Klage over delvis afslag på aktindsigt i søns journal, der var mindreårige

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge i forbindelse med s anmodning om aktindsigt i s journal på børnepsykiatrisk afdeling, den 15. januar 1999, jf. lov om patienters retsstilling § 20.

Sagsnummer:

0230815

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2002

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> i forbindelse med <****>s anmodning om aktindsigt i <****>s journal på børnepsykiatrisk afdeling, <****>den 15. januar 1999, jf. lov om patienters retsstilling § 20.

Den 15. januar 1999 rettede henvendelse til børnepsykiatrisk afdeling , , idet hun ønskede at få aktindsigt i sønnen, s journal.

Sønnen, der på det pågældende tidspunkt var 6 år, havde været undersøgt på børnepsykiatrisk afdeling på grund af, at kommune havde anmodet herom.

Børnepsykiatrisk afdeling ved overlæge tilsendte i januar 1999 visse dele af journalen til , dog blev der ikke givet fuld aktindsigt, hvilket imidlertid ikke fremgik af brevet.

I oktober 1999 klagede til sygehusforvaltningen, og den 4. april 2000 modtog hun et brev fra overlæge , hvor han beklagede, at det ikke var blevet oplyst, at aktindsigten ikke var imødekommet fuldt ud.

Den 15. maj 2000 sendte atter et brev til overlæge , hvor hun anmodede om at få aktindsigt i de journalnotater, som hun endnu ikke havde fået indsigt i.

Brevet blev af overlæge besvaret ved brev af 29. juli og 23. august 2000. I sidstnævnte brev oplyste overlæge , at han havde besluttet at unddrage visse sagsakter i journalen i henhold til §2, stk. 2 i lov om aktindsigt i helbredsoplysninger, idet han fandt, at s interesse i at få aktindsigt måtte vige af hensyn til sønnens interesse. Endvidere tilsendte han visse sagsakter fra journalen, der tidligere var unddraget, hvilket han begrundede med, at sønnen ikke længere gik på .

Klagen
Der er klaget over følgende:

- At i januar 1999 ikke kunne få fuld aktindsigt i sin søns journal vedr. indlæggelse på , børnepsykiatrisk afdeling, i tiden fra august til november 1998, og at det ikke var anført, at dele af journalen var udeladt.


Nævnets afgørelse af klagen
Overlæge har overtrådt lov om patienters retsstilling i forbindelse med s anmodning i januar 1999 om aktindsigt i sin søns journal.

Begrundelse
Det fremgår af journalen den 15. januar 1999, at anmodede børnepsykiatrisk afdeling , om aktindsigt i sin søns journal, og at anmodningen blev delvis imødekommet, idet der ikke blev givet aktindsigt i de akter, der omhandlede undersøgelsen af sønnen, skolemøde på , samtale med støttepædagog og opringning fra skolepsykolog .

Det fremgår endvidere af såvel s klage som overlæge s udtalelse til sagen, at ikke blev informeret om, at aktindsigt ikke blev fuldt ud imødekommet.

Nævnet kan oplyse, at det fremgår af vejledning nr. 155 af 14. september 1998 om aktindsigt m.v. i helbredsoplysninger, at såfremt der gives delvis aktindsigt, skal pågældende, der anmoder om aktindsigt, gøres bekendt med, at der er dele af journalen, der er udeladt. Kun i særlige tilfælde, hvor det må antages at være til alvorlig skade for patienten, kan oplysningen tilbageholdes.

Nævnet finder på denne baggrund, at overlæge s burde have oplyst om, at anmodningen om aktindsigt ikke blev imødekommet fuldt ud.

Endelig fremgår det af overlæge s brev af 23. august 2000 til , at han ved dette brev gav aktindsigt i yderligere journalmateriale, idet han sendte notaterne vedrørende skolemøde på , samtale med støttepædagog og opringning fra skolepsykolog . Han begrundede imødekommelsen med, at ikke mere gik på .

Nævnet kan oplyse, at det fremgår modsætningsvis af § 8, stk. 3, i lov om patienters retsstilling, at forældremyndighedsindehaveren til et mindreårige barn er berettiget til aktindsigt i henhold til reglerne herom. Forældremyndighedsindehaveren har således som udgangspunkt ret til aktindsigt i barnets journal, medmindre der foreligger afgørende hensyn, som taler mod at imødekomme en anmodning om aktindsigt, jf. § 20, stk. 2, i lov om patienters retsstilling.

Det fremgår af sagen, at er blevet gjort bekendt med redegørelsen af 11. december 1998 udfærdiget af børnepsykiatrisk afdeling , som var baseret på undersøgelse af sønnen og af mor-barn samspil. Redegørelsen var blevet udfærdiget på baggrund af anmodning fra kommune.

Nævnet har gennemlæst de akter, der blev unddraget fra aktindsigten, og nævnet finder ikke, at oplysningerne var af en sådan karakter, at der var afgørende hensyn, som talte imod, at fik aktindsigt i det ønskede materiale.

Nævnet finder på denne baggrund, at overlæge burde have givet aktindsigt i alt materiale, der forelå på journalen på det tidspunkt, hvor anmodede om aktindsigt.