Klage over afslag på anmodning om aktindsigt hos patientens tidligere læge

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge A, fordi han ikke imødekom s anmodning af 23. oktober 2001 om aktindsigt ved udlevering af kopi af EDB-ført journalmateriale fra tiden før 1. januar 1994 samt kopi af journalmateriale fra tiden efter 1. januar 1994, lov om patienters retsstilling § 21.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge A for ikke at imødekomme s anmodning af 23. oktober 2001 om aktindsigt ved udlevering af kopi af ikke-EDB-ført journalmateriale fra tiden før 1. januar 1994.

Sagsnummer:

0231325

Offentliggørelsesdato:

20. august 2002

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge A, fordi han ikke imødekom <****>s anmodning af 23. oktober 2001 om aktindsigt ved udlevering af kopi af EDB-ført journalmateriale fra tiden før 1. januar 1994 samt kopi af journalmateriale fra tiden efter 1. januar 1994, lov om patienters retsstilling § 21.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge A for ikke at imødekomme <****>s anmodning af 23. oktober 2001 om aktindsigt ved udlevering af kopi af ikke-EDB-ført journalmateriale fra tiden før 1. januar 1994.

Hændelsesforløb

havde fra juli 1993 til september 2001 læge A som praktiserende læge.

I september 2001 skiftede han imidlertid læge.

Den 14. oktober 2001 anmodede han skriftligt sin tidligere læge A om aktindsigt i sin journal, som lægen havde i sin besiddelse.

Den 23. oktober 2001 henviste læge A skriftligt til at rette henvendelse til sin nuværende læge med henblik på anmodning om aktindsigt. Han foreslog i den forbindelse, at han oversendte journalen til den nuværende læge med henblik på dette.

svarede ikke lægen på dette.

Den 29. oktober 2001 fremsendte læge A journalmaterialet til s nuværende læge. klagede herefter over afslag på anmodning om aktindsigt.

Klagen

Der er klaget over følgende:

-At s tidligere praktiserende læge A den 23. oktober 2001 afslog hans anmodning om aktindsigt i journalmateriale vedrørende ham.

Det er herved anført, at ønskede kopi af journalmaterialet udleveret, men at læge A foreslog ham, at han sendte journalmaterialet til s nuværende praktiserende læge, som han da kunne henvende sig til med henblik på anmodning om aktindsigt. Det er endvidere anført, at begrundelsen herfor var, at læge A var af den opfattelse, at aktindsigt sædvanligvis gives ved, at patienten sammen med lægen får lov til at gennemse journalen.


Nævnets afgørelse

Praktiserende læge A har overtrådt lov om patienters retsstilling § 21, fordi han ikke imødekom s anmodning om aktindsigt ved udlevering af kopi af EDB-ført journalmateriale fra tiden før 1. januar 1994 og kopi af journalmateriale fra tiden efter 1. januar 1994.

Praktiserende læge A har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved ikke at imødekomme s anmodning om aktindsigt ved udlevering af kopi af ikke-EDB-ført journalmateriale fra tiden før 1. januar 1994.

Begrundelse

Læge A har til sagen oplyst, at han på baggrund af ´s anmodning af 23. oktober 2001 om aktindsigt tilrådede at få lægelig vejledning ved gennemsyn af det efter hans mening meget omfattende journalmateriale. Læge A har oplyst, at han ud fra sit mangeårige kendskab til ikke troede, at han uden lægelig rådgivning ville være i stand til fuldt ud at forstå de komplicerede sagsfremstillinger i forbindelse med de talrige sygehuskontakter og- undersøgelser, der har været gennem årene.

Patientklagenævnet kan oplyse, at det fremgår af lov om patienters retsstilling § 21, at der i de situationer, hvor en sundhedsperson må gå ud fra, at patienten har brug for hjælp til at forstå indholdet af en journal, som er i sundhedspersonens besiddelse, skal tilbydes hjælp og vejledning. Dette kan ske ved, at sundhedspersonen i fornødent omfang gennemgår journalen med patienten. Patienten har dog ret til at afslå dette tilbud, og har krav på at få udleveret en afskrift eller kopi, hvis dette ønskes. Sundhedspersonen kan således ikke stille krav om, at patienten møder til personlig gennemsyn af journalen på stedet, heller ikke hvis sundhedspersonen finder det betænkeligt at udlevere afskrift eller fotokopi til patienten uden lægelig vejledning.

Nævnet kan endvidere oplyse, at det fremgår af lov om patienters retsstilling § 37, at en praktiserende læge på samme vis er forpligtet til at udlevere kopi af jounalmateriale fra tiden før 1. januar 1994, når journalmaterialet er EDB-ført.

Patientklagenævnet finder på denne baggrund, at læge A ikke var berettiget til at afslå s anmodning om aktindsigt i EDB-ført journalmateriale fra tiden før 1. januar 1994 samt journalmateriale fra tiden efter 1. januar 1994, idet han i henhold til lovgivningen var forpligtet til at udlevere journalen, som var i hans besiddelse, selvom han var af den overbevisning, at uden samtidig lægelig rådgivning ikke fuldt ud ville være i stand til at forstå journalmaterialet.

For så vidt angår ikke-EDB-ført materiale fra tiden før 1. januar 1994 har en læge ikke pligt til at give aktindsigt heri.

Nævnet finder på den baggrund, at læge A var berettiget til ikke at udlevere ikke-EDB-ført journalmateriale fra tiden før 1. januar 1994.