Klage over mangelfuld behandling og journalføring

Praktiserende læge har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af i perioden fra den 18. til den 20. oktober 2000 ved telefoniske konsultationer.Praktiserende læge har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2, jf. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 244 af 26. juli 1937 om lægers pligt til at føre ordnede optegnelser, fordi han ikke har journalført behandlingen af i perioden fra den 18. til den 20. oktober 2000 ved telefoniske konsultationer.

Sagsnummer:

0125414

Offentliggørelsesdato:

20. oktober 2001

Juridisk tema:

Journalføring

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Praktiserende læge <****> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <****> i perioden fra den 18. til den 20. oktober 2000 ved telefoniske konsultationer.

Praktiserende læge <****> har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2, jf. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 244 af 26. juli 1937 om lægers pligt til at føre ordnede optegnelser, fordi han ikke har journalført behandlingen af <****> i perioden fra den 18. til den 20. oktober 2000 ved telefoniske konsultationer.

, der var 72 år, kontaktede den 16. oktober 2000 praktiserende læge , da han havde svært ved at trække vejret ved anstrengelse. s egen læge havde på det tidspunkt ferie. Læge s sekretær fik beskrevet situationen, men var nødt til at afvise på grund af travlhed. Det blev aftalt, at der kunne ringes igen, hvis det blev værre.

Den 17. oktober 2000 kontaktede s ægtefælle læge , og fik en tid til konsultation. Læge konstaterede, at havde dobbeltsidig lungebetændelse, hvorfor han fik ordineret antibiotika (Primcillin). blev endvidere undersøgt for sukkersyge, hvorved der blev fundet normalt blodsukker.

Den 18. eller den 19. oktober 2000 kontaktede ægtefællen læge , da kastede medicinen op, og læge ordinerede herefter medicin mod kvalme (Primperan).

Den 19. eller den 20. oktober 2000 kontaktede ægtefællen ifølge klageren igen læge , da stadig kastede det hele op. Ifølge klageren afviste læge at komme på lægebesøg, og han fandt det unødvendigt at indlægge , ligesom han gav udtryk for, at der ikke var mere at gøre.

Den 21. oktober 2000 kl. 5.30 vækkede ægtefællen, da han havde det dårligt. Hun kontaktede herefter lægevagten, men var død, før lægevagten nåede frem.

Der er klaget over, at læge ikke iværksatte relevant behandling af .

Patientklagenævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at det af udskrift fra Sygesikringen i fremgår, at læge har haft 3 kontakter med , der ifølge de foretagne afregninger fandt sted henholdsvis den 17., den 19. og den 20. oktober 2000.

Nævnet bemærker, at disse datoer ikke stemmer overens med de af klageren oplyste, idet klageren har anført, at konsultationerne fandt sted henholdsvis den 17., den 18. og den 19 oktober 2000.

Nævnet finder, at det ikke har afgørende betydning for sagen hvilke datoer, der er de korrekte, idet konsultationerne på baggrund af det fra Sygesikringen i oplyste må lægges til grund at have fundet sted.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at læge ved konsultationen den 17. oktober 2000 (ydelse nr. 0101) efter undersøgelse fandt, at havde lungebetændelse, og at der tillige blev taget stilling til eventuel komplikation, idet lægen udførte laboratorieundersøgelser, der udelukkede sukkersyge.

Videre har nævnet lagt vægt på, at 2. og 3. ydelse (ydelserne nr. 0201), var telefonkonsultationer, lægen afregnede over for Sygesikringen, som foretaget den 19. og den 20. oktober 2000.

Tillige har nævnet lagt vægt på, at der ved 1. telefonkonsultation blev givet oplysning om, at kastede medicinen op, således at han ikke fik nogen gavn af medicinen, hvorfor læge ordinerede middel (Primperan) mod kvalme og opkastning.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at det ved 2. telefonkonsultation blev oplyst, at fortsat kastede det hele op og var sløj. Læge kan ifølge sin udtalelse til sagen ikke erindre denne samtale og ej heller, at han skulle have taget stilling til eventuel indlæggelse.

Nævnet har videre lagt vægt på, at det ikke af journalen fremgår, at læge to gange ydede telefonisk konsultation vedrørende .

Endelig har nævnet lagt vægt på, at således efter den anden telefonkonsultation, 2 eller 3 døgn efter at have fået diagnosticeret lungebetændelse, reelt ikke havde fået nogen behandling herfor.

Sammenfattende finder nævnet derfor, at læge har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af ved 2 telefoniske konsultationer, idet han telefonisk afviste at tilse eller indlægge , selvom han fik oplysninger om, at på grund af opkastninger reelt ikke havde fået nogen behandling for den dobbeltsidige lungebetændelse.

Nævnet finder endvidere anledning til kritik af læge for manglende journalføring, idet han ikke har journalført oplysninger om de to telefoniske konsultationer.