Klage over mangelfuld undersøgelse og behandling af en lungeinfektion

De læger på medicinsk afdeling, , der var involveret i behandlingen af i perioden fra den 12. juni til den 14. juni 2000 og fra den 4. juli til den 5. juli 2000 har ikke overtrådt lægeloven.

Sagsnummer:

0124007

Offentliggørelsesdato:

20. juni 2001

Speciale:

Intern medicin

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

De læger på medicinsk afdeling, <****>, der var involveret i behandlingen af <****> i perioden fra den 12. juni til den 14. juni 2000 og fra den 4. juli til den 5. juli 2000 har ikke overtrådt lægeloven.

 

havde en kronisk lungelidelse (bronkitis) og blev behandlet tre gange ugentlig på på grund af kronisk nyresvigt (hæmodialyse).

Den 8. juni 2000 blev hun indlagt på , kirurgisk afdeling, på grund af kraftige smerter i maven. Der var mistanke om blødende mavesår, og den 9. juni 2000 blev der foretaget en akut kikkertundersøgelse af mavesækken (gastroskopi). Der var to små sår uden aktiv blødning, og medicinsk behandling blev derfor indledt. På grund af en lav blodprocent og blodholdig afføring blev der samme dag foretaget en ny kikkertundersøgelse af mavesækken. Der blev nu fundet frisk blødning, som blev standset, og samtidig fortsatte man med den medicinske behandling. På grund af blodmangelen blev der givet blod.

Den 10. juni 2000 var frem og tilbage til hæmodialyse på .

Den 11. juni 2000 blev fundet velbefindende af lægerne på kirurgisk afdeling, , og blodprocenten var forbedret.

Den 12. juni 2000 fik åndenød med forlænget udåndingsperiode, og den medicinske bagvagt blev tilkaldt. Hun blev tilset af en reservelæge, som konstaterede, at hun af og til fik medicin for kronisk bronkitis. Klinisk fandt han, at der var krampelignende sammentrækninger i bronkierne svarende til et astmatisk anfald (bronkospasma), og han anbefalede fortsat inhalation af medicin mod bronkospasmer (Berodual maske, 4 ml) samt indsprøjtning i venen af binyrebarkhormon (Solumedrol 80 mg i.v.). Han anbefalede endvidere en ny arterieblodprøve ved tegn på udtrættet vejrtrækning.

Senere samme dag blev der atter fundet en lav blodprocent, og der blev ordineret mere blod. Et røntgenbillede af lungerne viste, at der ikke var væskeopstemning i lungerne (lungestase), og efter aftale med dialyseafdelingen på skulle der ske en nærmere vurdering af s tilstand ved samme dags dialyse.

blev efterfølgende hæmodialyseret på og siden overflyttet til kirurgisk afdeling på til observation for blødning efter aftale med overlæge på medicinske afdeling, .

var ved indlæggelsen kortåndet i hvile (havde hviledyspnoe). Ved en stetoskopisk undersøgelse af lungerne blev der ikke fundet tegn på lungebetændelse.

Der blev den 13. juni 2000 foretaget kontrolgastroskopi, hvor man fandt at blødningen var standset, og der var ikke grund til yderligere blødningsstandsende behandling. Samme dag blev tilset af medicinsk afdeling med henblik på blødning og dialyse. Det blev besluttet at fortsætte med dialyse mandag, onsdag og lørdag som hidtil. Senere på dagen tilså 1. reservelæge og fandt nu, at der var væskeopstemning i lungerne (lungestase) og bronkospasmer. Dialysen blev derfor fremskyndet en dag og foretaget om aftenen.

Den 14. juni 2000 blev overflyttet til medicinsk afdeling på til fortsat dialyse og behandling af vejrtrækningsproblemerne. Der var tidligere på dagen blevet iværksat behandling med antibiotikum (Zinacef) på grund af mistanke om infektion, og 1. reservelæge indledte efter røntgenfotografering en bredspektret antibiotisk behandling.

