Klage over manglende udlevering af kopi af journalen

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere tandlæge A i forbindelse med s mundtlige anmodning om aktindsigt i sin journal den 17. oktober 2001, jf. lov om patienters retsstilling § 20.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere A i forbindelse med tandlæge B’s skriftlige anmodning på vegne af af den 17. oktober 2001 samt den 1. mats 2002 om aktindsigt i journal.

Sagsnummer:

0230203

Offentliggørelsesdato:

1. november 2005

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere tandlæge A i forbindelse med <****>s mundtlige anmodning om aktindsigt i sin journal den 17. oktober 2001, jf. lov om patienters retsstilling § 20.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere A i forbindelse med tandlæge B’s skriftlige anmodning på vegne af <****> af den 17. oktober 2001 samt den 1. mats 2002 om aktindsigt i <****> journal.

Hændelsesforløb
Den 17. oktober 2001 henvendte sig personligt i sin tidligere tandlæge As klinik og anmodede om aktindsigt i sin journal, som tandlægen havde i sin besiddelse. anmodede om aktindsigt i form af udlevering af journalen.

Den 17. oktober 2001 og den 1. marts 2002 anmodede s nuværende tandlæge B på vegne af og med s samtykke skriftligt om aktindsigt i s journal, som tandlæge A havde i sin besiddelse.

Tandlæge A imødekom ikke anmodningerne om udlevering af journalen.

Klagen
Der er klaget over følgende:

• At tandlæge A ikke imødekom anmodningerne om aktindsigt i journalmaterialet.

Det er herved anført, at gentagne gange har anmodet tandlæge A om aktindsigt, og at han har nægtet at udlevere kopi af journal og røntgenbilleder. Det er endvidere anført, at tandlæge A ikke har imødekommet s nuværende tandlæge Bs skriftlige anmodning af den 17. oktober 2001 og den 1. marts 2002 om aktindsigt i journalmateriale vedrørende . Det er herved anført, at B anmodede om aktindsigt med samtykke fra .

Nævnets afgørelse af klagen
Tandlæge A har overtrådt lov om patienters retsstillings § 20 i forbindelse med s mundtlige anmodning om aktindsigt i sin journal den 17. oktober 2001

Tandlæge A har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling i forbindelse med tandlæge Bs skriftlige anmodning af den 17. oktober 2001 samt 1. marts 2002 om aktindsigt i s journal.

Begrundelse
Tandlæge A har til sagen oplyst, at han ikke imødekom anmodning om udlevering af hans journal, men at han tilbød ham, at han kunne gennemse journalerne i hans praksis.

Patientklagenævnet kan oplyse, at i de situationer, hvor en sundhedsperson må gå ud fra, at en patient har brug for hjælp til at forstå indholdet af en journal, som er i sundhedspersonens besiddelse, skal der tilbydes hjælp og vejledning. Dette kan ske ved, at sundhedspersonen i fornødent omfang gennemgår journalen med patienten. Patienten har dog ret til at afslå dette tilbud, hvorefter patienten har krav på at få udleveret en afskrift eller kopi af sin journal, hvis dette ønskes. Sundhedspersonen kan således ikke stille krav om, at patienten møder til personligt gennemsyn af journalen på stedet, heller ikke hvis sundhedspersonen måtte finde det betænkeligt at udlevere afskrift eller fotokopi til patienten uden faglig vejledning.

Patientklagenævnet finder på denne baggrund, at tandlæge A ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt, idet han i henhold til lovgivningen på anmodning herom den 17. oktober 2001 var forpligtet til at udlevere journalen, som var i hans besiddelse.

Tandlæge B har til sagen oplyst, at han den 17. oktober 2001 samt den 1. marts 2002 med s samtykke skriftligt anmodede tandlæge A om aktindsigt, og at han ikke har modtaget journalmaterialet vedrørende .

Tandlæge A har ved skrivelse af 21. januar 2002 til nævnet oplyst, at han ikke har modtaget nogen anmodning om aktindsigt fra tandlæge B.

Der foreligger således modstridende oplysninger om, hvorvidt tandlæge B har anmodet tandlæge A om aktindsigt i journal den 17. oktober 2001 og den 1. marts 2002.

Der foreligger ikke yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring fremfor den anden. Patientklagenævnet har ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da Patientklagenævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

I et sådant tilfælde gælder et almindeligt retsprincip om, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at tandlæge B har anmodet tandlæge A om aktindsigt den 17. oktober 2001 samt den 1. marts 2002.

Patientklagenævnet finder det herefter ikke tilstrækkeligt godtgjort, at lov om patienters retsstilling er overtrådt.