Klage over manglende præoperativ strålebehandling af kræftknude i endetarmen

De læger, der var involveret i behandlingen af i perioden fra den 23. juni til den 7. september 1998 på onkologisk afdeling, <***>, har ikke overtrådt lægeloven.De læger, der var involveret i behandlingen af i perioden fra den 3. juni 1998 til den 14. april 1999 på kirurgisk afdeling, <***>, har ikke overtrådt lægeloven.

Sagsnummer:

0125410

Offentliggørelsesdato:

20. september 2001

Speciale:

Kræftsygdomme (onkologi), Kirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

De læger, der var involveret i behandlingen af <****> i perioden fra den 23. juni til den 7. september 1998 på onkologisk afdeling, <***>, har ikke overtrådt lægeloven.

De læger, der var involveret i behandlingen af <****> i perioden fra den 3. juni 1998 til den 14. april 1999 på kirurgisk afdeling, <***>, har ikke overtrådt lægeloven.

blev indlagt på kirurgisk afdeling den 3. juni 1998 på grund af blødning fra endetarmen. Man konstaterede en svulst i endetarmen, og en efterfølgende MR-scanning viste, at det drejede sig om en fastsiddende knude i endetarmen, hvorfor der blev sendt et brev til onkologisk afdeling på <***> den 18. juni 1998 med henblik på strålebehandling inden en operation.

Ifølge oplysninger i journalen den 1. juli 1998 var det ikke muligt for onkologisk afdeling på <***>, at foretage præoperativ strålebehandling med så kort varsel. accepterede på den baggrund operation som planlagt den 7. juli 1998 uden forudgående stråling.

Ved operationen fandt man en kræftknude i endetarmen, som ikke kunne fjernes, fordi den var vokset fast. Der blev derfor foretaget en aflastende operation, hvor tarmen blev lagt ud igennem bugvæggen (stomi). Samme dag blev der sendt brev til onkologisk afdeling med henblik på supplerende strålebehandling. Der blev aftalt ambulant besøg med henblik på strålebehandling den 14. juli 1998, men da ifølge journalen var dårlig den pågældende dag, blev samtalen aflyst. Den 16. juli 1998 blev der taget kontakt med onkologisk afdeling igen med henblik på en ny tid.

Da blev udskrevet den 17. juli 1998 blev onkologisk afdeling på <***> igen kontaktet, idet det blev aftalt, at onkologisk afdeling selv skulle indkalde fra hjemmet. Ifølge det til klagen vedlagte brev fra Sygehusudvalget skete der en administrativ fejl således, at først blev registreret på onkologisk afdeling igen i begyndelsen af august og først kom til undersøgelse den 12. august 1998. Strålebehandlingen blev påbegyndt den 25. august 1998, og efter at behandlingen var afsluttet, blev det aftalt, at skulle gå til kontrol hos egen læge.

blev indlagt på kirurgisk afdeling, <***> den 22. marts 1999 på grund af tiltagende mavesmerter og tegn på forstoppelse. Hun blev behandlet med udsugning af luft fra maven, udrensning af stomien, smertestillende medicin og med væske. Denne behandling havde nogen virkning. Den 23. marts 1999 blev der foretaget røntgenundersøgelse af stomien, som viste god passage hele vejen. Ifølge journalen havde det betydeligt bedre den 24. marts 1999, men den 25. marts 1999 var der igen smerter og opkastninger samt tegn på irritation af mavesækken. På grund af tilbagevendende problemer med opkastninger og tegn på irritation af mavesækken blev behandlingen suppleret med syrehæmmende medicin, og der blev givet flydende kost i et døgn med god virkning. kunne således ifølge journalen udskrives den 31. marts 1999 i velbefindende.

blev indlagt akut igen den 2. april 1999 på grund af fortsat kvalme og opkastninger samt vandigt slim fra endetarmen. På mistanke om at der kunne være en forbindelse fra stomien til endetarmen eller til skeden (fistel), blev der foretaget kikkertundersøgelse i endetarmen den 3. april 1999. Mistanken om en forbindelse fra tarmen over stomien til endetarmen blev forstærket, idet man mente, den var opstået på grund af strålebehandlingen.

