Klage over at psykiatrisk journal uden samtykke blev medbragt til en anden afdeling

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere administrerende overlæge , , i forbindelse med videregivelse af oplysninger om ved udlevering af hendes journal til hudafdelingen, , den 23. april 1999, jf. lov om patienters retsstilling § 23.

Sagsnummer:

0229603

Offentliggørelsesdato:

20. april 2002

Juridisk tema:

Tavshedspligt

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere administrerende overlæge <****>, <****>, i forbindelse med videregivelse af oplysninger om <****> ved udlevering af hendes journal til hudafdelingen, <****>, den 23. april 1999, jf. lov om patienters retsstilling § 23.

 

var indlagt i perioden 25. januar til 5. oktober 1999 på , under diagnosen sindsspaltningssygdom (skizofreni).

I februar 1999 blev henvist til hudafdeling på grund af hudlidelse på fødderne. Senere samme dag, som dette besluttedes, fremførte , at hun ikke ønskede sig henvist til hudafdelingen. Hun ønskede behandling hos egen læge.

Under samtale med en overlæge den 16. marts 1999 beskrev generne fra hælene som forværret, og at hun af egen læge var blevet anbefalet behandling med Laminil 1%.

På grund af utilstrækkelig effekt af denne behandling blev henvist til en hudafdeling.

blev den 23. april 1999 fulgt til hudafdelingen af henholdsvis en sygeplejestuderende og en social- og sundhedsassistent.

Der er klaget over, at s journal fra i uden s samtykke blev medtaget til hudafdelingen på .

Patientklagenævnet finder anledning til kritik af administrerende overlæge , som ansvarlig for afdelingens praksis om, at hele journalen medbringes i forbindelse med tilsyn på hudafdelingen på .

Patientklagenævnet har lagt vægt på, at administrerende overlæge i sin udtalelse til sagen har oplyst, at elever, hvad enten det drejer sig om social- og sundhedsassistenter eller sygeplejestuderende – såfremt patientens tilstand tillader det – som led i deres uddannelse, kan ledsage patienter på tilsyn og har ansvaret for, at patientens journal bringes frem og tilbage.

Nævnet har på denne baggrund lagt til grund, at administrerende overlæge var ansvarlig for, at s journal den 23. april 1999 blev videregivet til hudafdelingen, .

Nævnet kan oplyse, at det følger af § 23 i lov om patienters retsstilling, at en patient har krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen af deres erhverv erfarer angående patientens helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger. Videregivelse af sådanne oplysninger vil ifølge § 24, stk. 1, i samme lov kræve samtykke fra patienten, hvis oplysningerne videregives til andre sundhedspersoner i forbindelse med behandling af patienten.

Det er nævnets opfattelse, at der ikke foreligger samtykke fra , til at hendes journal fra kunne videregives til hudafdelingen, .

Herved har nævnet lagt vægt på, at det fremgår af journalen den 12. februar 1999, at ikke ønskede, at man på skulle vide, at hun var indlagt på .

Det er nævnets vurdering, at denne tilkendegivelse fra er udtryk for, at hun ønskede, at man på iagttog stor fortrolighed med hensyn til de oplysninger, man dér havde registreret om hende.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at det ikke i journalen eller andetsteds er noteret, at havde givet samtykke til, at hendes journal kunne videregives til hudafdelingen, .

Nævnet kan endvidere oplyse, at det følger af § 24, stk. 2, nr. 1, at der kan videregives helbredsoplysninger om en patient uden dennes samtykke, når videregivelsen sker af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb under hensyntagen til patientens interesse og behov.

Det følger af Sundhedsstyrelsens vejledning af 16. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv., at der i en sådan situation kun kan videregives oplysninger, der er relevante for det aktuelle behandlingsforløb. Det følger endvidere af vejledningen, at der som hovedregel ikke må videregives andre fortrolige oplysninger om patienten, medmindre disse har betydning for det akutelle behandlingsforløb.

Patientklagenævnet har lagt vægt på, at s journal på indeholdt andre fortrolige oplysninger end helbredsoplysninger, der var uden betydning for behandlingen på hudafdelingen, . Der var i journalen således oplysninger om s bolig, økonomiske forhold og forhold til andre mennesker. Det er nævnets vurdering, at det ikke var i s interesse, at disse oplysninger blev videregivet.

Nævnet finder, at videregivelsen af de rent private oplysninger indebærer en overtrædelse af tavshedspligten, idet der ikke var samtykke til denne videregivelse, og idet videregivelsen af disse oplysninger efter nævnets opfattelse var uden betydning for s behandling på hudafdelingen.

Nævnet finder, at administrerende overlæge er ansvarlig for, at denne videregivelse fandt sted, og at han herved har overtrådt § 23 i lov om patienters retsstilling.

Nævnet finder, at der i den pågældende situation burde have været foretaget en udvælgelse af de oplysninger, der var relevante at videregive af hensyn til behandlingen på hudafdelingen. En sådan udvælgelse kan foretages ved, at der udfærdiges et afskrift af de relevante dele af journalen, eller at der skrives et resume med de relevante oplysninger til hudafdelingen.