Klage over tvangsfiksering og indgivelse af beroligende injektion

Sundhedsvæsenets Patientklage-nævn tiltræder den afgørelse, der er truf-fet af Det Psykiatriske Pati-entklagenævn i den 2. november 2000 om indgivelse af beroligende medicin til den 30. september 2000 på .Sundhedsvæsenets Patientklage-nævn ændrer dog afgørelsen for så vidt angår beslutningen om tvangsfiksering af den 30. september 2000 på , idet Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder, at betingelserne for tvangsfiksering ikke var opfyldt.

Sagsnummer:

0125005

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2001

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Sundhedsvæsenets Patientklage-nævn tiltræder den afgørelse, der er truf-fet af Det Psykiatriske Pati-entklagenævn i <****> den 2. november 2000 om indgivelse af beroligende medicin til <****> den 30. september 2000 på <****>.

Sundhedsvæsenets Patientklage-nævn ændrer dog afgørelsen for så vidt angår beslutningen om tvangsfiksering af <****> den 30. september 2000 på <****>, idet Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder, at betingelserne for tvangsfiksering ikke var opfyldt.

er en nu 21-årig kvinde, der siden 1998 har været indlagt i alt 9 gange på under diagnosen emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse af borderlinetype (en sværere personlighedsforstyrrelse). I forbindelse med indlæggelserne har der i flere tilfælde været selvmordstanker og forsøg herpå. har tidligere været tvangstilbageholdt på grund af selvmordsrisiko og tvangsbehandlet efter selvmordsforsøg, ligesom der tidligere er forekommet flere tvangsfikseringer.

blev aktuelt indlagt frivilligt på den 29. september 2000 på grund af selvmordstanker, idet hun før indlæggelsen havde truet med at skære sig med en kniv, men var blevet bremset i dette af moderen.

fremtrådte ved og efter indlæggelsen snart trist med selvmordstanker, snart vred, opkørt og udadreagerende. Allerede på indlæggelsesdagen krævede sig udskrevet, men blev tvangstilbageholdt, idet hun fandtes i svær affekt og farlig for sig selv. Kort efter tvangstilbageholdelsen sparkede hårdt på udgangsdøren og efterfølgende rettede hun slag og spark mod personalet, således at hun kortvarigt måtte tvangsfikseres, ligesom der blev givet beroligende injektion. ønskede ikke at klage over tvangsfikseringen og indgivelsen af beroligende injektion.

Den 30. september 2000 blev der truffet beslutning om tvangsfiksering af . Som begrundelse for tvangsfikseringen er det i sygeplejekardeks anført, at havde banket på en dør, skældt sin mor ud i telefonen, smækket røret på og efterfølgende sparket til møblerne i en niche. Af journalnotatet, som er tilføjet senere, idet det var blevet indført i en anden patients journal, fremgår det, at var urolig og opkørt og havde sparket på møbler.

blev herefter tvangsfikseret, og der blev givet beroligende injektion i form af injektion Stesolid (diazepam) 10 mg i.m. Ifølge tvangsprotokollen var indikationen for tvangsfikseringen farlighed. Ifølge senere supplerende erklæring var baggrunden ulempe for personale og medpatienter.

påklagede beslutningen om tvangsfiksering og indgivelse af beroligende medicin til Det Psykiatriske Patientklagenævn i .

Det Psykiatriske Patientklagenævn i behandlede klagen den 2. november 2000, hvor man godkendte tvangsfikseringen med indikationen farlighed og den beroligende injektion med indikationen meget urolig tilstand.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder, at betingelserne for at tvangsfiksere den 30. september 2000 ikke var opfyldt, idet der ikke findes at have været nærliggende fare for, at selv eller andre ville lide skade på legeme eller helbred. findes heller ikke at have forfulgt eller på anden lignende måde groft forulempet medpatienter eller udøvet hærværk af ikke ubetydeligt omfang. Nævnet har lagt vægt på, at det i journalen er beskrevet, at den adfærd, der lå til grund for tvangsfikseringen var urolighed, opkørthed og spark til nogle møbler i en niche.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder, at betingelserne for at indgive beroligende medicin den 30. september 2000 var opfyldt, idet det var nødvendigt at bringe til ro med henblik på bedring af hendes tilstand. Nævnet har lagt vægt på, at ifølge journalen var urolig og opkørt og sparkede til nogle møbler i en niche.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder endvidere, at indgivelsen af beroligende medicin opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning. Nævnet har lagt vægt på, at tilstanden opstod akut, og at havde brug for beroligelse. Det skønnes endvidere, at man ikke kunne have beroliget på anden vis.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder tillige, at behandlingen opfyldte kravet om anvendelse af afprøvede lægemidler i sædvanlig dosering og med færrest mulige bivirkninger.
Nævnet har lagt vægt på, at Stesolid er et almindeligt anvendt og vel afprøvet beroligende middel, ligesom den besluttede dosering er sædvanlig.


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn kan på denne baggrund tiltræde den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn i den 2. november 2000 vedrørende indgivelse af beroligende medicin til den 30. september 2000.
Afgørelsen ændres dog for så vidt angår beslutningen om tvangsfiksering af den 30. september 2000.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder, på baggrund af sagens akter, ikke grundlag for at antage, at sagsbehandlingen i Det Psykiatriske Patientklagenævn i har været behæftet med fejl. Nævnet har lagt vægt på, at det af klagen til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn fremgår, at de sagsakter, som betragtede som vigtige for sagens behandling, blev fremlagt under mødet. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at tvangsprotokollen findes læselig.