Indberetning af ordination af stor dosis Contalgin til kronisk smertepatient

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans behandling af i perioden fra den 1. juni til den 14. oktober 1999 i sin konsultation, jf. lægelovens § 6.Det skal desuden indskærpes overfor praktiserende læge at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Sagsnummer:

0229509

Offentliggørelsesdato:

20. november 2002

Juridisk tema:

Ordination af afhængighedsskabende medicin

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 1. juni til den 14. oktober 1999 i sin konsultation, jf. lægelovens § 6.

Det skal desuden indskærpes overfor praktiserende læge <****> at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Hændelsesforløb
var kronisk smertepatient. Hun havde især smerteklager fra maveregionen, hvor hun var opereret flere gange, og fra bevægeapparatet, bl.a. fra ryggen, hvor der på grund af knogleafkalkning var brud på flere ryghvirvler. Hun havde været indlagt talrige gange på grund af smerteklager. I 1996 blev hun vurderet på smerteklinikken, , hvor det blev tilrådet, at den smertestillende behandling blev justeret til optimalt niveau med tablet Contalgin (smertestillende morfinpræparat med depotvirkning) og at medicin efter behov (pn) blev undgået.

I perioden fra den l. juni 1999 til indlæggelsen 14. oktober 1999 udskrev praktiserende læge i alt 2600 tabletter Contalgin á 30 mg, svarende til 20 tabletter eller 600 mg Contalgin dagligt til . var indlagt på fra den 23. juni 1999 til den 2. juli 1999 og blev udskrevet med tablet Contalgin 30 mg x 3 dagligt, hvilket var med s accept.

blev indlagt på ny den 14. oktober 1999 på , efter at hun var fundet med påvirket vejrtrækning og bevidsthed. Det fremgår af udskrivningsbrevet, at hun op til indlæggelsen indtog 600 - 800 mg Contalgin i døgnet. blev udskrevet med tablet Contalgin 30 mg x 3 daglig.

Efter udskrivelsen den 1. november 1999 til den 28. marts 2000, fik af læge udskrevet 600 tabletter Contalgin á 30 mg, svarende til 4 tabletter eller 120 mg dagligt. havde alene konsulteret læge telefonisk efter udskrivelsen fra hospitalet.

blev fundet død den 28. marts 2000. Ved obduktionen og den retskemiske undersøgelse blev der påvist en koncentration af morfin i muskel af en størrelsesorden, som ses ved dødelige forgiftninger hos narkomaner, der har indsprøjtet stoffet.

Indberetningen
Sundhedsstyrelsen har indberettet følgende:

At læge i perioden fra den 1. juni til den 14. oktober 1999 ikke var tilstrækkelig omhyggelig ved ordinationen af smertestillende medicin til .

Nævnets afgørelse af indberetningen
Læge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af i perioden fra den 1. juni til den 14. oktober 1999. Det skal desuden indskærpes overfor læge , at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Begrundelse
Det fremgår af medicinkortet, at der i perioden fra 1. juni 1999 til indlæggelsen den 14. oktober 1999 blev ordineret 2600 tabletter Contalgin á 30 mg, svarende til 600 mg Contalgin dagligt.

Det fremgår af læge s udtalelse til sagen, at han i perioden fra 7. juni til den 14. oktober 1999 udskrev 2600 tabletter Contalgin á 30 mg. Det fremgår endvidere, at i denne periode havde voldsomme smerter, samt at læge ikke på dette tidspunkt kunne se anden udvej end at fortsætte smertebehandlingen fra tidligere, idet der fra sygehusets side ikke var yderligere hjælp at hente, idet var blevet udskrevet efter 9 dages indlæggelse uden opfølgning.

Efter nævnets opfattelse er der ikke anført forhold, der fagligt kan begrunde ordination af tablet Contalgin svarende til 600 mg pr døgn.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens cirkulære og vejledning af 12. december 1995 om ordination af afhængighedsskabende lægemidler, at lægen som hovedregel skal være tilbageholdende med at behandle patienter med kroniske smerter med stærk smertestillende medicin baseret på morfin. Indikationen skal være velgennemtænkt, behandlingen skal gennemføres med langtidsvirkende præparater, og den skal gives forebyggende samt døgndækkende.

Efter nævnets opfattelse har læge udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sine ordinationer af Contalgin til . Det skal desuden indskærpes overfor læge at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Nævnet har lagt vægt på, at nævnet på samme møde har haft fem sager til behandling med samme problematik, hvor der er udtalt kritik af læge .

Afgørelsen er truffet af et flertal, Nævnsmedlemmerne og har afgivet følgende mindretalsudtalelse: Vi finder, at der ikke er grundlag for at indskærpe overfor læge at udvise større omhu i sit fremtidige virke.