Der blev den 7. april 1999 foretaget en røntgenundersøgelse med henblik på afklaring af, om der forelå en forbindelse, men undersøgelsen var inkonklusiv, således at en yderligere røntgenundersøgelse var nødvendig for at bekræfte mistanken. Imidlertid gav udtryk for, at hun ikke synes, hun havde kræfter til at gennemgå flere undersøgelser. gav udtryk for, at hun gerne ville i kontakt med <***>, hvorfor dette blev arrangeret og blev udskrevet den 14. april 1999 til <***>.

Der er klaget over, at ikke modtog den nødvendige strålebehandling i tilknytning til operationen. Ifølge klagen var lovet strålebehandling før og efter operationen.

Der er endvidere klaget over, at hun blev dårligt behandlet med manglende undersøgelser, under indlæggelsen på kirurgisk afdeling, fra den 22. marts til den 14. april 1999.

Retslægerådet har overfor Patientklagenævnet oplyst, at det på baggrund af den eksisterende internationale litteratur, som senere blev resumeret i en consensusrapport fra Dansk Kirurgisk Selskab i efteråret 1998, var velkendt i Danmark på tidspunktet for operationen i 1998.at den foretrukne behandling af patienter med fikseret retum cancer var operation forudgået af præoperativ strålebehandling.

Retslægerådet har endvidere oplyst, at en speciallæge ville være bekendt med, at præoperativ strålebehandling bør forsøges ved fikserede endetarmssvulster, idet man hermed muligvis kan konvertere en svulst, som ikke kan fjernes, til en, der kan fjernes.

Ved afgørelsen har nævnet lagt vægt på, at havde fået konstateret en fastvokset svulst i endetarmen. Nævnet har videre lagt vægt på, at det ifølge Retslægerådet velbegrundet at henvise til præoperativ strålebehandling den 7. juli 1998.

Nævnet finder således, at der var indikation for at til byde præoperativ strålebehandling.

Nævnet finder imidlertid ikke grundlag for at kritisere de involverede læger for, at ikke blev tilbudt præoperativ strålebehandling.

Nævnet har lagt vægt på, at det fremgår journalnotat af 1. juli 1998 fra kirurgisk afdeling, <***>, at onkologisk afdeling, <***>, havde oplyst, at man ikke kunne behandle med så kort varsel på grund af ressourceproblemer, hvilket ligeledes fremgår af brev af 21. oktober 1998 fra Sygehusudvalget i <***> Amt til .

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at det fremgår af dagsorden for Sygehusudvalgets møde den 18. juni 1998 om indstillingen til udskiftning af acceleratorer, at der ikke eksisterede ekstra kapasitet på området. Eksempelvis havde Sygehus X en ventetid, der er højere end ventetiden på <***>.

Nævnet finder herefter ikke grundlag for at fastslå, at årsagen til, at ikke blev strålebehandlet inden operationen, skyldes manglende omhu fra de involverede lægers side.

Nævnet finder, at den strålebehandling, der blev iværksat den 25. august 1998, var i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnet har herved lagt vægt på, at der blev iværksat lindrende strålebehandling med en stråleintensitet på 3 Gy per fraktion x 10 fraktioner, totaldosis 30 Gy.

Nævnet finder at behandlingen var velindiceret og udført i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig praksis.

For så vidt angår behandlingen af på kirurgisk afdeling, <***>, i perioden fra den 22. marts til den 14. april 1999 finder nævnet, at denne var i overenstemmelse med almindelig anerkendt faglig praksis.

Nævnet har herved lagt vægt på, at havde symptomer på at tumor havde grebet over på tarmen. Der blev efter nævnets opfattelse iværksat relevante undersøgelser af tarmpassage og ydre undersøgelse.

Nævnet finder endvidere, at der blev foretaget relevante undersøgelser, da blev genindlagt på grund af sekret fra endetarmen.

Nævnet har lagt vægt på, at der blev foretaget gynækologisk undersøgelse, kikkertundersøgelse af endetarmen og undersøgelse for fistel (sprøjtning af vand i stomi med udløb via endetarm til følge). Ud over dette blev tilbudt tarmpassage og eventuel operation. Dette blev afslået af .