Klage over komplikationer til mavesårsoperation, behandling med Ibobrufen og manglende overflytning til specialafdeling

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 11. juli 2000 på kirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af i perioden fra den 8. til den 19. juni 2000, på medicinsk afdeling, .Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på medicinsk afdeling, , der var involveret i behandling af i perioden fra 7. juni til den 10. juli 2000.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på kirurgisk afdeling, , der var involveret i behandling af i perioden fra 11. til den 16. juli.

Sagsnummer:

0127318

Offentliggørelsesdato:

20. august 2002

Juridisk tema:

Ansvarsfordeling

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi), Intern medicin

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 11. juli 2000 på kirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 8. til den 19. juni 2000, på medicinsk afdeling, <****>.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på medicinsk afdeling, <****>, der var involveret i behandling af <****> i perioden fra 7. juni til den 10. juli 2000.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på kirurgisk afdeling, <****>, der var involveret i behandling af <****> i perioden fra 11. til den 16. juli.

Hændelsesforløb


Den 15. februar 2000 blev indlagt på medicinsk afdeling, . Hun havde tidligere haft et sår på tolvfingertarmen og var aktuelt meget generet af arforandringer, som var opstået i forbindelse med ophelingen af såret på tolvfingertarmen.

Den 7. juni 2000 blev igen indlagt på medicinsk afdeling, på grund af frisk sammenfald af 11. ryghvirvel samt flere andre sammenfald af ryghvirvler af usikker dato. Årsagen til indlæggelsen var svære smerter, som ikke kunne klares af morfin. var i fortsat behandling med mavesårsmedicin. Overlæge på medicinsk afdeling skønnede den 8. juni 2000, at ville kunne tåle ibubrofenbehandlingen, da hun fortsat var i behandling med mavesårsmedicin (Losec).

havde god effekt af Ibubrofen og var den 13. juni 2000 næsten smertefri, men havde fortsat kvalme og opkastninger. Ibubrofenbehandlingen blev stoppet den 19. juni 2000. Under indlæggelsen udviste tegn på hæmmet afløb fra mavesækken og videre til tolvfingertarmen, hvilket blev bekræftet af en røntgenundersøgelse af mavesækken. Den 29. juni 2000 blev der forsøgt med ballonudvidelse af den forsnævrede mavemund uden særlig helbredende effekt. Efterfølgende blev der besluttet kirurgisk behandling, hvilket accepterede efter samtale med kirurgen, som forklarede om operationstype og komplikationer. blev dog ikke på forhånd orienteret om den aktuelle komplikation.

Den 10. juli 2000 blev overflyttet til kirurgisk afdeling, . Den 11. juli 2000 blev der foretaget en mavesårsoperation, hvorunder der skete en overskæring af galde- og bugspytkirtelgangene til tolvfingertarmen. Forholdene var ifølge opererende kirurg, overlæge vanskeliggjort af svære arforandringer i vævene i operationsområdet på grund af de tidligere ophelede sår på tolvfingertarmen.

En overlæge fra blev tilkaldt akut og foretog en reimplantering af gangene fra galdeblæren og bugspytkirtlen til tolvfingertarmen.

Efter operationen var det nødvendigt med respiratorbehandling et døgn. Et par dage efter blev der konstateret tegn på blodforgiftning og mulig bylddannelse i maven. Den 16. juli 2000 blev overflyttet til kirurgisk afdeling, til videre behandling. Tilstanden rettede sig gradvist og blev udskrevet den 17. august 2000.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At lægerne på i perioden fra maj til juli 2000 ordinerede Ibubrofen til trods for, at havde gjort opmærksom på, at hun ikke kunne tåle det på grund af et gammelt mavesår.

har anført, at den ordinerede medicin forårsagede, at hendes mavesår brød op igen, og at hun derfor måtte gennemgå en mavesårsoperation den 11. juli 2000.

2. At lægerne på kirurgisk afdeling, under operationen den 11. juli 2000 fejlagtigt skar gangene til bugspytkirtlen og galdeblæren over.

har anført, at hun i dag er meget sengeliggende og handicappet i sin daglige tilværelse, og at hun nu er indkaldt til nye undersøgelser med henblik på en eventuel ny operation for at forbedre eller erstatte den nuværende mavemund.

3. At lægerne på kirurgisk og medicinsk afdeling, vurderede, at det ikke var nødvendigt at overflytte permanent til på et tidligere tidspunkt.

har fremført den opfattelse, at hun på grund af sin tilstand og alle de tilstødende komplikationer burde have været overflyttet permanent til , allerede da maveproblemerne blev konstateret.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt
Overlæge , medicinsk afdeling, har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af i perioden fra den 8. til den 19. juni 2000.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 8. juni 2000, at var meget smerteforpint, samt at morfin nok ikke var den bedste smertelindring ved sammenfald af hvirvler. Idet var i behandling med en stor dosis syreneutraliserende medicin ordinerede overlæge Ibubrofen 400 mg gange 3.

Nævnet finder, at der var i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard, at overlæge skønnede, at var bedst tjent med at forsøge supplerende medicinsk smertebehandling med Ibubrofen, selv om denne behandling også kunne give genopblussen af mavesåret.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt

Overlæge , kirurgisk afdeling, har overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 11. juli 2000.

Begrundelse

Nævnet finder, at der var indikation for at foretage afløbsforbedrende kirurgi den 11. juli 2000, idet der ikke var tilstrækkelig effekt af medicinsk behandling og af forsøg på skånsom ballondilatation af den forsnævring, s mavesår havde forårsaget.

