Klage over manglende konstatering af brud på halsvirvlen

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 29. august 2000 ved neurologisk tilsyn på medicinsk afdeling, , jf. lægelovens § 6.De læger på medicinsk afdeling, , der var involveret i behandlingen af i perioden fra den 28. august til den 1. september 2000, har ikke overtrådt lægeloven.De øvrige læger på neurologisk afdeling, , der var involveret i behandlingen af i perioden fra den 28. august til den 1. september 2000, har ikke overtrådt lægeloven.

Sagsnummer:

0229814

Offentliggørelsesdato:

24. november 2005

Speciale:

Neurologi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 29. august 2000 ved neurologisk tilsyn på medicinsk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

De læger på medicinsk afdeling, <****>, der var involveret i behandlingen af <****> i perioden fra den 28. august til den 1. september 2000, har ikke overtrådt lægeloven.

De øvrige læger på neurologisk afdeling, <****> , der var involveret i behandlingen af <****> i perioden fra den 28. august til den 1. september 2000, har ikke overtrådt lægeloven.

 

Hændelsesforløb


var udviklingshæmmet, havde Downs syndrom (mongolisme) og havde siden 1997 haft epilepsi. Han boede på et hjem for udviklingshæmmede.

Den 28. august 2000 blev indbragt til skadestuen, , efter et fald, hvor han havde slået hovedet. Et personalemedlem fra institutionen, hvor han boede, fulgte ham.

Ved ankomsten til skadestuen blev undersøgt af læge , der efter undersøgelsen rekvirerede neurologisk tilsyn.

Afdelingslæge , neurologisk afdeling, aflagde samme dag neurologisk tilsyn og fandt, at formentlig havde fået et epileptisk krampetilfælde, og han hjemsendte .

Dagen efter klagede over smerter i nakken, og personalet på institutionen observerede, at han kun kunne bevæge sig fra venstre til højre side. De tilkaldte s praktiserende læge, som indlagde ham akut på .

Ved indlæggelsen blev tilset af overlæge , neurologisk afdeling, som ved sin undersøgelse fandt, at der var tegn på lungebetændelse. Overlæge konkluderede, at var alment påvirket af lungebetændelsen, men at der ikke var noget neurologisk unormalt.

Den 30. august 2000 blev undersøgt af overlæge , medicinsk afdeling, som konstaterede, at tilstanden var uændret.

Den 31. august 2000 blev tilset af reservelæge , medicinsk afdeling, som efter foretagen undersøgelse vurderede, at formentlig kunne udskrives dagen efter.

Den 1. september 2000 blev undersøgt af 1. reservelæge , medicinsk afdeling, som fandt, at der var lammelse af både arme og ben.

Overlæge , neurologisk afdeling, fandt den 1. september 2000 ved undersøgelse af , at tilstanden var forenelig med en påvirkning af rygmarven i nakkeregionen. Foretagne undersøgelser viste, at der var en forskydning af første halshvirvel, og blev samme dag overflyttet til neurokirurgisk afdeling, .

Den 6. september 2000 blev opereret, og den 11. september 2000 blev han overflyttet til neurologisk afdeling, . Herefter blev han den 17. oktober 2000 udskrevet, og der var på dette tidspunkt ingen ændring i lammelserne.

Klagen


Der er klaget over følgende:

-at lægerne ikke foretog eller iværksatte relevante undersøgelser.

Klageren har oplyst, at det efterfølgende blev konstateret, at der var tale om en forskydning af den kranielle hvirvel i forhold til den kaudale.

Klager har videre oplyst, at sundhedspersonalet ikke var lydhør og ikke tog hjælpepersonalets udsagn alvorligt.

Nævnets afgørelse af klagepunktet

Overlæge har overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 29. august 2000.

Reservelæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 31. august 2000. Det havde dog været hensigtsmæssigt, om han havde ordineret fornyet neurologisk tilsyn.

Læge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 28. august 2000.

Afdelingslæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 28. august 2000.

Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 29. august 2000.

Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 30. august 2000.

1. reservelæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 1. september 2000.

Begrundelse


havde en medfødt kromosomfejl i form af Downs syndrom (mongolisme). Siden 1997 havde han desuden haft epilepsi. blev den 28. august 2000 indbragt til skadestuen, , idet han var faldet på gaden og havde slået hovedet, formentlig i forbindelse med et epileptisk krampetilfælde med muligt hovedtraume.

Læge , medicinsk afdeling, fandt ved undersøgelse normal muskelkraft og normale reflekser, inklusiv normale fodsålsreflekser (plantar respons). Han anførte, at ikke kunne medvirke til en neurologisk undersøgelse, og han anmodede om tilsyn fra neurologisk afdeling.

Nævnet finder, at læge har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin undersøgelse og behandling af .

Afdelingslæge , neurologisk afdeling, fandt ved undersøgelse, at var øm svarende til en bule i nakken, men at han i øvrigt bevægede hovedet frit, og der var ingen nakke- eller rygstivhed. Der blev fundet normale reflekser på arme og ben, herunder normale fodsålsreflekser. Der blev ikke fundet tegn på neurologisk lidelse, og blev opfattet som værende naturligt træt efter det epileptiske krampetilfælde.

