Klage over manglende fremsendelse af kopi af journal

Patientklagenævnet finder grundlag for kritik af praktiserende læge i forbindelse med s anmodning om aktindsigt i sin journal den 31. oktober 2000, jf. lov om patienters retsstilling § 21.

Sagsnummer:

0126904

Offentliggørelsesdato:

20. december 2001

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for kritik af praktiserende læge <****> i forbindelse med <****>s anmodning om aktindsigt i sin journal den 31. oktober 2000, jf. lov om patienters retsstilling § 21.

Den 30. oktober 2000 rettede telefonisk henvendelse til praktiserende læge , idet hun ønskede aktindsigt i sin journal. Læge informerede hende om, at hun kunne få en kopi af sin journal, såfremt hun selv afhentede den i hans konsultation.

Den 31. oktober 2000 anmodede skriftligt læge om at få tilsendt hele sin journal.

Klagen
Der er klaget over følgende:

At læge ikke ønskede at sende hendes journal i forbindelse med hendes anmodning om aktindsigt.

Nævnets afgørelse af klagen
Læge har overtrådt lov om patienters retsstilling § 21 i forbindelse med s anmodning om aktindsigt den 30. oktober 2000.

Begrundelse
Læge har til sagen oplyst, at han er af den opfattelse, at ønskede den originale journal udleveret, hvilken han ifølge loven ikke måtte udlevere. Han ville meget gerne imødekomme s anmodning om aktindsigt i sin journal, men han ønskede ikke at sende den til hende, men anmodede hende om at komme og afhente den.

Ifølge tilbød hun at betale porto og kuvert, såfremt ønskede dette. Dette var han imidlertid ikke interesseret i, hvorfor han fastholdt, at såfremt hun ønskede journalen, måtte hun komme og afhente den.

Det fremgår af lov om patienters retsstilling § 21, stk. 2, at en anmodning om aktindsigt enten kan gennemføres ved, at patienten får adgang til at gennemse journalen på stedet eller ved, at der udleveres en afskrift eller kopi af journalen til patienten. Patienten har imidlertid krav på at få udleveret en afskrift eller kopi, såfremt patienten ønsker dette. Der kan således ikke stilles krav om, at en patient møder til personlig gennemsyn af journalen på stedet, heller ikke hvis det synes betænkeligt at udlevere afskrift eller fotokopi uden lægelig vejledning.

Det fremgår endvidere af bekendtgørelse nr. 664 af 14. september 2000 om betaling af afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier, der udleveres efter lov om patienters retsstilling, at praktiserende læger ved anmodning om aktindsigt kan kræve betaling, hvor der udleveres en edb-udskrift eller, hvor lægen ikke råder over en kopimaskine. I så fald kan lægen kræve 10 kr. pr. påbegyndt side, dog må gebyret samlet ikke overstige 200 kr. inklusiv forsendelsesomkostninger .

Selv om læge var af den opfattelse, at ville have sin originale journal tilsendt, finder nævnet, at han ikke var berettiget til at kræve, at skulle afhente en kopi af journalen. På denne baggrund finder nævnet grundlag for at kritisere, at læge undlod at fremsende en kopi af journalen til , da denne anmodede om at få sin journal tilsendt.