget i hjemmet, efter operationen tidligere samme dag på <***>.

Speciallæge <***> har ikke overtrådt læge-loven ved gennemførelsen af operationen af <***> den 23. juni 2000 på <***>.

 

Den 23. juni 2000 fik <***> af speciallæge i plastikkirurgi <***>, på <***> , foretaget et brystløft på grund af problemer med en hængende barm.

<***> var, ifølge journalnotat fra den indledende konsultation den 7. april 2000, hvor operationen blev drøftet og aftalt til senere gennemførelse, blevet informeret om gennemførelsen af operationen, det forventede ef-terforløb samt om komplikationer. Endvidere havde hun fået udleveret papirer vedrørende Dansk Plastikki-rurgisk Mammaregister

Det fremgår af operationsbeskrivelsen fra indgrebet den 23. juni 2000, at <***> i lokalbedøvelse fik skåret begge bryster omkring papillerne, der blev rykket op via et nedadgående snit i midten, og at overskydende hud blev fjernet via et snit på tværs under brystet. Der blev ordineret en støttende BH i 6-8 uger samt antibi-otika og smertestillende tabletter Pamol. Umiddelbart var forløbet ukompliceret, og <***> tog senere på da-gen hjem til sin mormor sammen med sin mor.

Da <***> senere fik kraftige smerter blev speciallæge <***> samme dag om aftenen kontaktet telefonisk, og på mistanke om en blodansamling tilså han derefter <***> i mormoderens hjem.

Ved undersøgelsen i forbindelse med sygebesøget fandt speciallæge <***> tegn på blodansamling i det højre bryst, og operationssåret blev åbnet i den yderste del af sammensyningen under brystet, og der blev udpresset koaguleret blod.

<***> anfører i sin klage, at udpresningen af blodansamlingen foregik usterilt / uden handsker og medførte kraftige smerter.

I sin udtalelse til sagen vedgår speciallæge <***> , at han ikke anvendte sterile handsker, men sterile kom-pressor, således at hans hænder ikke var i kontakt med huden eller såret i øvrigt. Derefter udleverede han sterilt forbindingsmateriale til efterfølgende dækning af såret for at stoppe en siveblødning, ligesom han in-struerede <***> i at skifte såret, samt henviste hende til at holde sig fastende og møde på klinikken næste morgen med henblik på udtømning af resten af blodansamlingen i fuld bedøvelse. <***> blev desuden tilrå-det fornyet telefonisk kontakt i tilfælde af forværring.

<***> anfører, at speciallæge <***> ved sygebesøget, uanset hun også havde smerter i venstre bryst, ikke fandt, at der var tegn til blodansamling på venstre side, hvorfor han skønnede, at situationen var stabil og kunne vente til næste dag, hvor hun i fuld bedøvelse kunne blive opereret i klinikken.

Senere på aftenen kontaktede <***> selv alarm -112- og blev i ambulance bragt til <***> . Hun blev derefter via skadestuen indlagt på plastikkirurgisk afdeling, hvor man fandt begge bryster voldsomt opdrevet, spændte med siven fra flere operationssår. Der blev foretaget spaltning under begge bryster og udtømt store mængder koaguleret blod. Blødningerne blev stoppet, huden syet, og der blev givet antibiotika.

<***> blev derefter udskrevet den 27. juni 2000 i velbefindende.

Der er klaget over, at speciallæge <***> den 23. juni 2000 ikke udførte brystløftoperationen korrekt, at han i efterforløbet samme dag om aftenen, hvor <***> befandt sig i sin mormors hjem, uden videre udtømte flere blodansamlinger usterilt/uden anvendelse af handsker og i øvrigt ikke iværksatte yderligere behandling af <***>, selvom hun fortsat havde blødning fra operationssårene og meget kraftige smerter.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for kritik af speciallæge <***> i forbindelse med gennemførelsen af den dobbeltsidige brystløftoperation på <***> den 23. august 2000.

Nævnet finder således, at operationen ifølge operationsbeskrivelsen blev gennemført i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig praksis, og at <***> forinden var relevant informeret om denne.

Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at det ved operationer, som den <***> fik foretaget, ikke er ual-mindeligt, at undlade at indlægge dræn, ligesom nævnet i øvrigt har lagt vægt på, at der udfra operationsbe-skrivelsen ikke var forhold, som tydede på, at der var speciel blødning under operationen.

Patientklagenævnet finder, at speciallæge <***> har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved, i forbindelse med sygebesøget hos <***> den 23. juni 2000 om aftenen, at have foretaget udtømning af flere blodansamlinger.

Nævnet har herved lagt vægt på, at <***>s højre bryst ved speciallæge <***>s undersøgelse af hende var næsten dobbelt så stort som det venstre, at huden var spændt, og at der var misfarvning nedadtil samtidig med, at <***> havde kraftige smerter.

Nævnet finder på denne baggrund, at der klinisk var tydelige tegn på blodsamling, og at speciallæge <***> på det pågældende tidspunkt - ca. 8 timer efter operationen - ikke burde have åbnet operationssåret og ud-tømt 50 - 100 ml koaguleret blod, medmin-dre det foregik under sterile forhold. Nævnet har herved lagt vægt på, at der ikke var tale om sterile forhold ved blot at anvende sterile gazekompressor.

Patientklagenævnet finder i øvrigt, at speciallæge <***> har udvist manglende omhu og samvittighedsfuld-hed ved, i forbindelse med det omtalte sygebesøg den 23. juni 2000 om aftenen, ikke at have iværksat yder-ligere behandling eller foranlediget <***> indlagt.

Nævnet finder i den forbindelse for det første, at det forhold, at <***>s højre bryst var næsten dobbelt så stort som venstre med, med huden spændt og tiltagende smerter, burde have foranlediget speciallæge <***> til at indlægge <***>, i stedet for selv at påbegynde en usteril udtømning af blodsamlingen.

Nævnet finder for det andet, at speciallæge <***> efterfølgende, da han efter udtømningen af 50 - 100 ml koaguleret blod erkendte, at der stadig resterede en del af blodansamlingen, samtidig med, at der stadig var siveblødning, burde have foranlediget <***> indlagt, i stedet for at instruere hende i selv at håndtere blødnin-gen, indtil hun næste dag kunne blive opereret på klinikken.