Ifølge klageren kunne ikke støtte på benene og måtte låne kørestol til hjemtransporten.

Afdelingslæge har oplyst, at han ikke blev gjort bekendt med, at ikke kunne støtte på benene.

havde haft et generaliseret anfald og yderligere været ude for en temmelig hårdhændet behandling af nogle soldater, der ville yde første hjælp, hvilket indebar, at han fik hjertemassage.

Nævnet kan oplyse, at der efter et krampeanfald ofte er ganske svær muskelskade og betydelige smerter.

Det er nævnets vurdering, at det ikke vil medføre en ændret vurdering, såfremt afdelingslæge var gjort bekendt med, at ikke kunne støtte på benene, idet han ved sin kliniske undersøgelse havde fundet normal muskelkraft i arme og ben (ekstremiteterne).

Nævnet har derfor ved afgørelsen ikke tillagt det afgørende vægt, hvorvidt afdelingslæge var gjort bekendt med, at ikke kunne støtte på benene.

Det fremgår af journalen, at afdelingslæge ved hjemsendelsen af tilrådede fornyet indlæggelse, såfremt der kom flere epileptiske anfald indenfor det kommende døgn.

Sammenfattende finder nævnet ikke anledning til kritik af afdelingslæge for hans undersøgelse og behandling af .

Den 29. august 2000 blev på ny indlagt på medicinsk afdeling, ifølge indlæggelsesjournalen fordi han ikke ville bevæge sig og ikke ville snakke.

Journaloptagende læge konfererede efter foretagen undersøgelse med overlæge , og der blev herefter ordineret fornyet neurologisk tilsyn.

Det fremgår af journalen for den 29. august 2000, at overlæge fik oplyst, at den neurologiske undersøgelse var normal. Der forelå intet notat.

Nævnet finder ikke anledning til kritik af de læger fra medicinsk afdeling, der foretog undersøgelse af den 29. august 2000, idet de rekvirerede neurologisk tilsyn og støttede sig til denne vurdering.

Det neurologiske tilsyn blev udført at overlæge , der på undersøgelsestidspunktet ikke havde kendskab til journalen og derfor heller ikke til, at dagen før var blevet undersøgt af afdelingslæge , hvor der ikke blev fundet neurologiske udfald, og hvor fodsålsreflekserne (plantarreflekserne ) var normale.

Overlæge fandt ved undersøgelse af , at han havde abnorme fodsålsreflekser ( Babinski respons). Da han ikke havde set journalen fra den tidligere undersøgelse, var han ikke opmærksom på, at de abnorme fodsålsreflekser var nytilkomne.

Det er nævnets vurdering, at en tilsynsgående læge bør sikre sig, at sygehistorien er tilstrækkeligt oplyst, inden der drages konklusioner.

Det er videre nævnets vurdering, at fundne ved undersøgelsen burde have ført til yderligere undersøgelser af .

Sammenfattende finder nævnet anledning til kritik af overlæge for hans undersøgelse og behandling af den 29. august 2000.

Den 30. august 2000 blev undersøgt af overlæge , som ifølge journalen fandt slap (hypoton, dvs. med nedsat muskelspænding i arme og ben) samt præget af væskemangel (dehydreret).

Overlæge anførte i journalen, at skulle ses af neurolog igen, hvis han fortsat var adynamisk (dvs. slap/hypoton).

Det er nævnets vurdering, at overlæge således har skønnet, at tilstanden kunne forklares på baggrund af væskemangel og den nyligt diagnosticerede lungebetændelse. Han har dog været opmærksom på, at sygdomsbilledet måske kunne rumme mere.

Nævnet finder ikke anledning til kritik af overlæge for hans undersøgelse og behandling af .

Den 31. august 2000 blev undersøgt af reservelæge , som fandt ham mere vågen og i bedring, for så vidt angik lungebetændelsen.

Af journalen fremgår, at en medhjælper fra s bopæl oplyste, at normalt var stort set selvhjulpen og fuldt fysisk mobil.

Uanset at det ikke fremgår af journalen, lægger nævnet til grund, at fortsat var slap (hypoton).

Nævnet finder ikke anledning til kritik af reservelæge for hans behandling af , men nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om reservelæge havde ordineret fornyet neurologisk tilsyn i forbindelse med stuegangen den 31. august 2000.

Ved stuegang den 1. september 2000 blev 1. reservelæge ifølge hans udtalelse til sagen af plejepersonalet og personalet fra den institution, hvor boede, gjort opmærksom på s tilstand, herunder at han ikke havde været ude af sengen eller rørt sig siden indlæggelsen, og 1. reservelæge konstaterede ved undersøgelse lammelse af både arme og ben (alle 4 ekstremiteter). På denne baggrund ordinerede han akut neurologisk tilsyn.

På baggrund af ovennævnte finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at lægerne ikke tog plejepersonalets udsagn alvorligt.

Nævnet finder ikke anledning til kritik af 1. reservelæge for hans undersøgelse og behandling af .