Klage over indgivelse af blod

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge for hans behandling af den 28. juli 2000 på .Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske for hendes behandling af den 28. juli 2000 på .

Sagsnummer:

0229904

Offentliggørelsesdato:

20. juni 2002

Juridisk tema:

Ansvarsfordeling

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hans behandling af <****> den 28. juli 2000 på <****>.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske <****> for hendes behandling af <****> den 28. juli 2000 på <****>.

Hændelsesforløb


Den 20. juli 2000 blev opereret for tyktarmskræft på . Ved operationen, som forløb ukompliceret, fandtes spredning af kræftlidelsen til lymfeknuderne.

Den 23. juli 2000 blev det konstateret, at havde for meget væske i kroppen, hvorfor der blev iværksat behandling med vanddrivende medicin.

Den 25. juli 2000 var s blodprocent ifølge journalen nedsat, hvorfor der blev ordineret jerntilskud.

Da blodprocenten den 28. juli 2000 fortsat var nedsat, blev der ordineret blodtransfusion, og sygeplejerske opsatte blodproduktet kl. 18.30.

s datter ringede ifølge sygeplejekardex kl. ca. 18.35 og oplyste, at hun ikke ønskede, at hendes moder fik blodtransfusion.

Reservelæge talte med s datter herom, og han har oplyst, at han på baggrund af samtalen besluttede at ophæve ordinationen. Der var på dette tidspunkt ifølge sygeplejekardex givet ca. 100 ml. blod.

Klagen


Der er klaget over følgende:

l.At lægen ordinerede blodtransfusion.

2.At sygeplejersken gav transfusionen gennem et almindeligt transfusionssæt, uden at der var påsat et
leukocytfilter.

Det er anført i klagen, at kræftpatienter så vidt muligt ikke skal have blodtransfusioner, men hvis det findes tvingende nødvendigt, skal transfusionen gives gennem et leukocytfilter. Det er endvidere anført, at vejede 6 kilo over sin præoperative vægt og var overhydreret, hvilket højest sandsynligt var grunden til den lave hæmoglobinværdi.

Det er herudover anført, at efter nogle dage i behandling med Furix, kom ned på sin normalvægt, og at hæmoglobinværdien steg til 6,7mmol/l.

Nævnets afgørelse af l. klagepunkt

Reservelæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 28. juli 2000 på . Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om reservelæge på baggrund af de uklare forhold vedrørende radikaliteten af operationen havde konfereret med bagvagten, inden der blev ordineret blodtransfusion.

Begrundelse


Det fremgår af journalen fra den 23. juli 2000, at havde tegn på væskeophobning, hvorfor der blev ordineret behandling med vanddrivende medicin (Furix).

Den 25. juli 2000 var s blodprocent ifølge journalen nedsat (5,2 mmol/l). Normalværdi er mellem 7-10. Det blev besluttet ikke at give blodtransfusion, men alene at ordinere jerntilskud (Ferroduretter) og at se tiden an.

Endvidere fremgår det af journalen fra den 27. juli 2000, at havde haft åndenød hele dagen. Der havde været en vægtøgning på 5 til 6 kg på én uge, og der blev fundet tegn på, at der var for meget væske i kroppen, samt væskeophobning i ben og muligvis lunger. Der blev på den baggrund givet en engangsdosis med vanddrivende medicin (40 mg. Furix) som injektion.

Da blodprocenten den 28. juli 2000 fortsat var nedsat (5,2 mmol/l) ordinerede reservelæge ifølge journalen transfusion med 2 portioner SAG-M, som er et blodprodukt, som hovedsageligt består af røde blodegemer. Det fremgår ikke af journalen, at der var ordineret såkaldt leukocytfilter (filter for hvide blodlegemer).

Nævnet kan oplyse, at det ved indgift af fuldblod samtidig med operation har været kendt, at man kan påvirke immunforsvaret. Dette er påvist ved nyretransplantationer og også forsøgt vist ved tyktarmskræftoperationer. Undersøgelserne har været behæftet med megen usikkerhed, men det synes dog klart, at antallet af infektiøse komplikationer øges ved indgift af fuldblod i forbindelse med en kræftoperation. Det samme er imidlertid ikke påvist ved indgivelse af blod, hvor nogle af blodelementerne er fjernet (SAG-M blod).

Der foreligger en instruks fra den administrerende overlæge vedrørende blodtransfusion til kræftpatienter, hvoraf det blandt andet fremgår, at der kun skal gives filtreret SAG-M blod ved transfusioner. Endvidere skal der altid konfereres med bagvagten inden der gives transfusion.

Det fremgår videre af instruksen, at blodet skal rekvireres som leukocytfrit blod, når det rekvireres fra blodbanken. Man vil herefter modtage SAG-M blod med et filter, som blodet skal gives igennem.

Det fremgår herudover af en tilføjelse til instruksen af 19. maj 1998, at det kun drejer sig om kræftpatienter, som er makroskopisk radikalt opereret.

Det er nævnets opfattelse, at operationsbeskrivelsen er affattet således, at der er tvivl om, hvorvidt der er efterladt lymfeknuder, og således om var at betragte som makroskopisk radikalt opereret og dermed omfattet af instruksen.

På denne baggrund finder nævnet, at det ikke kan kritiseres, at reservelæge ordinerede blod til , som ikke var leukocytfrit, men nævnet finder, at det havde været hensigtsmæssigt om han på baggrund af de uklare forhold vedrørende radikaliteten af operationen havde konfereret med bagvagten, inden der blev ordineret blodtransfusion.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt


Sygeplejerske har ikke overtrådt lov om sygeplejersker ved sin behandling af den 28. juli 2000 på .

Begrundelse


Sygeplejerske opsatte ifølge sygeplejekardex blodproduktet den 28. juli 2000 kl. 18.30.

Sygeplejerske har oplyst, at hun ikke erindrer at have anvendt et leukocytfllter.

Det er nævnets vurdering, at sygeplejerske udførte den givne ordination, som hun var forpligtet til, idet det ikke fremgik af ordinationen, at der skulle være tale om leukocytfrit blod. Det er således udenfor sygeplejeskens kompetenceområde at vurdere, om de i instruksen beskrevne forudsætninger for anvendelse af leukocytfilter var til stede.

Nævnet finder derfor, at sygeplejerske ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved ikke at anvende leukocytfilter ved opsætningen af blodproduktet.