Klage over en læges videregivelse af fortrolige oplysninger til kommune

Praktiserende læge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved i erklæring af 17. august 2000 at meddele socialforvaltningen fortrolige oplysninger om .

Sagsnummer:

0128519

Offentliggørelsesdato:

1. august 2003

Juridisk tema:

Tavshedspligt

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Praktiserende læge <****> har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved i erklæring af 17. august 2000 at meddele socialforvaltningen fortrolige oplysninger om <****>.

 

Den 17. august 2000 udfærdigede læge en statuserklæring til socialforvaltningen vedr. , idet fik sygedagpenge. I denne erklæring anførte læge , at s havde rygsmerter, og at han havde været sygemeldt siden den 22. februar 2000. Lændesmerterne var betinget af stress, og psykisk hjælp var indiceret, men var ikke parat til at modtage dette. Yderligere anførte læge i erklæringen, at havde fået en ubetinget fængselsstraf på 8 måneder.

Der er klaget over, at læge har overtrådt sin tavshedspligt ved uden s samtykke og ved tilsidesættelse af sin tavshedspligt den 5. oktober 2000 at meddele socialforvaltningen oplysning om, at skal afsone en fængselsstraf.

Patientklagenævnet finder ikke, at læge har overtrådt sin tavshedspligt ved i erklæring af 17. august 2000 at meddele socialforvaltningen oplysninger om, at havde fået en ubetinget fængselsstraf på 8 måneder.

Nævnet har lagt vægt på, at havde en langvarig sygehistorie med smerter fra ryggen, som kun i ringe grad kunne forklares ud fra faktiske legemlige forhold, og at en dom på 8 måneders fængsel hører med til forståelsen af s situation, idet det er velkendt, at psykisk stress spiller en betydelig rolle i smerteoplevelsen.

Derudover har nævnet lagt vægt på, at læge ifølge lov om patienters retsstilling § 26, stk. 2 nr.1 havde pligt til at videregive oplysninger om s helbredsforhold, idet oplysningerne må antages af have været af væsentlig betydning for socialforvaltningens sagsbehandling. Det følger af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 12 stk. 1, at en myndighed kan forlange at personer, myndigheder mv., der har kendskab til forholdene, giver oplysninger, der er eller må anses for nødvendige for at behandle en sag. Dette gælder også oplysninger om en persons rent private forhold eller andre fortrolige oplysninger, ligesom myndigheden kan indhente lægejournaler, sygehusjournaler eller udskrifter heraf.

Nævnet finder herefter ikke, at lov om patienters retsstilling er overtrådt.