Klage over ugyldigt samtykke

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 6. december 2000 og den 31. maj 2001 på gynækologisk-obstetrisk afdeling på .

Sagsnummer:

0128625

Offentliggørelsesdato:

1. december 2003

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 6. december 2000 og den 31. maj 2001 på gynækologisk-obstetrisk afdeling på <****>.

 

Hændelsesforløbvar 33 år, 7. gangsfødende og i uge 34 uge, da hun den 6. december 2000 blev indlagt på på grund af blødning. Undersøgelser efter indlæggelsen viste tiltagende tegn på løsning af moderkagen, hvorfor der blev ordineret kejsersnit. I forbindelse med at blev orienteret om situationen, bad hun om at blive steriliseret i forbindelse med kejsersnittet og underskrev anmodning herom.

Kejsersnit og sterilisation forløb ukompliceret den 6. december 2000.

I marts 2001 anmodede via sin praktiserende læge om at blive refertiliseret, ikke for at få flere børn, men fordi angav at have det psykisk dårligt på grund af sterilisationen. var den 31. maj 2001 til ambulant samtale med overlæge vedrørende eventuel refertilisation. Overlæge besluttede i enighed med sine kollegaer, at sygehuset ikke ville tilbyde refertiliserende indgreb hos .

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. at blev steriliseret i forbindelse med et akut kejsersnit.

har anført, at hun på grund af bekymring for barnet ikke var i stand til at give samtykke, og at lægen burde have indset dette.

2. at lægerne på ikke vil foretage en refertilisation af , hvilket blev meddelt den 31. maj 2001.


Nævnets afgørelse af 1. klagepunktOverlæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling i forbindelse med indhentelse af samtykke til sterilisation af den 6. december 2000 på .

Begrundelse


Det fremgår af journalen, at tidligt om morgenen den 6. december 2000 blev indbragt af Falck til på grund af en kraftig blødning. Efter en undersøgelse mistænkte man delvis moderkageløsning. Kl. 7.30 blev der ifølge journalen påsat overvågning med CTG (apparat der måler livmoderens sammentrækninger og fostrets puls på en strimmel), som viste en anelse takykardi (fosterhjertepuls over 160, hvilket vil sige høj).

Kl. 9.30 fandt en jordemoder hjertelyden fortsat lidt høj, men ellers normal, og at der var tiltagende veer. Kl. 10.30 fandt overlæge , at CTG var uforandret med takykardi, og der blev foretaget hindesprængning med blodtilblandet vand samt opsat vestimulerende drop. Af samme journalnotet fremgår det, at såfremt der skulle foretages kejsersnit, skulle der tillige foretages sterilisation.
Ifølge næste notat i journalen udviklede der sig tiltagende tegn på moderkageløsning, idet livmoderen specielt nedadtil blev ganske øm og ganske spændt. Der kom i og for sig gode veer efter påbegyndt vestimulerende drop, men spændingen af livmoderen i vepauserne var forøget. Det blev derfor besluttet at forløse ved kejsersnit, og blev ifølge journalen orienteret.

Det fremgår også af journalen, at selv anmodede om sterilisation. Ifølge blanketten med anmodning om sterilisation har skrevet under på, at hun har fået information af overlæge om indgrebets beskaffenhed og direkte følger, samt om den risiko, der må antages at være forbundet med indgrebet.

Det fremgår af overlæge s udtalelse til sagen, at der på baggrund af subakutløsning (relativ langsom indtrædende løsning af moderkagen) blev besluttet kejsersnit, men der var ikke tale om helt akut indsættende symptomer herpå. Det fremgår videre af udtalelsen, at overlæge blev tilkaldt og fik oplysning om, at ønskede sterilisation. Han spurgte hende, om det var korrekt og da dette blev bekræftet, underskrev hun den officielle anmodning om sterilisation, idet hun blev oplyst om indgrebets art og karakter med fjernelse af et lille stykke af de to æggeledere, og at der ikke var mulighed for at ændre dette.

Det er nævnets opfattelse, at overlæge ikke havde grund til at antage, at ønsket ikke var velovervejet eller umiddelbare havde grunde til at fraråde det, idet det herved blev undgået, at senere skulle opereres endnu en gang for at få foretaget en eventuel sterilisation.

På baggrund af ovennævnte finder nævnet ikke grundlag for at kritisere overlæge s information og indhentelse af samtykke fra den 6. december 2000.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunktOverlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sit afslag på behandling af den 31. maj 2001 på .

BegrundelseDet fremgår af journalen fra den 31. maj 2001, at ønskede sig refertiliseret, ikke så meget fordi hun ønskede flere børn, men mest fordi hun ikke følte sig som den kvinde, hun var tidligere. Det fremgår videre af journalen, at oplyste, at hun gerne selv ville kunne bestemme over sin krop, således også om hun ville være gravid eller ej, men hun understregede kraftigt, at det aktuelle ønske således ikke beroede på ønsket om graviditet, men mere det andet. Ifølge journalen oplyste videre, at hun i forbindelse med kejsersnittet var i en presset situation, men også at hun selv anmodede om sterilisation, hvilket hun bitterligt havde fortrudt.

Videre fremgår det af journalen, at overlæge oplyste, at man ikke kunne tilbyde hende refertilation, og at der var tale om et indgreb af ikke ubetydelig varighed, og at man måtte tage højde for den risiko, der var forbundet med dels umiddelbare operative komplikationer, men også de mulige bedøvelsesmæssige komplikationer, der kan indtræde hos alle.

Det er nævnets opfattelse, at en refertilisation ikke er et helt ringe kirurgisk indgreb og det medfører en lille, men dog ikke ubetydelig risiko for komplikationer.

På baggrund af ovennævnte finder nævnet ikke grundlag for at kritisere, at overlæge vurderede, at risikoen ved at få foretaget en refertilisation overvejede de grunde, som fremførte som årsag til sit ønske.