Klage over mangelfuld behandling af patient i blodfortykkende behandling og med med blodprop i benet

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge for hans behandling af den 15. januar 2001 i hendes hjem, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge for hendes behandling af i perioden fra den 25. januar til den 7. februar 2001 i hendes konsultation.

Sagsnummer:

0230104

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2002

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 15. januar 2001 i hendes hjem, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hendes behandling af <****> i perioden fra den 25. januar til den 7. februar 2001 i hendes konsultation.

havde i 3 år lidt af en ondartet svulst i endetarmen, som havde bredt sig til lever og knogler, og som var blevet behandlet på og . s sygdom var i slutstadiet.

Den 15. januar 2001 blev tilset af vagtlæge , da hun var vågnet med stærke smerter i venstre ben. Han fandt, at hun havde en blodprop i underbenet (trombophlebitis) og tilrådede, at hjemmesygeplejersken ved næste besøg skulle lægge elastikbind og sørge for at hæve benet. Samme dag kontaktede s samlever hendes egen læge, praktiserende læge , som også mente, det drejede sig om en blodprop i benet. Efter s ønske, blev hun indlagt på . Den 25. januar 2001 blev udskrevet.

Den 29. januar 2001 henvendte s samlever sig til læge s konsultation for at bede om et besøg samme dag, men det blev oplyst, at læge havde ferie indtil 31. januar 2001.

Den 31. januar 2001 henvendte s samlever sig til læge . Der blev aftalt et sygebesøg den 5. februar 2001, men dette blev udsat til den 7. februar 2001.

Den 7. februar 2001 afgik ved døden af sin grundsygdom.

Klagen
Der er klaget over følgende:

1. At vagtlægen ikke foretog tilstrækkelige undersøgelser og behandling af , hvorved han stillede en forkert diagnose og overså en blodprop.

Det er herved oplyst, at på tidspunktet for undersøgelsen var i behandling med blodfortykkende medicin.

2. At læge i perioden fra den 25. januar til den 7. februar 2001 udskrev Morfin og Stesolid til uden at tilse hende og uden at informere hendes pårørende om ordinationen.

3. At læge i perioden fra den 29. januar til den 7. februar 2001 ikke fandt grundlag for at foretage sygebesøg hos .

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt
Læge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin undersøgelse og behandling af den 15. januar 2001.

Begrundelse
Det fremgår af vagtlæge s journal den 15. januar 2001, at havde smerter i venstre fod, som blev fundet kold, hævet og med ændret farve. Han fandt, at det drejede sig om en blodprop, og at denne skulle behandles med en kompressionsbandage af en hjemmesygeplejerske.

Det fremgår af vagtlæge udtalelse til sagen, at angiveligt var i antikoagulationsbehandling og havde tilsyn af hjemmesygeplejen flere gange i døgnet, hvorfor han ikke fandt grundlag for akut indlæggelse.

Det fremgår af journalen den 15. januar 2001 fra sygehuset, at var i blodfortykkende behandling med Cyklokapron på grund af svære vaginalblødninger, og behandlingen blev umiddelbart seponeret.

Det fremgår af hjemmeplejens notater, at var blevet tilset den 21. december 2000 og på ny den 7., den 10. og den 12. januar 2001.

Nævnet finder herefter, at ikke som anført af læge blev tilset flere gange i døgnet af hjemmesygeplejerske.

Det fremgår videre af journalen den 15. januar 2001 fra anæstesiafdelingen, , at en akut ultralydsundersøgelse af s ben bekræftede diagnosen blodprop i benet (trombophlebitis).

Nævnet finder, at læge stillede den korrekte diagnose, men da var i behandling med det blodfortykkende præparat Cyklokapron, finder nævnet, at læge burde have foranlediget hende akut indlagt til en nærmere undersøgelse af blodets størkningsforhold.

Nævnet finder på denne baggrund, at vagtlæge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnets afgørelse af 2 og 3. klagepunkt
Læge har ikke overtrådt lægeloven ved sin undersøgelse og behandling af i perioden fra den 25. januar til den 7. februar 2001.

Begrundelse
s samlever har oplyst, at han den 29. januar 2001 henvendte sig til praktiserende læge for at bede om et besøg samme dag. Det blev oplyst, at hun havde ferie indtil 31. januar 2001. Han har videre oplyst, at læge ved henvendelse den 31. januar 2001 afslog at komme, da hun havde for travlt i konsultationen.

Det fremgår af journalen den 31. januar 2001, at læge først på dette tidspunkt blev oplyst om, at Karen Marie modtog behandling i smerteteamet på . Det fremgår af læge s udtalelse af 2. maj 2001 til sagen, at hun i lange perioder af s sygdomsforløb ikke havde kontakt med hende, idet behandlingen blev varetaget af sygehuset og af hjemmeplejen.

Det fremgår videre af læge s udtalelse, at hun i forbindelse med en telefonsamtale med s samlever den 31. januar 2001 foreslog at aflægge et lejlighedsbesøg, der ikke var akut eller drejede sig om noget bestemt, og at dette blev aftalt til den 5. februar 2001. Besøget den 5. februar 2001 blev imidlertid aflyst af læge på grund af snestorm, hvorunder al unødvendig udkørsel blev frarådet. Det blev aftalt, at besøget i stedet ville finde sted den 7. februar 2001.

Det fremgår af journalen den 5. februar 2001 og af læge s udtalelse, at hjemmeplejen oplyste hende om, at var meget svækket, men ellers vågen og klar. Hun var dog ikke tilstrækkeligt smertedækket. Læge ordinerede på denne baggrund 25 tabl. Stesolid og 10 morfinampuller til injektion, som kunne gives efter forudgående telefonisk henvendelse til egen læge eller vagtlæge, og det blev aftalt, at hjemmesygeplejersken skulle orientere familien herom.

Nævnet kan oplyse, at det er en almindelig fremgangsmåde, at egen læge til døende (terminale) patienter i hjemmet sørger for, at hjemmesygeplejen har ekstra smertestillende medicin. Lægen kan med hjemmeplejen i forvejen aftale hvordan og i hvilke situationer, medicinen skal anvendes.

Nævnet finder, at det var relevant, at læge efter aftale med hjemmesygeplejen ordinerede smertestillende medicin til .

Nævnet finder videre, at det ikke ud fra journalen eller af hjemmeplejens notater fremgår, at der var lægefaglig begrundelse for, at der var behov for et akut lægebesøg, idet var vågen og klar på trods af den udbredte svækkelse.

Nævnet finder ud fra en samlet vurdering, at læge har behandlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard i perioden fra den 25. januar til den 7. februar 2001.