Klage over manglende information om og undersøgelse af lungeinfiltrat

De læger på , der var involveret i behandlingen af i perioden fra den 1. december 1998 til den 10. februar 1999, har ikke overtrådt læge-loven.

Sagsnummer:

0124506

Offentliggørelsesdato:

20. september 2001

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Neurokirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

De læger på <****>, <****> der var involveret i behandlingen af <****> i perioden fra den 1. december 1998 til den 10. februar 1999, har ikke overtrådt læge-loven.

 

Den 1. december 1998 faldt i hjemmet og blev straks bragt til . Den diagnostiske antagelse var akut blodansamling på hjernens overflade (epi- eller subduralt hæmatom). Der blev derfor konfereret med , , der sendte en operatør for at foretage det nødvendige operative indgreb.

Efter afslutningen af det operative indgreb blev der foranstaltet overflytning til , <*****>, til varetagelse af efterforløbet. Under opholdet her blev et røntgenbillede af lungerne den 3. december 1998 beskrevet som pænt og den 4. december 1998 med lidt tæthed ved højre lunge, men uden tegn på infiltrater. Dette blev omtalt i udskrivningsbrev fra til / og til egne læger.

Den 4. december 1998 blev tilbageflyttet til , afdeling, med ophold på afdelingen, og den 6. december 1998 fik han foretaget en røntgenundersøgelse af lungerne. Der blev blandt andet fundet lette dobbeltsidige fortætninger i lungestrukturen overvejende centralt (perihilære bilaterale infiltrater).

Den 7. december 1998 blev der foranstaltet et neuromedicinsk tilsyn ved overlæge , og dagen efter blev overflyttet til dennes afdeling på . Han blev på dette tidspunkt vurderet til at være i en meget dårlig tilstand med en meget ringe helbredelsesudsigt. Hans tilstand var præget af svær hjernepåvirkning med deraf følgende svækkelse af reflekser, herunder synke- og hostereflekser. Der havde allerede under opholdet på udviklet sig sekretproblemer i lung-erne, som imidlertid fortsatte efter overflytningen, hvorfor der måtte iværksættes behandling mod lungebetændelse.

Den 9. december 1998 vejledte , , den , , om, at de fund af bakterier, der var gjort, ofte knyttede sig til dannede bylder (abscesser).

Den 10. december 1998 blev et nyt røntgenbillede af lungerne gennemgået på en røntgenkonference, uden at der blev fundet tegn på infiltrat eller absces.

Den 28. december 1998 blev der igen foretaget en røntgenundersøgelse af lungerne, da tilstanden med feber og sekretophobning i luftvejene forværredes. I røntgenbeskrivelsen blev der omtalt en rundagtig fortætning i venstre underlap målende 2,5x3 centimeter på billedet. Der blev ikke fundet tegn på ansamling af luft i lungesækken (pneumothorax).

Den 29. december 1998 omtalte reservelæge observationen i journalen. Den skriftlige røntgenbeskrivelse forelå endnu ikke, og normal røntgenkonference havde heller ikke fundet sted. En allerede iværksat antibiotikaterapi blev fortsat, idet fundene blev forbundet med antagelsen om bylddannelse.

I slutningen af januar 1999 klarede sig så godt, at han kunne overflyttes til efterbehandlingsafdelingen på det fælles / og senere til sygehusets rehabiliteringsafdeling. Under opholdet her var der en jævn fremgang i tilstanden, hvorfor han blev flyttet videre til optræningsstedet og afsluttede genoptræningen ved udgangen af 1999.

I slutningen af december 1999 indtrådte tegn på lungebetændelse, som blev behandlet af egen læge. Denne iværksatte den 18. januar 2000 en røntgenundersøgelse af s lunger, da afgørende effekt af behandlingen udeblev. Undersøgelsen viste forandringer i lungehinden på venstre side, ligesom der blev påvist en venstresidig lungesvulst.

Der er klaget over, at s egen læge ikke blev informeret om, at det ved en røntgenundersøgelse var konstateret, at havde en plet på lungerne.

Der er endvidere klaget over, at lægerne ikke foranstaltede en nærmere undersøgelse af s lunge, da det blev konstateret, at der var en plet på denne.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for kritik af, at reservelæge , , den 29. december 1998 ikke iværksatte en nøjere undersøgelse af den rundagtige fortætning i venstre underlap.

Nævnet har lagt vægt på, at blev indlagt med grundsygdommen blodansamling på hjernens overflade, og at hans almentilstand den 29. december 1998 var meget dårlig, idet han havde stigende temperatur med febertop den 27. december 1998 på 40 grader samt hosteanfald, hvilket var årsagen til undersøgelsen.

Nævnet har desuden lagt vægt på, at der var tale om en dårligt defineret rundagtig fortætning i venstre lunge, og nævnet kan oplyse, at der er mange mulige årsager til en sådan fortætning. Den hyppigste årsag hos en patient med høj feber og dårlig almentilstand på grund af funktionsproblemer efter kranieoperation er en lungeinfektion.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at det af journalnotatet af den 29. december 1998 fremgår, at læge fandt et uspecifikt fund, og at det af hendes udtalelse fremgår, at hun efter uformel konferering med røntgenlæge, men inden skriftlig røntgenbeskrivelse forelå, vurderede dette fund og anførte sin vurdering i journalen.

Nævnet har desuden lagt vægt på, at der tidligere var blevet påvist bakterier, som ifølge , , ofte knyttede sig til dannede bylder, og at feberen den 29. december 1998, efter at var sat i behandling med antibiotika, var på vej ned.

Nævnet har endelig lagt vægt på, at de forudgående røntgenundersøgelser, henholdsvis den 3., 4. og 6. december 1998, ikke var beskrevet med denne fortætning, men med andre, vekslende fund i begge lunger.

Nævnet finder på denne baggrund ikke, at det var ukorrekt, at læge vurderede, at den allerede iværksatte antibiotikabehandling på dette tidspunkt var tilstrækkelig.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for kritik af, at de læger på , , der var involveret i behandlingen af , ikke foretog en kontrolrøntgenundersøgelse af hans lunger inden overflyttelse til anden afdeling den 10. februar 1999 eller anmodede den modtagende afdeling herom. Nævnet finder imidlertid, at det havde været hensigtsmæssigt, om de læger, der havde været involveret i behandlingen, havde foretaget en kontrolrøntgenundersøgelse af hans lunger.

Det er nævnets opfattelse, at et rundinfiltrat altid bør give anledning til en røntgenkontrol.

Da det ikke har været muligt for nævnet at finde frem til den sundhedsperson, der har ansvaret for behandlingen, sendes afgørelsen til den administrerende overlæge , til orientering.

Nævnet har lagt vægt på, at lægerne på baggrund af formuleringen i beskrivelsen af røntgenbilledet af lungerne den 28. december 1998, de tidligere røntgenbeskrivelser og de øvrige kliniske oplysninger skønnede, at forandringerne på røntgenbillederne fra den 28. december 1998 var relaterede til lungebetændelse eller byld på lungen.

Nævnet har lagt vægt på, at det blev vurderet, at der var tale om en forbigående betændelsestilstand i lungerne, som var blevet anset for følgetilstand til grundsygdommen, og at den blev anset for helbredt.

Patientklagenævnet finder, at det havde været hensigtsmæssigt, om udskrivningsbrevet havde indeholdt oplysninger om røntgenfundet, idet egen læge eller den efterfølgende behandlende afdeling således kunne have foretaget en røntgenkontrol. Nævnet finder, at 1. reservelæge er ansvarlig herfor, idet han forfattede udskrivningsbrevet.