Klage over vurderingen af hjemtransport fra udlandet af en patient med hoftebrud

Læge har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af den 26. oktober 1998.

Sagsnummer:

0125705

Offentliggørelsesdato:

20. november 2001

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Læge <****> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <****> den 26. oktober 1998.

 

Under et ophold på faldt den 25. oktober 1998 kl. ca. 17.00 og pådrog sig et hoftebrud, hvorefter hun blev indlagt på hospitalet. Samme aften blev i Danmark kontaktet.

Sagen blev om formiddagen den 26. oktober 1998 kl. ca. 11.00 forelagt kontaktlæge hos , der ca. kl. 14.00 kontaktede den behandlende læge på , .

På baggrund af oplysninger om ? fysiske tilstand anså læge det for forsvarligt at transportere til Danmark med henblik på operation, hvilket var enig i. Læge vurderede, at skulle være indlagt på hospital i Danmark inden for 48 timer. Hjemtransporten skulle foregå liggende og med ambulance til og fra lufthavne, og skulle være ledsaget af en læge med henblik på observation og smertedækning under transporten.

Et par timer senere den 26. oktober 1998 viste det sig, at det ikke var muligt at skaffe hjemtransport til Danmark inden for det fastsatte tidsrum. Læge vurderede, at en hjemtransport, der ville medføre indlæggelse på hospital i Danmark inden for 72 timer, ikke ville medføre forringelse af ? fremtidige prognose, idet han dog anførte, at de 48 timer så vidt muligt skulle overholdes.

blev den 29. oktober 1998 indlagt på og opereret den 30. oktober 1998.

Ved brev af 26. november 1998 bekræftede Patientklagenævnet modtagelsen af ´ klage. Patientklagenævnet tilkendegav samtidig, at nævnet havde forstået, at klagede over, at en læge hos undlod at foranledige, at blev opereret akut i Spanien, men derimod besluttede at lade hende transportere til Danmark.

Patientklagenævnet oplyste overfor endvidere, at klagen over s sagsbehandlingstid og klagen over den læge, der ledsagede til Danmark faldt uden for nævnets kompetence.

Læge s advokat, , har i forbindelse med partshøringen anført, at han er af den opfattelse, at der alene er klaget over den måde, hvorpå hjemtransporten foregik.

har ved brev af 28. februar 2000 oplyst, at hun er klar over, at hjemtransporten falder uden for nævnets kompetence. har endvidere ved brev af 14. juni 2000 bekræftet, at nævnet har forstået hendes klage korrekt.

Det skal bemærkes, at der ikke er særlige formkrav til en klage. Nævnet stiller krav om, at klager præciserer den hændelse, der klages over. Nævnet tager ved afgørelsen stilling til, om der er grundlag for at kritisere de sundhedspersoner, der er involveret i den påklagede behandling og dermed omfattet af klagen. Nævnet er ikke bundet af klagerens påstande, og klageren skal ikke kunne påpege, hvor i behandlingsforløbet fejlen blev begået.

Advokat har endvidere anført, at Patientklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen over læge , idet der ikke foreligger et læge-patientforhold, og idet læge bør sidestilles med læger, der arbejder som konsulenter i socialforvaltninger.

Det er nævnets opfattelse, at læge har udøvet faglig virksomhed, hvor han som kontaktlæge i har vurderet ´ helbredstilstand og truffet beslutning om hendes behandling i forbindelse med den skade, hun havde pådraget sig. Læge har i sin udtalelse af 17. februar 1999 beskrevet, hvori hans faglige vurdering bestod, og grundlaget herfor. Efter nævnets opfattelse kan læge således ikke sidestilles med en læge, der beklæder en administrativ stilling.

Patientklagenævnet har således fundet grundlag for at tage stilling til ´ klage over den behandling, modtog af læge .

På baggrund af de oplysninger, der forelå for læge den 26. oktober 1998 - oplysninger der omfattede bruddets art og ? almindelige tilstand - og under forudsætning af direkte hjemtransport med fly under lægeledsagelse indenfor 48 timer, finder nævnet ikke at kunne kritisere, at læge vurderede, at kunne transporteres til Danmark.

Nævnet finder imidlertid, at læge , da det efterfølgende viste sig, at den fastsatte frist på 48 timer ikke kunne overholdes, og navnlig da det blev klart, at hjemtransporten ville medføre flere flyskift undervejs og ventetid i forbindelse med flyskift, burde have ændret beslutningen og tilrådet operation på skadestedet.

Nævnet har ved sagens afgørelse lagt til grund, at lægerne i Spanien havde stillet diagnosen fractura pertrocanterica, og at læge modtog oplysning om diagnosen i forbindelse med sine kontakter til de spanske læger.

Nævnet har endvidere ved afgørelsen lagt vægt på, at læge var bekendt med de forhold, hvorunder hjemtransporten skulle foregå, og at det af hans udtalelse af 17. februar 1999 fremgår, at han accepterede et aktionsniveau på 72 timer og var bekendt med, at hjemtransporten ikke kunne foregå med charterfly, som er eneste direkte forbindelse, og at han den 27. oktober 1998 accepterede hjemrejse med rutefly via .

Nævnet skal i øvrigt bemærke, at en forsinkelse af den operative behandling af hoftenære brud hos ældre øger risikoen for blodpropper, for urin- og luftvejsinfektioner, for tryksår og for konfusion. Det antages endvidere generelt, at en operationsforsinkelse på over to døgn medfører øget sygelighed og øget dødelighed.

Nævnet skal endvidere bemærke, at hoftebruddet i det foreliggende tilfælde var splintret og dermed også ustabilt, hvilket ikke gjorde det muligt at immobilisere eller stabilisere bruddet. Det måtte derfor påregnes, at der specielt i forbindelse med omladninger (hospitalsseng/ambulance, ambulance/fly etc.) ville være smerter.

Advokat har ved brev af 10. september 2001 anført, at nævnet bør tage stilling til ansvarsfordelingen mellem læge og de involverede læger i Spanien. Nævnet har ikke kompetence til at tage stilling til lægebehandling i udlandet. Dette følger af almindelige principper om gyldighedsområdet for dansk lovgivning. Nævnet har vurderet, at læge havde et selvstændigt ansvar i forbindelse med behandlingen af .

Sammenfattende finder nævnet, at læge har overtrådt lægeloven ved sin vurdering af, at hjemtransporten kunne gennemføres forsvarligt under de givne omstændigheder.

Afgørelsen er truffet af et flertal. Nævnsmedlemmerne og <*****> har afgivet følgende mindretalsudtalelse.:

Vi mener at ansvaret for hjemtransporten ikke kan pålægges læge , men at det i givet fald må påhvile den behandlende spanske læge, eller de læger, som i øvrigt tilså .