Klage over videregivelse af oplysninger til lægevagten

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere, at praktiserende læge har videregivet oplysninger om til lægevagten i juni 1996 og efteråret 1998.

Sagsnummer:

0229607

Offentliggørelsesdato:

20. august 2002

Juridisk tema:

Tavshedspligt

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere, at praktiserende læge <****> har videregivet oplysninger om <****> til lægevagten i juni 1996 og efteråret 1998.

 

Hændelsesforløb


I juli 1996 indsendte praktiserende læge en advarselsmeddelelse (CAVE-meddelelse) vedrørende hans patient til lægevagten med følgende tekst: "Denne person er karakterafvigende med periodisk spiritusmisbrug og kan i forbindelse med specielt spiritusindtagelse blive meget truende. Er velkendt på psykiatrisk afdeling i , som ikke modtager ham, men forlanger ham indlagt på lukket afdeling i , hvis det er nødvendigt. Kan oftest henvises til egen læge næste dag."

Kopi af brev til lægevagten blev sendt til til orientering.

I 1997 blev tvangstildelt en anden praktiserende læge, men blev smidt ud på grund af truende adfærd. Dette gentog sig i alt 3 gange på 11 måneder, og i efteråret 1998 blev tvangstildelt læge s praksis. I forbindelse hermed bekræftede læge følgende tekst til lægevagten:

"Patienten er karakterafviger med periodisk spiritusmisbrug. Kan optræde meget truende. Der er aftalt med politiet i , at konsultationen kan afholdes på politistationen eller ved besøg i hjemmet med betjentledsagelse. Patienten kan oftest henvises til egen læge næste dag."

Klagen


Der er klaget over følgende:

At praktiserende læge har brudt sin tavshedspligt ved at meddele lægevagten, at der skal være 2 betjente tilstede, når skal undersøges, og at det står i Lægevagtens computer.

Nævnets afgørelse af klagen


Læge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling i forbindelse med videregivelse af oplysninger til lægevagten.

Begrundelse


Nævnet kan oplyse, at det fremgår af § 23, stk. 1 i lov om patienters retsstilling, at en patient har krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under udøvelse af deres erhverv erfarer eller får formodning om angående helbredsoplysninger, øvrige rent personlige oplysninger og andre fortrolige oplysninger.

Videre kan nævnet oplyse, at det fremgår af § 24, stk. 1 i lov om patienters retsstilling, at en sundhedsperson med en patients samtykke kan videregive oplysninger til andre sundhedspersoner om rent personlige oplysninger og andre fortrolige oplysninger i forbindelse med behandling af patienten.

Det fremgår imidlertid af § 24, stk. 2, nr. 2 i lov om patienters retsstilling, at oplysninger kan videregives uden patientens samtykke, såfremt videregivelse er nødvendig til berettiget varetagelse af en åbenbar interesse eller af væsentlig hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre.

Det fremgår af læge s udtalelse , at læge indsatte CAVE-meddelsen uden forinden at indhente samtykke fra .

Ligeledes fremgår det af læge s udtalelse til sagen, at meddelelsen i 1996 var baggrunden i, at i 1995 havde truede en kvindelig vagtlæge med en brødkniv, og at han fik en betinget dom for dette.

Endvidere havde han siden 1997 flere gange været truende, voldelig og uforskammet overfor flere læger, hvorfor han på skift blev tildelt forskellige læger, idet ingen af lægerne ønskede ham tilmeldt. I den sidste klinik havde man valgt at indgå en skriftlig aftale med politiet, hvormed politiet var indforstået med at konsultation og besøg kunne foregå med deres medvirken.

Herudover fremgår det af læge s udtalelse til sagen, at i efteråret 1998 blev tvangstildelt hans praksis, og at han i forbindelse hermed bekræftede overfor lægevagten, at kunne være truende, og at det var aftalt med politiet, at konsultationerne kunne afholdes på politistationen eller ved besøg i hjemmet med betjentledsagelse.

Nævnet finder, at i en årrække har udvist truende adfærd overfor de sundhedspersoner han er blevet behandlet af, og at det af denne grund må anses for overvejende sandsynligt, at denne adfærd ikke er af forbigående karakter.

På denne baggrund finder nævnet, at § 24, stk. 2, nr. 2, må finde anvendelse, idet det må anses for at være af væsentlig interesse for de sundpersoner der behandler ham, at de er bekendt med, at han kan udvise truende adfærd, hvorfor det kan være nødvendigt i forbindelse med behandling, at politiet medvirker.

Nævnet kan oplyse, at det fremgår af § 24, stk. 5, at såfremt der videregives oplysninger efter stk. 2, nr. 2, skal den, oplysninger angår, snarest muligt herefter orienteres om videregivelsen og formålet hermed.

Det fremgår af læge s udtalelse til sagen, at han i forbindelse med indsættelse af CAVE-meddelelsen i 1996 sendte en kopi til . Meddelelsen i 1998 var alene en bekræftelse af den allerede indsatte CAVE-meddelelse, og tilføjelsen havde ikke personlig karakter, men derimod karakter af praktisk foranstaltning.

Nævnet finder på denne baggrund, at læge ikke har handlet i strid med § 24, stk. 5 i lov om patienters retsstilling.


Afgørelsen er truffet af et flertal. Nævnsmedlem har afgivet følgende mindretalsudtalelse:

" er enig i, at det var berettiget at indsætte de to Cave meddelelser i vagtlægesystemet. Men dette nævnsmedlem finder, at klageren skulle have haft underretning om det ændrede indhold af den anden meddelelse, jfr. patientrettighedslovens § 24, stk. 5. Nævnsmedlemmet finder, at oplysningen om, at der var indgået aftale med politet om afholdelse af konsultationer, var en fortrolig oplysning, som er omfattet af bestemmelsen".