Klage over manglende aktindsigt i prøvesvar

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere den eller de læger på , der besvarede s telefoniske anmodninger i august 2001 om aktindsigt i bakteriologisk afføringsprøve, jfr. § 20 i lov om patienters retsstilling.Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at finde frem til den eller de pågældende læger, sendes afgørelsen til afdelingens overlæge til orientering.

Sagsnummer:

0231313

Offentliggørelsesdato:

20. juni 2002

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Speciale:

Infektionsmedicin

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere den eller de læger på <****>, der besvarede <****>s telefoniske anmodninger i august 2001 om aktindsigt i bakteriologisk afføringsprøve, jfr. § 20 i lov om patienters retsstilling.

Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at finde frem til den eller de pågældende læger, sendes afgørelsen til afdelingens overlæge <****> til orientering.

Hændelsesforløb

s søn, , var den 3. august 2001 hjemvendt fra en ferie i Ghana, og samme dag fik han på , foretaget relevante blodprøver med henblik på undersøgelse for Malaria.

Efterfølgende kontaktede gentagne gange telefonisk , idet hun ønskede aktindsigt i den bakteriologisk afføringsprøve.

Klagen

Der er klaget over følgende:

At lægerne ikke vil imødekomme s anmodning om aktindsigt i den bakteriologisk afføringsprøve, som hendes søn, s, havde fået foretaget.

Det er herved anført, at fik oplyst, at det ikke var muligt at få svarene telefonisk, og at hun kun ville blive underrettet, såfremt der var noget galt.

Nævnets afgørelse af klagen

Den eller de læger på , der besvarede s telefoniske anmodninger i august 2001 om aktindsigt i den bakteriologisk afføringsprøve har overtrådt § 20 i lov om patienters retsstilling.

Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at finde frem til den eller de pågældende læger, sendes afgørelsen til afdelingens overlæge , til orientering.

Begrundelse

Det fremgår af s klageskrivelse af 27. august 2001, at hun i august 2001 telefonisk gentagne gange kontaktede , idet hun ønskede aktindsigt i en bakteriologisk afføringsprøve, som hendes søn havde fået foretaget.

Det fremgår af 1. reservelæge s udtalelse af 3. oktober 2001 til sagen, at man fra afdelingen beklager, at ikke telefonisk har fået oplyst resultatet af afføringsprøven, og at dette er påtalt internt.

Det fremgår endvidere af 1. reservelæge <***>s udtalelse af 8. marts 2002, at det ikke er afdelingens rutine at nedskrive i en patients journal, hvilke telefoniske forespørgsler der måtte være, ej heller om der er givet afslag på en telefonisk forespørgsel om specifikke oplysninger.

Nævnet har på denne baggrund lagt til grund, at <***> i august 2001 rettede henvendelse til , med henblik på oplysninger om svar på en afføringsprøve.

Det fremgår ligeledes af s klageskrivelse, at hun ved henvendelserne i august 2001 blev oplyst om, at det ikke var muligt at få svar på prøven telefonisk, og at afdelingen alene ville rette henvendelse, såfremt afføringsprøven viste unormale forhold.

Nævnet kan oplyse, at for så vidt angår børn under 15 år tilkommer retten til aktindsigt forældremyndighedsindehaveren. En forældremyndighedsindehaver har således adgang til at se journaloplysninger om barnet, og barnet vil ikke kunne modsætte sig dette.

Nævnet kan videre oplyse, at det fremgår af vejledning nr. 155 af 14. september 1998 om aktindsigt m.v. i helbredsoplysninger, at retten til aktindsigt omfatter hele journalen. Omfattet af journalen er også materiale såsom lægeerklæringer og røntgenbilleder/beskrivelser samt resultatet af undersøgelses- og behandlingsforløb i det omfang, de har betydning for diagnose, behandling, observationer m.v.

Nævnet kan endvidere oplyse, at det af § 20, stk. 2, i lov om patienters retsstilling fremgår, at aktindsigten kan begrænses i det omfang, patientens interesser i at blive gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller andre private interesser.

Nævnet finder, at der i denne sag ikke foreligger særlige omstændigheder, der kunne begrunde afslag på aktindsigt i henhold til § 20, stk. 2, i lov om patienters retsstilling.

Nævnet finder herefter, at <***> var berettiget til at få aktindsigt i svaret fra afføringsprøven, og at det således ikke var velbegrundet, at den eller de læger, der besvarede hendes anmodninger om aktindsigt i august 2001, afslog at give aktindsigt.

Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at finde frem til den pågældende læge, sendes afgørelsen til afdelingens overlæge , til orientering.