Under dialyse samme dag kl. 18 blev først kold med lavt blodtryk, men rettede sig kort efter, og dialysen blev fortsat. En time senere blev pulsløs og fjern. Der blev givet hjertemassage og meldt hjertestop. Umiddelbart efter var igen vågen og havde normalt blodtryk. blev herefter overflyttet til intensiv afdeling på med henblik på fortsat behandling og undersøgelse af hjertet (ekkokardiografi).

På grund af pladsmangel, blev overflyttet fra intensiv afdeling på til intensiv afdeling på .

Den 4. juli 2000 blev tilbageflyttet fra intensivafdeling på til medicinsk afdeling på , da der ikke længere var brug for intensiv terapi. Hun havde sekretraslen, men ellers godt luftskifte, da hun ankom til medicinsk afdeling. Intensiv afdelingen på blev kontaktet, og der blev givet CPAP-behandling (konstant positvt luftvejstryk) i løbet af aftenen.

Den 5. juli 2000 kl. 3.15 afgik ved døden.

Der er klaget over, at lægerne på , medicinsk afdeling, i perioden fra den 12. juni til den 14. juni 2000 ikke opdagede, at havde en svær lungeinfektion, hvilket medførte, at der ikke blev iværksat behandling heraf.

Der er endvidere klaget over, at der i perioden fra den 4. juli til den 5. juli 2000 alene blev foretaget en enkelt CPAP.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge og 1. reservelæge , medicinsk afdeling, i forbindelse med deres undersøgelse og behandling den 12. og 13. juni 2000 af , herunder hendes vejrtrækningsproblemer.

Nævnet har lagt vægt på, at havde 2 alvorlige kroniske lidelser; kronisk nyresvigt, som hun havde været dialysebehandlet for siden 1994, og kronisk bronkitis, samt at hun havde fået konstateret et blødende mavesår under indlæggelse på kirurgisk afdeling, , hvorefter hun den 12. juni 2000 blev overflyttet til s kirurgiske afdeling.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at overlæge ved indlæggelsen den 12. juni 2000 skønnede, at var bedst tjent med at være indlagt på kirurgisk afdeling af hensyn til det tidligere påviste (og blødende) mavesår og med dagligt tilsyn og foretagelse af dialyse som hidtil af medicinsk afdeling.

Nævnet har desuden lagt vægt på, at 1. reservelæge ved tilsyn den 13. juni 2000, hvor var præget af vejrtrækningsbesvær, arrangerede fremskyndet dialyse med planlagt ?væsketræk? (dvs. væskeunderskud) på 2-3 liter for om muligt at mindske vejrtrækningsbesværet.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge i forbindelse med hans undersøgelse og behandling af den 4. juli 2000.

Nævnet har lagt vægt på, at ved tilbageflytningen fra til den 4. juli 2000 var i en stabil tilstand, og at det af journalen fremgår, at hun havde en lidt hurtig åndedrætsfrekvens, men med pæne farver, hvilket indikerede, at der ikke var synlige tegn på iltmangel i blodet, og hvilket yderligere blev bekræftet ved en undersøgelse af blodets iltindhold, som var normalt.

Nævnet har endvidere lagt vægt på at reservelæge ordinerede ilttilskud på maske i form af 5 liter ilt pr. minut.

Nævnet kan oplyse, at CPAP i praksis sker ved tilførsel af ret store mængder luft under et let overtryk og givet på maske over næsen, og at behandlingen gives i f.eks. 5-10 min et antal gange i døgnet med henblik på at ?puste lungerne op?, f.eks. når der findes sammenfald af dele af lungen (atelektaser).

Nævnet har desuden lagt vægt på, at det af sygeplejekardex og journalen fremgår, at fik CPAP-behandling ved intensiv afdelingens mellemkomst, inden hun blev fundet død den 5. juli 2000 kl. 3.15, samt at hun blev tilset ofte, da hun hyppigt tog iltmasken af.

Det er på denne baggrund nævnets opfattelse, at der ikke var tegn på, at havde akutte vejrtrækningsproblemer, og at tilstanden blev opfattet som stabil.

Endelig har nævnet lagt vægt på, at foruden de 2 alvorlige kroniske lidelser havde flere relativt nytilkomne problemer (blødende mavesår, kortvarigt hjertestop, blodprop i hjernen), og at hun på denne baggrund var en højrisiko-patient