Klage over afslag på aktindsigt i afdød faders journal

Læge , , , har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling i forbindelse med afslag af 20. juli 2000 på s anmodning aktindsigt i sin afdøde fader s journal.

Sagsnummer:

0124412

Offentliggørelsesdato:

20. juli 2001

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Læge <****>, , <****> , har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling i forbindelse med afslag af 20. juli 2000 på <****>s anmodning aktindsigt i sin afdøde fader <****>s journal.

 

I april og maj 2000 var indlagt på , hvor han afgik ved døden på afdeling.

s søn anmodede derefter om aktindsigt i faderens journal.

Med brev af 20. juli 2000 til meddelte læge , at afdelingen ikke havde lovhjemmel til at fremsende journalkopi eller i øvrigt give oplysninger om forløbet, men såfremt s hustru ønskede mere information, var hun velkommen til at kontakte afdelingens chef med henblik på en samtale.

Læge har i sin udtalelse til sagen anført, at afdødes hustru ikke har ønsket, at sønnerne blev informeret om sygdomsforløbet.

Afdødes hustru har i sin udtalelse til sagen oplyst, at afdødes søn i de sidste 15 år ikke havde ønsket at opretholde de familiemæssige relationer til afdøde, og at de sidst havde været sammen for 5 år siden. Afdøde havde oprettet testamente om, at sønnen ikke skulle arve mere end tvangsarven, hvis han ikke kunne acceptere, at hustruen sad i uskiftet bo, og han havde ønsket, at sønnen ikke skulle have nogen oplysninger om hans død før efter dette var sket, samt at han ikke skulle have adgang til oplysninger om hans private forhold, bortset fra det man lovmæssigt var forpligtet til at give. Hun anførte desuden, at afdøde havde pålagt hende at meddele dette til sygehuset, således som det også var sket.

Der er klaget over, at sønnen ikke kunne få aktindsigt i sin afdøde fader s journal fra indlæggelsen på afdeling, , fra april til maj 2000.

Sønnen har bestridt afdødes husturs fremstilling og har oplyst, at han har set sin far enkelte gange i de seneste år.

Patientklagenævnet finder ikke anledning til kritik af, at læge ,, har undladt at udlevere journalmateriale til afdøde s søn .

Nævnet har lagt vægt på, at sundhedspersoner som hovedregel har tavshedspligt også efter patientens dødsfald, og derfor ikke skal udlevere journalen.

Nævnet kan oplyse, at ifølge lov om patienters retsstilling § 28, stk. 1, kan en sundhedsperson dog videregive oplysninger om en afdød patients sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde til afdødes nærmeste pårørende, såfremt det ikke må antages at stride mod afdødes ønske, og hensynet til afdøde eller andre private interesse ikke taler afgørende herimod.

Nævnet har lagt afdødes hustru s udtalelse om afdødes familiemæssige relationer til afdødes søn til grund.

Det fremgår af denne udtalelse, at afdøde ikke havde ønsket, at sønnen skulle have nogen oplysninger om hans død før efter dødsfaldet, samt at han ikke skulle have adgang til oplysninger om hans private forhold bortset fra det, man lovmæssigt var forpligtet til at give.

Nævnet har lagt vægt på, at læge lagde afdøde s ønske fremsat af hustruen til grund for ikke at give indsigt i afdødes journal eller give oplysninger om hans sygdom og deraf følgende død til sønnen.