Nævnet kan oplyse, at afløbsforbedrende kirurgi enten kan foretages som en 1) gastroenteroanastomose (GEA = optrukket tyndtarmsslynge til mavesækken) eller ved 2) at fjerne den nederste del af mavesækken. Ved begge operationer vil der opnås god afløbsforbedring. Risikoen for komplikationer ved indgreb 1 er klart mindre end ved 2. Ved indgreb 1 er der ikke risiko for beskadigelse af hverken den dybe galdegang eller bugspytkirtlen.

Det fremgår af journalen den 3. juli 2000, at accepterede at få lavet en operation, hvor man fjerner den nederste del af mavesækken og genskaber tarmforbindelsen ved en ny forbindelse mellem ma-vesækken og tyndtarmen (indgreb 2).

Det fremgår af journalen den 11. juli 2000, at der i forbindelse med operationen blev konstateret, at forandringerne næppe var så udbredte som først antaget, hvorfor overlæge besluttede sig for at foretage en såkaldt B1-resektion, hvor man som ved en B2-resektion foretager fjernelse af den nederste del af mavesækken, men hvor kontinuiteten nu genskabes ved at der etableres en ny forbindelse mellem mavesækken og tolvfingertarmen. I forbindelse med operationen, konstaterede overlæge , at der er sket en overskæring af såvel den dybe galdegang som af bugspytkirtlens udførsels-gang i tolvfingertarmen.

Nævnet kan oplyse, at mavesækskirurgi i de sidste 15 år er blevet mere sjældent forekommende på grund af den hyppige brug af potente (godt virkende) mavesårsmidler. Derved er kendskabet til disse operationer og beherskelsen af disse blevet koncentreret til færre afdelinger. Samtidig med at operationerne er blevet mere sjældne er de også blevet mere komplicerede på grund af de ofte mange gentagne mavesår patienterne nu har haft, før man skønner at kirurgi er nødvendig. På den baggrund er der lavet mange lokalaftaler i landet med henblik på hvilket niveau (hospitals specialiserings niveau) planlagte operationerne på mavesækken bør foretages.

Det fremgår af overlæge s udtalelse til sagen, at det er hans opfattelse, at aftalen i amtet om netværkssamarbejde finder anvendelse ved visitationen af .

Det er nævnets opfattelse, at aftalen ikke finder anvendelse i s tilfælde, idet der er tale om kompliceret kirurgi for en godartet lidelse, og nævnet finder derfor, at det er den enkelte kirurgs erfaring, der er afgørende for om han eller hun bør påtage sig en operation.

På denne baggrund finder nævnet, at overlæge burde have foretaget en simpel opsyning af en tyndtarm til mavesækken og afholdt sig fra kompliceret mavesækskirurgi, idet nævnet finder, at overlæge efter egne oplysninger havde et relativt beskedent erfaringsgrundlag på mavesækskirurgi, og idet nogle få måneder tidligere havde haft et meget stort sår på tolvfinger-tarmen, samt at risikoen for komplikationer var mindre ved en simpel opsyning af en tyndtarm til mavesækken.

Nævnet kan oplyse, at det er en kendt, men en yderst sjælden komplikation, at der i forbindelse med operation for mavesår sker en overskæring af såvel den dybe galdegang samt bugspytkirtlens udførselsgang i tolvfingertarmen.

Nævnets afgørelse af 3. klagepunkt


De læger på medicinsk afdeling, , der var involveret i behandlingen af i perioden fra den 7. juni til den 10. juli til 2000 har ikke overtrådt lægeloven.

De læger på kirurgisk afdeling, , der var involveret i behandlingen af i perioden fra den 11. til den 16. juli til 2000 har ikke overtrådt lægeloven.

Begrundelse


Det fremgår af journalen, at der den 8. juni 2000 blev ordineret smertestillende medicin i form af Ibubrofen. Allerede dagen efter og de følgende dage var der god effekt på smerterne, og blev således beskrevet smertefri den 13. juni 2000.

Det fremgår ligeledes af journalen, at der på grund af fortsat kvalme blev foretaget røntgenundersøgelse af mavesækken, som viste forsnævring på overgang til tolvfingertarmen (pylorostenose). Efter konference med kirurgisk afdeling blev det efterfølgende planlagt at udvide området (ballondilatation). Denne undersøgelse mislykkedes imidlertid, hvorefter man den 30. juni 2000 planlagde at give den syreneutraliserende medicin ind i åren. Hvis der ikke var effekt heraf blev det besluttet at foretage et operativt indgreb.

Nævnet kan oplyse, at mavesårslidelser i de allerfleste tilfælde kan behandles i almen praksis med stærke mavesårsmidler. Lejlighedsvis kan det være langvarigt med tegn på komplikationer, der kræver indlæggelse på sygehus.

Nævnet finder, at der alene bør ske overflyttelse til specialafdeling, såfremt der optræder alvorlige komplikationer, som kraftig blødning og total aflukket mavesæk.

På denne baggrund finder nævnet, at det var i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard, at fortsatte sin behandling på medicinsk afdeling indtil operationen den 11. juli 2000.

For så vidt angår behandlingen på kirurgisk afdeling i perioden fra den 11. til den 16. juli 2000, fremgår det af journalen, at der først opstod tegn på komplikationer i form af feber den 16. juli 2000.

Nævnet finder, at der er i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard, at først blev overflyttet den 16. juli 2000, idet det er nævnets opfattelse, at kirurgisk afdeling, var i stand til at påtage sig observationen af , så længe der ikke var tegn på komplikationer.