Klage over afslag på aktindsigt

Patientklagenævnet kan ikke tiltræde overlæge s afslag af 21. november 2000 på s anmodning om aktindsigt i sin journal.

Sagsnummer:

0125614

Offentliggørelsesdato:

20. oktober 2001

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet kan ikke tiltræde overlæge <****>s afslag af 21. november 2000 på <****>s anmodning om aktindsigt i sin journal.

har været tilknyttet psykiatrisk afdeling, , siden den 18. maj 2000, idet han den 7. juli 1999 blev dømt til ambulant psykiatrisk behandling.

fik den 11. oktober 2000 aktindsigt i sin journal, hvilket svarede til journalsiderne 1-9.

Forinden den ambulant behandling den 21. november 2000 havde telefonisk anmodet overlæge s sekretær om, at han ved den ambulante kontrol fik aktindsigt i, hvad der efterfølgende var tilført journalen. Overlæge afslog imidlertid den 21. november 2000 at imødekomme anmodningen. Han begrundede afslaget med, at det ville forstyrre den videre behandling, idet behandlingssamtalerne så ville komme til at handle om journalens indhold. blev dog stillet i udsigt, at han ved behandlingens afslutning ville få aktindsigt hele journalen.

Der er klaget over, at overlæge ikke har imødekommet s anmodning om aktindsigt.

Patientklagenævnet kan ikke tiltræde overlæge s afslag på s anmodning om aktindsigt i sin journal.

Nævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at telefonisk havde anmodet overlæge ´s sekretær om, at han fik aktindsigt i sin journal ved den ambulante kontrol den 21. november 2000.

Nævnet har videre lagt vægt på, at det fremgår af overlæge s udtalelse til sagen, at han ved den ambulante kontrol den 21. november 2000 afslog at imødekomme anmodningen om aktindsigt, idet han begrundede det med, at det ville forstyrre den videre behandling på grund af, at behandlingssamtalerne så ville komme til at handle om journalens indhold samt diverse skrivelser. Imidlertid ville han ved afslutning af behandlingsforløbet give aktindsigt i hele journalen, idet det da ikke længere havde et behandlingsformål at nægte aktindsigt.

Nævnet finder, at idet overlæge oplyste om, at han kunne få aktindsigt ved behandlingens afslutningen, men ikke fastsatte et specifikt tidspunkt for, hvornår aktindsigt kunne finde sted, må det betragtes som et afslag på aktindsigt.

Nævnet kan oplyse, at det fremgår af § 20, stk. 1 i lov om patienters retsstilling, at en patient har ret til aktindsigt i sin journal. Af § 20, stk. 2 fremgår det, at retten til aktindsigt imidlertid kan begrænses i det omfang, patientens interesser i journalen findes at burde vige for afgørende hensyn til patienten selv eller til andre private interesser.

Nævnet finder, efter gennemlæsning af journalen fra den 11. oktober 2000 til den 5. januar 2001 ikke, at der er forhold i journalen, der kunne begrunde, at aktindsigt ikke blev imødekommet, idet der ikke foreligger oplysninger, der kan antages at være til alvorlig skade for .